Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

28. februára  2008

>Prítomní:
    Milan Kotvas

Členovia OZ:    
   Huláková Jana
   Chovanec Rudolf
   Jančulová Elena, Mgr.
   Šadibol Dušan
   Radôšťan Jozef
   Kultán Jozef
   Žemel Milan
   Masnicová Vilma

Neprítomný:
    Držiaková Monika


Program:
   1. Otvorenie
   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
        zápisnice
   3. Voľba návrhovej  komisie
   4. Rôzne
   5. Návrh uznesenia
   6. Záver

Rokovanie:

   1.Otvorenie

   Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Kotvas, starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 8 poslancov.

   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

   Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol
Rudolfa Chovanca a Dušana Šadibola.

   3. Voľba návrhovej komisie

   Do návrhovej  komisie starosta obce navrhol  Jozefa Radôšťana, Janu Hulákovú a Jozefa Kultána.  Návrh bol jednohlasne schválený. Zároveň starosta obce doplnil program OZ o nasledovné body:
4. Rozbor hospodárenia k 31. 12. 2007 a rozpočtové opatrenie č. 3
5. Inventarizácia k 31. 12. 2007
6. Rozpis rozpočtových prostriedkov školám na rok 2008
7. Cintorínsky poriadok Obce Nová Bystrica
8. Kúpno-predajná zmluva medzi Sevakom a Obcou Nová Bystrica
9. Spolufinancovanie a komplexné dobudovanie školského areálu
doplnenie programu bolo schválené počtom hlasov 7.

   4. Rozbor hospodárenia k 31. 12. 2007
   5. Inventarizácia k 31. 12. 2007
   6. Rozpis rozpočtových prostriedkov
      školám na rok 2008
   7. Cintorínsky poriadok
       Obce Nová Bystrica
   8. Kúpno-predajná zmluva medzi
        Sevakom a Obcou Nová Bystrica
   9. Spolufinancovanie a komplexné
       dobudovanie školského areálu
   10. Rôzne
   11. Diskusia


   12. Návrh na prijatie uznesenia

   Predseda návrhovej komisie Jozef Radôšťan  predniesol prítomným návrh na prijatie uznesení, ktorý bol poslancami jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:

uznesenie číslo 3/2008

A/ berie na vedomie

1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu
3. overovateľov zápisnice: p. Rudolfa Chovanca  a p. Dušana Šadibola
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana, p. Jozefa Kultána, p. Janu Hulákovú
5. rozbor hospodárenia k 31. 12. 2007
6. správu inventarizačnej komisie k 31. 12. 2007
7. rozpis rozpočtových prostriedkov
a/ prenesené kompetencie pre ZŠ s MŠ Nová Bystrica - 7.017.000,- Sk, pre ZŠ s MŠ Vychylovka - 2.392.000,- Sk
b/ originálne kompetencie pre ZŠ s MŠ Nová Bystrica - 4.290.000,- Sk + 20% zadržaných pre potreby investícii školy a pre ZŠ s MŠ Vychylovka - 1.916.000,- Sk + 20% zadržaných pre potreby investícii školy
c/ informáciu riaditeľa školy, kde ušetrí tých 20% - bude musieť ubrať na materskej škôlke, školskom klube, školskej jedálni a SŠZČ
8. návrh Cintorínskeho poriadku Obce Nová Bystrica a prevádzkového poriadku pohrebiska
9. žiadosť SEVAKu o odkúpenie pozemku v rozlohe 66m2 + 6 m2 pre potrebu výstavby tlakovej stanice vodovodu do časti obce Vychylovka
10. požiadavku obce o odkúpenie pozemku od SEVAKu KN 4702/2 a 4702/3 o výmere 3273 m 2 v hodnote 578.226,- Sk
11. odpredaj osobného automobilu Citroen AX v cene 36.000,- Sk
12. zadanie spracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu cesty
13. informáciu o návšteve našej obce z Ministerstva zahraničných vecí
14. výzvu starostu obce o zasadnutie stavebnej komisie pri OZ ohľadom rozhodnutia o výbere miesta pre výstavbu hasičského záchranného systému v termíne do 7. 3. 2008
15. žiadosť riaditeľa školy v Novej Bystrici o finančnú podporu pri oslavách 65. výročia školy
16 žiadosť Petra Brisučiaka, bytom Nová Bystrica č. 747, o zriadenie prevádzky pneuservisu
17. žiadosť SZV zo Starej Bystrice o finančnú výpomoc
18. žiadosť Pavla Strapáča, bytom Stará Bystrica 525, o odkúpenie stavebného pozemku - žiadosť sa zaraďuje do poradovníka
19. žiadosť Petra Strapáča, bytom Stará Bystrica 525, o odkúpenie stavebného pozemku - žiadosť sa zaraďuje do poradovníka
20. žiadosť Milana Podolinského, bytom Nová Bystrica č. 63, o odkúpenie pozemku pod výstavbu garáže - preriešiť stavebnou komisiou pri OZ
21. žiadosť RD Stará Bystrica o zníženie dane z pozemkov v katastri Riečnica
22. žiadosť PSDL Nová Bystrica o prehodnotenie pokuty 15.000,- Sk vyrúbenej za opakované lesné požiare Obcou Nová Bystrica - v prípade riešenia problému výborom PSDL v prospech občanov sa pokuta prehodnotí
23. žiadosť Kysuckého múzea Čadca o odpustenie dane z nehnuteľností
24. žiadosť DISAVA s r. o. Kalinov 295, o schválenie otváracích hodín
25. žiadosť Tomáša Podolinského, bytom Nová Bystrica 806 o zriadenie tepelnej izolácie v kočikárni bytovky 1125
26. žiadosť občanov osady u Korčekov o zriadenie vodovodnej prípojky od dvoch bytových domov - realizácia vodovod. prípojky sa uskutoční po dohode so SEVAKom
27. sťažnosť občanov na terénne nerovnosti pred obchodom COOP Jednota č. 124
- ukladá pracovníkom OcÚ požiadať vedenie COOP Jednota o nápravu a úpravu terénu pred obchodom.
28. Správu z následnej finančnej kontroly predloženú kontrolórkou obce p. Chovancovou za 2. polrok 2007 na Obecnom úrade v Novej Bystrici
29. Správu z následnej finančnej kontroly mzdovej a personálnej dokumentácie prednostu OcÚ Nová Bystrica mimo plánu kontrolnej činnosti
30. požiadavku občanov z osady v Rycierkach o zriadenie autobusovej čakárne - sú projekty na jar sa budú realizovať
31. informáciu starostu obce o pokračovaní realizácie výstavby ostrovčeka, koryta rieky, cesty a námestia
32. žiadosť obyvateľov z ll-bytového domu o nápravu škody spôsobenú pri realizácií prípojky vodovodu do pôvodného stavu realizátor stavby
33. sťažnosť občanov na verejné osvetlenie - nesvietia svetla. Je potrebné zmapovať svetlá, ktoré nesvietia - riešiť tento problém s firmou, ktorá verejné osvetlenie prevádzkuje
34. požiadavku občanov o vyhlásenie konania zastupiteľstva v obecnom rozhlase

B/ schvaľuje

1. program dnešného zastupiteľstva
2. návrhovú komisiu v zložení: Jozef Radôšťan, Jozef Kultán, Jana Huláková
3. rozbor hospodárenia k 31. 12. 2007 počtom hlasov 7, p. Radôšťan, p. Držiaková neprítomní
4. rozpočtové opatrenie č. 3/2007
5. dokladovú inventarizáciu k 31. 12. 2007
6. rozpis rozpočtových prostriedkov pre školy prenesených kompetencií a originálnych kompetencií podľa návrhu s tým, že originálne kompetencie budú nižšie o 20%. V prípade neúspechu projektu budú tieto doplatené školám v plnej výške počtom hlasov 8, Držiaková neprítomná
7. Cintorínsky poriadok Obce Nová Bystrica
8. žiadosť SEVAKu o odkúpenie pozemku o rozlohe 72 m2 pre potreby tlakovej stanice vodovodu do Vychylovky v cene  100,- Sk/m2 s tým, že pozemok bude využitý iba za týmto účelom. V prípade ne realizácie projektu má obec prednostné právo na odkúpenie tohto pozemku
9. rekonštrukciu a kompletné dobudovanie areálu školy so spoluúčasťou obce vo výške 5% z celkových nákladov projektu
10. odkúpenie pozemkov KN 4702/2 a 4702/3 o výmere 3273 m2 v cene 578.000,- Sk vrátane DPH
11. dohodu o doplňovaní knižných fondov obecnej knižnice na rok 2008 medzi Obcou Nová Bystrica a Kysuckou knižnicou v Čadci vo výške 20.000,- Sk
12. dotáciu pre šport v obci vo výške 120.000,- Sk pre TJ Slovan Nová Bystrica a 30.000,- Sk pre stolnotenisový oddiel prostredníctvom rozpočtu Obce Nová Bystrica
13. žiadosť riaditeľa školy v Novej Bystrici o finančnú podporu vo výške 30.000,- Sk
14. žiadosť Petra Brisučiaka, bytom Nová Bystrica 747 o zriadenie prevádzky pneuservis počtom hlasov 8.
15. spoločnosti DISAVA, Kalinov 295, otváracie hodiny podľa žiadosti
16. žiadosť Tomáša Podolinského, bytom Nová Bystrica 806, o zriadenie tepelnej izolácie v kočikárni bytovky 1125 počtom hlasov 8.

C/ neschvaľuje

1. žiadosť Slov. zväzu včelárov ZO Stará Bystrica o finančnú výpomoc
2. žiadosť RD Stará Bystrica o zníženie dane z pozemkov v katastri Riečnica
3. žiadosť Kysuckého múzea v Čadci o odpustenie dane z nehnuteľnosti

   13.Záver

   Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.

Milan Kotvas   starosta
Rudolf Chovanec   zástupca starostu

Overovatelia:
   Dušan Šadibol
   Rudolf Chovanec    

Zapisovateľ:
   Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum