Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

21. februára  2008

Prítomní:
    Milan Kotvas

Členovia OZ:
   Huláková Jana
   Chovanec Rudolf
   Jančulová Elena, Mgr.
   Šadibol Dušan
   Radôšťan Jozef
   Kultán Jozef
   Žemel Milan
   Masnicová Vilma

Neprítomný:
   Držiaková Monika

Program:
   1. Otvorenie
   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
        zápisnice
   3. Voľba návrhovej  komisie
   4. Zrušenie Uznesenia OZ zo dňa
        11. 10. 2007 bod 11 - návrh starostu
        na reorganizáciu OÚ - zriadenie
        prednostu úradu
   5. Návrh uznesenia
   6. Záver

Rokovanie:

   1.Otvorenie

   Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Kotvas, starosta obce,
ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 8 poslancov.

   2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

   Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta
obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol
Dušana Šadibola a Elenu Jančulovú.


   3. Voľba návrhovej komisie

   Do návrhovej volebnej a mandátovej komisie starosta obce navrhol  Jozefa
Radôšťana, Rudolfa Chovanca a Milana Žemela.  Návrh bol jednohlasne schválený.


   4. Zrušenie uznesenia OZ zo dňa 11.

10. 2007 bod ll. - návrh starostu obce na
reorganizáciu OÚ - zriadenie prednostu úradu.
   Zastupiteľstvo bolo zvolané z iniciatívy 5 poslancov s l bodom - a to zrušenie miesta prednostu obecného úradu. Starosta obce dal o uvedenom hlasovať. Za zrušenie prednostu hlasovali štyria poslanci: Chovanec Rudolf, Milan Žemel, Šadibol Dušan a Elena Jančulová. Proti zrušeniu hlasoval Jozef Radôšťan, Jozef Kultán a Jana Huláková. P. Masnicová nehlasovala, nakoľko na zasadanie OZ prišla až po hlasovaní.


   6. Návrh na prijatie uznesenia

   Predseda návrhovej komisie Jozef Radôšťan  predniesol prítomným návrh na prijatie uznesení, ktorý bol poslancami jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:

uznesenie číslo 1/2008


A/berie na vedomie

1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu
3. overovateľov zápisnice: p.Elenu Jančulovú a p. Dušana Šadibola
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana, p. Rudolfa Chovanca, p. Milana Žemela
5. návrh na zrušenie uznesenia č. 10/2007/B/11 - zmena štruktúry riadenia obce


B/ schvaľuje

1. program dnešného zastupiteľstva
2. návrhovú komisiu v zložení: Jozef Radôšťan, Rudolf Chovanec a Milan Žemel
3. počtom hlasov 4 /Chovanec, Jančulová, Žemel a Šadibol/ zrušenie uznesenia č. 10/2007/B/11- o zmene štruktúry riadenia obce, proti 3 /Radôšťan, Kultán, Huláková/


   6. Záver

   Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.


Milan Kotvas   starosta
Rudolf Chovanec   zástupca starostu

Overovatelia:
   Dušan Šadibol
   Mgr. Elena Jančulová

Zapisovateľ:
   Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum