Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

17. januára  2008

Prítomní:   Milan Kotvas
Členovia OZ:
   Huláková Jana
   Chovanec Rudolf
   Jančulová Elena, Mgr.
   Držiaková Monika
   Šadibol Dušan
   Radôšťan Jozef
   Kultán Jozef
   Žemel Milan
   Masnicová Vilma

Program:
1.   Otvorenie
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.   Voľba návrhovej  komisie
4.   Rôzne
5.   Diskusia
6.   Schválenie uznesenia
7.   Záver

Rokovanie:

   1. Otvorenie
   Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Kotvas, starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 9 poslancov.

   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
   Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol
Vilmu Masnicovú a Jozefa Kultána.
   3. Voľba návrhovej komisie
   Do návrhovej volebnej a mandátovej komisie starosta obce navrhol  Jozefa Radôšťana, Elenu Jančulovú a Milana Žemela.  Návrh bol jednohlasne schválený.

   4. Rôzne

   5. Diskusia

   6. Návrh na prijatie uznesenia
   Predseda návrhovej komisie Jozef Radôšťan  predniesol prítomným návrh na prijatie uznesení, ktorý bol poslancami jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:
uznesenie číslo 1/2008

A/berie na vedomie

1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu
3. overovateľov zápisnice: p.Vilmu Masnicovú  a p. Jozefa Kultána
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana, p. Elenu Jančulovú a p. Milana Žemela
5. informáciu starostu obce o podmienkach pri čerpaní financií z eurofondov - prefinancovanie rekonštrukcie ZŠ s MŠ
6. informáciu o voľbe riaditeľa školy vo Vychylovke - p. Mgr. Znachor
7. informáciu o zmene v cintorínských službách
8. informáciu o poplatku za odber podzemnej vody a návrh na poplatok vo výške 10,- Sk/na obyvateľa na rok
9. informáciu o VZN Obce Nová Bystrica o používaní miestnych komunikácii a verejných priestranstiev - vytvorenie pracovnej skupiny na riešenie problému dopracovania poplatkov tohto VZN o používaní miestných komunikácii v zložení p. Kultán, p. Chovanec, p. Huláková, p. Radôšťan
10. voľbu zástupcu starostu obce tajnou voľbou
11. pozvanie p. Mgr. Eleny Jančulovej na detský karneval, ktorý sa bude konať 27. 1. 2008 a na ples poriadaný dňa 2. 2. 2008
12. vypracovanie podmienok na prijatie kultúrneho referenta Obce Nová Bystrica
13. požiadavku športovcov /Chovanec Rudolf/ na podporu futbalového oddielu TJ Slovan Nová Bystrica - nové šatne
14. pripomienku k ohrozeniu cestnej prepravy padajúcimi stromami a suchými vetvami
15. žiadosť kultúrno-školskej komisie vo Vychylovke o prenájom domu kultúry vo Vychylovke
16. žiadosť Emila Fuliera, bytom Nová Bystrica 736 o použivaní cesty k stavebnému pozemku č. 4837/1 a 4838 - realizácia prístupovej cesty pripadá do úvahy po ucelení pozemkov, po odkúpení od SEVAKu a výstavbe riadnej pristupovej cesty na tieto stavebné pozemky
17. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2007 predloženú hlavným kontrolórom obce p. Chovancovou
18. riešenie problému odpredaja pozemku obce p. Podolinskej

B/ schvaľuje
1. program dnešného zastupiteľstva
2. návrhovú mandátovú a volebnú komisiu v zložení: Jozef Radôšťan, Elena Jančulová a Milan Žemel
3. poplatok za odber podzemnej vody vo výške 10,- Sk/na rok/na obyvateľa

C/volí
- tajnou voľbou zástupcu starosta p. Rudolfa Chovanca počtom hlasov 5. /4 hlasy p. Radôšťan/

D/ ukladá
- pracovníkom OcÚ vyzvať PSDL Nová Bystrica o odstraneniu vegetácie ohrozujúcej bezpečnosť cestnej premávky, nakoľko sa nachádzajú na pozemkoch ktoré obhospodárujú

E/ súhlasí
- s odpredajom pozemku p. Podolinskej s podmienkou súhlasu susedov p. Podolinského a p. Balačinovej

   9.Záver
   Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.

Rudolf Chovanec
zástupca starostu

Milan Kotvas
starosta obce

Overovatelia:
Vilma Masnicová
Jozef Kultán

Zapisovateľ:
Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum