Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

13. decembra  2007

Prítomní:
  Milan Kotvas

Členovia OZ:
  Huláková Jana
  Chovanec Rudolf
  Jančulová Elena, Mgr.
  Držiaková Monika
  Šadibol Dušan
  Radôšťan Jozef
  Kultán Jozef

Neprítomní:
  Žemel Milan
  Masnicová Vilma

Program:

1.   Otvorenie
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.   Voľba návrhovej  komisie
4.   Rôzne
5.   Diskusia
6.   Schválenie uznesenia
7.   Záver


Rokovanie:

    1.Otvorenie

    Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Kotvas, starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 7 poslancov.

    2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

    Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol
Moniku Držiakovú a Rudolfa Chovanca.


    3. Voľba návrhovej komisie

    Do návrhovej   komisie starosta obce navrhol Janu Hulákovú, Dušana Šadibola a Jozefa Radôšťana.  Návrh bol jednohlasne schválený.


    4. Rôzne

    Starosta obce na úvod informoval OZ o plnení uznesení.


    5. Diskusia    6. Návrh na prijatie uznesenia

    Predseda návrhovej komisie Jozef Radôšťan  predniesol prítomným návrh na prijatie uznesení, ktorý bol poslancami jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:
uznesenie číslo 12/2007


A/berie na vedomie

1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu
3. overovateľov zápisnice: p.Rudolfa Chovanca a p. Moniku Držiakovú
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana, p. Janu Hulákovú a p. Dušana Šadibola
5. návrh rozpočtu Obce Nová Bystrica na rok 2008-2010 predložený ekonómom obce a finančnou komisiou
6. stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2008-2010 a na rok 2008
7. návrh poplatkov na území Obce Nová Bystrica
8. návrh VZN o miestných poplatkoch v Obci Nová Bystrica
9. VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a za drobné stavebné odpady /poplatok vo výške 170,- Sk/rok a obyvateľa/
10. VZN o daní z nehnuteľnosti obce Nová Bystrica
11. Požiarny poriadok Obce Nová Bystrica
12. Poverenie na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol
13. správu finančnej komisie pri OZ Nová Bystrica predloženú členom fin. komisie p. Romaníkom /poplatok za miesto od poľských predajcov - vyrieši finančná komisia/
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti na l. polrok 2008
15. Správu z následnej finančnej kontroly za l. polrok 2007 v ZŠ s MŠ Vychylovka
18. návrh na zakúpenie kuchynského robota do kuchyne v dome kultúry
19. informáciu starostu obce o rekonštrukcií obecného rozhlasu
20. založenie kultúrno-školskej komisie pri ZŠ s MŠ Vychylovka v zložení: Mgr. Borisová, Masnicová, Hrušková, Pastvová, Griga a Králiková - vyriešenie a odpoveď od zriaďovateľa bude po prevedení výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ Vychylovka
21. žiadosť KRPZ v Žiline o odpustenie poplatkov za daň z nehnuteľnosti
22. žiadosť M. Kolenu, bytom Vychylovka 196 o zriadenie verejného osvetlenia u Chmury - realizácia možná až v letných mesiacov
23. žiadosť TIPSPORTU o predĺženie prevádzkových hodín
24. žiadosť DHZ Vychylovka o príspevok za výjazd
25. žiadosť G. Kreisovej, bytom Fibichova 23, Bratislava o vybudovanie trativodov
26. žiadosť Poľnohospodárskeho družstva Nová Bystrica o prenájom lyžiarského vleku EPU 300 vo Vychylovke
27. neupravenú cestu po výkope za lesníckymi bytovkami, je tam štrk, vyzvať firmu Riava, aby dala tejto štrk rozhrnúť


B/ schvaľuje

1. program dnešného zastupiteľstva
2. návrhovú komisiu v zložení: Jozef Radôšťan, Jana Huláková a Dušan Šadibol
3. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
4. rozpočet Obce Nová Bystrica na obdobie r. 2008 - 2010 v znení ako bol predložený
5. poplatok za odber vody z obecného vodovodu vo výške 300,- Sk na osobu a rok - 6 poslancov za, 1  sa zdržal
podnikateľské subjekty, ktoré majú vodomery budú platiť v plnej výške za odobraté množstvo.
- poplatok za prenájom nebytových priestorov v dome kultúry, v dome služieb a na zdravotnom stredisku vo výške 600,- Sk/m2 na rok - 7 poslancov za.
- prenájom sály - 1200,- Sk, kuchynky 500,- Sk, kysuckej izby 500,- Sk, riadu 200,- Sk, prenájom sály pri predajných akciách 300,- Sk/l hod. - počtom hlasov 7
- hlásenie v obecnom rozhlase  - 150,- Sk za l hlásenie, občania 50,- Sk/hlásenie
6. poplatok za psa 50,- Sk/pes a 50,- Sk za každého ďalšieho
7. poplatok za miesto pre:
- osobné auto - 500,- Sk/deň
- nákladné auto - 600,- Sk/deň
8. poplatok za nevýherné hracie prístroje - 1000,- Sk/rok
9. VZN o miestnych poplatkoch počtom hlasov 7
10. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a za drobné stavebné odpady počtom hlasov 7.
11. priemer bonity lesnej pôdy 5,58/m2, ktorí nebudú mať znalecký posudok o zaradení lesných pozemkov
12. VZN Obce Nová Bystrica o daní z nehnuteľností podľa predloženého návrhu počtom hlasov 7.
13. Požiarny poriadok Obce Nová Bystrica
14. Poverenie na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v zložení: Pavol Kováč a Marián Cabadaj
15. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2008 a zároveň OZ poveruje hlavného kontrolóra obce vykonaním tejto kontrolnej činnosti
18. zakúpenie kuchynského robota do kuchynky v dome kultúry
19. previesť rekonštrukciu obecného rozhlasu na bezdrôtový s tým, že práce budú uhrádzané splátkami
20. predĺženie prevádzkových hodín TIPSPORTU v reštaurácií Jeleň
21. nájom vleku EPU 300 vo Vychylovke POL družstvu Nová Bystrica s odpustením nájmu na jeden rok činnosti. Vlek musí byť funkčný celý rok


C/ neschvaľuje

1. žiadosť KR PZ v Žiline o odpustenie poplatkov za daň z nehnuteľností
2. žiadosť o vybudovanie trativodov pre nedostatok finančných prostriedkov


    9.    Záver

    Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.Milan Kotvas
starosta obce


Overovatelia:
Rudolf Chovanec
Monika Držiaková


Zapisovateľ:
Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum