Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

8. novembra  2007

>Prítomní:
    Milan Kotvas


Členovia OZ:

  Huláková Jana
  Chovanec Rudolf
  Jančulová Elena, Mgr.
  Žemel Milan
  Šadibol Dušan
  Radôšťan Jozef       
  Kultán Jozef


Neprítomní:
  Držiaková  Monika
  Masnicová Vilma


Program:

1.   Otvorenie
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.   Voľba návrhovej  komisie
4.   Rôzne
5.   Diskusia
6.   Schválenie uznesenia
7.   Záver


Rokovanie:

    1. Otvorenie

     Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Kotvas, starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 7 poslancov.

    2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice


     Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol
Janu Hulákovú a Jozefa Kultána.


    3. Voľba návrhovej komisie


     Do návrhovej   komisie starosta obce navrhol Milana Žemela,  Rudolfa Chovanca a Jozefa Radôšťana.  Návrh bol jednohlasne schválený.


   
4. Rôzne

      Starosta obce na úvod informoval OZ o plnení uznesení. Rokoval s p. Hančinským o premiestnení drevovýroby na iný pozemok. P. Hančinský s návrhom súhlasil s podmienkou, aby pozemok bol vybavený inžinierskymi sieťami. Pozemky na priemyselnú zónu ešte neboli jednoznačne dohodnuté. Najvýhodnejšie by to bolo pravdepodobne na začiatku obce. V plnení tohto bodu sa pokračuje.
Prístrešok na bytovke pri ZS už je hotoví, ale chýbajú na bytovkách u Korčeka.
Starosta obce prečítal OZ žiadosť obyvateľov u Bereši o odstránenie problému veľkého hluku z drtičky odpadu. OZ žiadosť zobralo na vedomie a uložilo stavebnej komisií rokovať s p. Šadibolom ohľadom odstránenia uvedeného problému.
Starosta obce informoval OZ, že pri futbalovom ihrisku je veľký neporiadok spôsobený podnikateľmi, ktorí podnikajú s drevom. OZ uložilo pracovníčkam obce, aby vyzvali všetkých podnikateľov, ktorý uvedené spôsobili a pozemok uviedli do pôvodného stavu. V prípade, že nedôjde k náprave bude im uložená pokuta.
Starosta obce informoval OZ o výške faktúr za vodu a TKO a doporučil, že pri schváľovaní VZN o poplatkoch na budúci rok bude potrebné poplatky za vodu a TKO zvýšiť. Za odpad minimálne na 160,- Sk a za vodu aspoň na 200,- Sk.
OZ uložilo p. Chovancovi odpojiť prípojku vodovodu do budovy bývalého Rozvoja, nakoľko budova sa nevykuruje, nikto tam neplatí poplatok za vodu, je riziko v zimnom období, že potrubie zamrzne a následne dôjde k poruche.
Starosta obce informoval OZ, že vodovod do Mrvy urobí ešte firma Riastav, ale bager bude musieť zaplatiť obec.
Ekonómka obce predložila OZ rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2007. OZ po prerokovaní rozbor hospodárenia schválilo bez pripomienok počtom hlasov 7.
Ekonómka obce predložila OZ návrh rozpočtového opatrenia č. 2, ktorý bol schválený počtom hlasov 7.
Kontrolórka obce predložila OZ Správu z následnej finančnej kontroly na l. polrok 2007, ktorú vykonala v ZŠ s MŠ Nová Bystrica. OZ správu zobralo na vedomie.
Kontrolórka obce predložila OZ Správu z následnej finančnej kontroly - z kontroly nájomných zmlúv za nebytové priestory. OZ správu zobralo na vedomie.
Kontrolórka obce predložila OZ Záznam z kontroly neuhradených faktúr. OZ záznam zobralo na vedomie.
Starosta obce predložil OZ na schválenie záložnú zmluvu uzatvorenú podľa § 151 a a nasl. Obč. zákonníka č. 0342-PRB-2005/Z so záložným veriteľom MV a RR SR, Prievozská 2/B, Bratislava 26 k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 937 v podieli l/l k celku a to:
l. stavba bytového domu č. s. 1125 postaveného na parcele č. 4702/91 zast. plocha o výmere 268 m2
2. stavba bytového domu č. s. 1126 postaveného na parcele č. 4702/92 zast. plocha o výmere 268 m2, ktorých výlučným vlastníkom je Obec Nová Bystrica a ktorá sa ako záložca zaviazala využiť bytové jednotky v nich výlučne na účely nájomného bývania. OZ uvedenú zmluvu schválilo počtom hlasov 7.
Starosta obce predložil OZ na schválenie zmluvu o zriadení záložného práva podľa § 151 písm. b Občianskeho zákonníka na základe zmluvy č. 502/1938/2005 so záložným veriteľom ŠFRB, Lamačská cesta 8, Bratislava 37 na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 937 k. ú. Nová Bystrica, Správa katastra Čadca a to:
1. bytového domu č. s. 1125 postaveného na parcele č. 4702/91,
2. bytového domu č. s. 1126 postaveného na parcele č. 4702/92,
3. parc. č. 4702/91, zast. plochy a nádvoria o výmere 268 m2,
4. parc. č. 4702/92, zast. plochy a nádvoria o výmere 268 m2
/parc. reg. "C" evid. na katastrálnej mape/. OZ zmluvu schválilo počtom hlasov 7.
P. Huláková predložila OZ návrh VZN Obce Nová Bystrica o niektorých podmienkach držania psov na území obce. Návrh VZN bol schválený počtom hlasov 7 bez pripomienok.
Starosta obce informoval OZ, že sú podané projekty na výstavbu a rekonštrukciu školského areálu v Novej Bystrici a na druhú etapu výstavby vodovodu. Projekt na výstavbu vodovodu do Šumský a Veľkého potoka je hotový, ale ešte nie je podaný.
Starosta obce informoval OZ, že SEVAK nebude mať prostriedky na kanalizáciu najmenej 5 rokov. Zatiaľ zisťuje, či obecný úrad môže požiadať o dotáciu na kanalizáciu.
Starosta obce oboznámil OZ o prioritách v budovaní Obce Nová Bystrica. Zhrnul ich do piatich bodov a to:
1. dobudovať areál ZŠ s MŠ Nová Bystrice vrátane telocvične
2. vybudovať vodovody postupne v celej obci a po dobudovaní vodovodu začať riešiť výstavbu kanalizácie
3. dokončiť rozostavanú budovu materskej škôlky v osade u Timka
4. začať projektovú časť výstavby centra obce, prípadne aj samotnú výstavbu
5. po dobudovaní vodovodu a kanalizácie postupne opravovať miestne komunikácie a chodníky. OZ uvedené zobralo na vedomie.
Starosta obce predložil OZ žiadosti Petra Kohúta, bytom Nová Bystrica 1086, Rastislava Kohúta, bytom Nová Bystrica 965 a Kornela Kohúta, bytom Nová Bystrica 19, o vybudovanie prístupovej cesty a osvetlenia miestnej komunikácie. OZ žiadosti zobralo na vedomie.
Starosta obce predložil OZ žiadosť Heleny Fedorovej, bytom Nová Bystrica 770, o vybudovanie verejného osvetlenia. OZ žiadosť zobralo na vedomie.
Starosta obce predložil OZ žiadosti Anny Borisovej, bytom Vychylovka 645, Zity Mokryšovej, bytom Vychylovka 236, Antónie Krištofovej, bytom Vychylovka 253 a ZŠ s MŠ vo Vychylovke o úpravu autobusov. OZ žiadosti zobralo na vedomie a bude rokovať so SAD o splnení požadovaných autobusových liniek.
Starosta obce predniesol OZ Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti na ZŠ s MŠ Nová Bystrica a Vychylovka za školský rok 2006/2007. OZ správy zobralo na vedomie.
  

    5. Diskusia

P. Chovanec - upozornil starostu obce, aby sa nezabudlo na oplotenie cintorína, kanalizácie a cesty. Informoval o možnosti vybudovania bezdrôtového rozhlasu v obci.
P. Jančulová sa informovala, či osada u Bereši bude s vodou patriť pod Sevak alebo obec. Doporučila starostovi obce riešiť prechod pre chodcov u Škorvagy.
P. Huláková - doporučila starostovi obce pri oprave poruchy vodovodu vopred informovať občanov, aby si mohli napustiť vodu. Tiež sa informovala, kedy bude verejné osvetlenie pri ZS. Požiadavky na verejné osvetlenie sa budú riešiť s firmou, ktorá ho spravuje.


   
6. Návrh na prijatie uznesenia

     Predseda návrhovej komisie Jozef Radôšťan  predniesol prítomným návrh na prijatie uznesení, ktorý bol poslancami jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:
uznesenie číslo 11/2007

A/berie na vedomie

1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu
3. overovateľov zápisnice: p.Janu Hulákovú a p. Jozefa Kultána
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana, p. Rudolfa Chovanca a p. Milana Žemela
5. nepovolenú skládku odpadov pri futbalovom ihrisku /kôra, konáre, reziny, hlina.../
6. informáciu starostu obce o probléme obecného vodovodu
7. informáciu starostu obce o príprave VZN o poplatkoch za vodu a TKO na budúce zastupiteľstvo
8. rozbor hospodárenia obce k 30. 9. 2007
9. Správu z následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Nová Bystrica
10. Správu z následnej finančnej kontroly OcÚ Nová Bystrica - kontrola nájomných zmlúv za nebytové priestory
11.  Zmluvu o zriadení záložného práva podľa § 151 písm. b Občianskeho zákonníka na základe zmluvy č. 502/1938/2005 so záložným veriteľom Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 834 04 Bratislava 37 na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 937 kat. úz. Nová Bystrica, správa katastra Čadca a to
- 1. bytového domu č. s. 1125 postaveného na parcele č. 4702/91
- 2. bytového domu č. s. 1126 postaveného na parcele č. 4702/92
- 3. parc. č. 4702/91 zast. plochy a nádvoria o výmere 268 m2
- 4. parc. č. 4702/92 zast. plochy a nádvoria o výmere 268 m2
/parc. reg. "c" evid. na katastrálnej mape/
12. Záložnú zmluvu uzatvorenú podľa § 151 a  a násl. Občianskeho Zákonníka č. 0342-PRB-2005/Z so záložným veriteľom MV a RR SR, Prievozska
2/B, 825 25 Bratislava 26 k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 937 v podieli 1/1 k celku a to:
- l. stavba bytového domu č. s. 1125 postaveného na parcele č. 4702/91, zast. plocha o výmere 268 m2
- 2. stavba bytového domu č. s. 1126 postaveného na parcele č. 4702/92 zastavaná plocha o výmere 268 m2, ktorým výlučným vlastníkom je Obec Nová Bystrica, a ktorá sa ako záložca zaviazala využiť bytové jednotky v nich výlučne na účely nájomného bývania.
13. Informáciu starostu obce k ďalšiemu smerovaniu investičných akcií budovania Obce Nová Bystrica:
- l. dobudovať areál ZŠ s MŠ Nová Bystrica
- 2. vybudovať vodovody postupne v celej obci a následne riešiť kanalizáciu v Obci Nová Bystrica
- 3. dokončiť dostavbu rozostavanej MŠ v osade u Timka
- 4. projekčne a investične začať riešiť výstavbu centra Obce Nová Bystrica
- 5. postupne po dobudovaní vodovodov a kanalizácie riešiť povrchovú živičnú úpravu miestnych komunikácií a chodníkov
- 6. vybudovanie bezdrôtového obecného rozhlasu
14. žiadosť Jany Detkovej, bytom Nová Bystrica 101, o odpustenie poplatkov
15. žiadosť Ivety Smržovej, bytom Vychylovka 399, o odpustenie nedoplatkov z minulých rokov za odvoz TKO vo výške 2.600,- Sk
16. žiadosť Márie Slučiakovej, bytom Okružná 3,022 01 Čadca, o odpustenie poplatkov za odvoz TKO vo výške 750,- Sk za Emíliu Mičákovú
17. návrh na odpísanie nevymožiteľných nedoplatkov za minulé roky podľa priloženého zoznamu v celkovej výške  89.432,--Sk
 

B/ schvaľuje

1. program dnešného zastupiteľstva
2. návrhovú komisiu v zložení: Jozef Radôšťan, Rudolf Chovanec a Milan Žemel
3. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
4. Sťažnosť obyvateľov osady u Bereši na hluk z drtičky štiepky p. Františka Šadibola
5. Rozbor hospodárenia obce k 30. 9. 2007 počtom hlasov 7
6. Rozpočtové opatrenie č. 2 predložené účtovníčkou, p. Mazúrovou počtom hlasov 7, 2 neprítomní
7. Zmluvu o zriadení záložného práva uvedenú v bode "A/11"
8. Záložnú zmluvu uvedenú v bode "A/12"
9. zámer plánovaných investičných akcií budúceho smerovania rozvoja Obce Nová Bystrica v daných prioritách ako boli uvedené v informacií starostu obce v uvedených šiestich bodov A/13
10. odpustenie nedoplatkov za odvoz TKO za predošlé obdobia vo výške 3.900,- Sk p. Jane Detkovej, bytom Nová Bystrica 101 /daň z pozemkov a stavieb zaplatiť/
11. žiadosť Ivety Smržovej, bytom Nová Bystrica 399, o odpustenie nedoplatkov za odvoz TKO z minul. obdobia vo výške 2.600,- Sk
12. odpustenie nedoplatku za odvoz TKO za Emíliu Mičákovú, bytom Nová Bystrica 634, vo výške 750,- Sk
13. odpísanie nedoplatkov občanov za minulé obdobia vo výške 89.432,--Sk

C/ukladá

1. stavebnej komisií  vyvolať jednanie s p. Šadibolom o možnostiach odstránenia nadmerného hluku protihlukovou izoláciou
2. pracovníčkam OcÚ zoštylizovať písomnú výzvu pre všetkých podnikateľov spracujúcich drevo na odstránenie tejto skládky v čo najkratšej dobe. V prípade neakceptovania tejto výzvy zo strany podnikateľov pristúpiť na tvrdšie postupy /sankcie/ proti ním
3. p. Chovancovi Rudolfovi odpojiť prípojku vody k budove Rozvoja v Novej Bystrici


   
9. Záver

       Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.

 

Starosta obce:                Milan Kotvas   

                   
Zástupca starostu:


Overovatelia:                  Jozef Kultán Hulákova Jana


Zapisovateľ:
                   Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum