Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

11. októbra  2007


Prítomní:     Milan Kotvas

Členovia OZ:
    Huláková Jana
    Chovanec Rudolf
    Jančulová Elena, Mgr.
    Masnicová Vilma
    Žemel Milan
    Šadibol Dušan
    Monika Držiaková, Ing.
    Kultán Jozef

Neprítomný:     Radôšťan Jozef


Program:

    1. Otvorenie
    2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
    3. Voľba návrhovej komisie
    4. Rôzne
    5. Diskusia
    6. Schválenie uznesenia
    7. Záver


Rokovanie:

    1.Otvorenie

    Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Kotvas, starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 8 poslancov.


    2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

    Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol
Dušana Šadibola a Jozefa Kultána.


    3. Voľba návrhovej komisie

    Do návrhovej komisie starosta obce navrhol Milana Žemela, Elenu Jančulovú a Moniku Držiakovú. Návrh bol jednohlasne schválený.


    4. Rôzne


    5. Diskusia


    6. Návrh na prijatie uznesenia

    Predseda návrhovej komisie Jozef Radôšťan predniesol prítomným návrh na prijatie uznesení, ktorý bol poslancami jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné: uznesenie číslo 10/2007


A/berie na vedomie

1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu
3. overovateľov zápisnice: p.Dušana Šadibola a p. Jozefa Kultána
4. návrhovú komisiu: p. Janu Hulákovú, p. Elenu Jančulovú a p. Milana Žemela
5. informáciu o dostavbe cesty na cintorín a brány na cintorín
6. informáciu ohľadne výstavby vodovodu, dostavba prípojky poza bytovky konča p. Romaníka
7. informáciu stavebnej komisie, preriešila sťažnosť na cestu k p. Jancovi
8. informáciu ohľadne cesty pred p. Balačinom, keď sa dohodnú susedia je možné im to odpredať po zanechaní prístupovej cesty
9. informáciu p. starostu o stretnutí s firmov Elektrovod osvetlenie. P. Chovanec informoval o dohode s firmou, u Šadibola zistia prečo nesvietia svetlá. Prísľub na nové osvetlenie kostola.
10. informáciu p. starostu ohľadne cesty na cintorín- správca cintorína si zabezpečí čistotu prístupovej cesty
11. informáciu starostu o jednantí so státnymi lesmi ohľadne neporiadku u Šadibola - znečistené priekopy - bude vyvolané jednanie medzi Lesmi SR a p. Tereščákovou.
12. žiadosť p. Slučiaka ohľadne rozhlasu - zaviesť rozhlas až po p. Žovina
13. žiadosť p. Slučiaka o vyplatenie alebo výmenu pozemku, ktorý bude využívaní na centrum obce - p. Slučiak donesie na OÚ list vlastníctva na uvedenú parcelu a parcelné číslo na zistenie uvedeného
14. tri VZN Obce Nová Bystrica:
- VZN Obce Nová Bystrica o zásobovaní pitnou vodou
- VZN Obce Nová Bystrica o hospodárení s pitnou vodou
- VZN Obce Nová Bystrica o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
15. informáciu p. Šutiakovej o určení pozemkov vo vlastníctve obce na náhradnú výsadbu podľa zákona č. 543 § 45 - 4993/1, 4993/2, 9998/1 a 12242/2 zo severnej strany pozemkov
16. informáciu p. Chovanca o znečisťovaní priestorov pri IBV - Korčekovia p. Hančinským
17. Správu z kontroly uznesení predloženú kontrolórkou obce p. Chovancovou od januára 2007
18. Správu kontrolórky o stave neuhradených faktúr k 9. 10. 2007
19. žiadosť o spoluprácu pri vybavení nocovne vodičov SAD, aby splnili štandardy ubytovania
20. žiadosť p. Albína Brisudu o jednorázový poplatok za úhradu elektrickej energie
21. ponuku DEXIA banky o kontokorentný účet
22. žiadosť p. Plazáka, ktorý odkúpil pozemok - je mokrý a nie je vhodný pod stavbu - menovaný žiada odvodnenie pozemku obecným úradom - nakoľko obec momontálne nevlastní náhradné pozemky na výmenu, nemá možnosť vyhovieť žiadosti. Odvodnenie nemôže prevádzať na súkromnom pozemku. Ak by majiteľ chcel odstúpiť od zmluvy, obec sa tejto možnosti nebráni.
23. žiadosť Štefana Mihálika o finančný príspevok 10.000,- Sk na palivo, prípadne pôžičku.
24. žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica o financnú podporu na ŠSZČ v sume 150.000,- Sk
25. informáciu starostu obce o vyhotovení projektovej dokumentácie na rekonštrukciu školy v NB aj na výstavbu telocvične
26. žiadosť Dušana Fujeríka poskytnutie pozemku na výstavbu rodinného domu
27. žiadosť p. Janza o odkúpenie malej chalupy na chatovanie
28. informáciu starostu obce ohľadne ostrovčeka - od povodia Váhu sa pýtali peniaze v sume 11 mil. Sk, firma Strabag odváža zeminu
29. výstavba cesty na Oravu bude pokračovať až do silnej zimy
30. bol zaslaný projekt na enviromentálny fond na pitnú vodu
31. bola podaná žiadosť na prefinancovanie projektu Šumskovia - Veľký Potok - pitná voda
32. návrh starostu obce na reorganizáciu OÚ - prednostu obecného úradu
33. P. Huláková sa informovala o cene vody v bytovkách u Korčeka - 100,- Sk na osobu
34. P. Huláková sa informovala o striešku na bytovke


B/ schvaľuje

1. program dnešného zastupiteľstva
2. návrhovú komisiu v zložení: Jana Huláková, Elena Jančulová a Milan Žemel
3. požiadavku p. Slučiaka na zavedenie rozhlasu
4. VZN Obce Nová Bystrica o zásobovaní pitnou vodou počtom hlasov 7, neprít. p. Žemel a p. Radôšťan
5. VZN Obce Nová Bystrica o hospodárení s pitnou vodov počom hlasov 7, neprít. p. Žemel a p. Radôšťan
6. VZN Obce Nová Bystrica o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia počtom hlasov 8, neprít. p. Radôšťan
7. určenie náhradných pozemkov na výsadbu podľa zákona 543 § 48 - č. parciel 4993/1, 4993/2, 9998/1, 12242/2 počtom hlasov 8
8. žiadosť p. Brisudu v sume 3.600,- Sk
9. kontokorentný účet v DEXII banke
10. žiadosť p. Fujeríka o pozemok, ak budú stanovené nové pozemky na predaj
11. návrh starostu na reorganizáciu OÚ - zriadenie funkcie prednostu počtom hlasov 8 /p. Radôšťan neprítomný/
12. vyhotovenie striešky nad vchod na bytovke pred zdravotným strediskom
13. výrobu vstupnej brány na cintorín
14. stavebná komisia preverí výstavbu drobnej stavby p. Žemela, či je v súlade s geometrickým plánom a na stavbu umiestniť snehové lapače.


C/neschvaľuje

1. žiadosť p. Mihálika o príspevok na palivo
2. žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica o finančnú podporu v súčasnosti


D/ doporučuje

- stavebnej komisie a starostovi obce prerokovať žiadenie priemyselného centra - prerokovať následne s podnikateľmi o možnosti presťahovania sa


E/ ukladá

- p. Brisučiakovi, aby sa staral o čističku u Korčeka


    9. Záver

    Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.

 

Starosta obce:                Milan Kotvas   

                   
Zástupca starostu:


Overovatelia:                  Jozef Kultán Dušan Šadibol


Zapisovateľ:                   Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum