Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

13. septembra  2007

 

Prítomní:     Milan Kotvas


Členovia OZ:

    Huláková Jana
    Chovanec Rudolf
    Jančulová Elena, Mgr.
    Masnicová Vilma
    Radôšťan Jozef
    Šadibol Dušan
    Monika Držiaková, Ing.


Neprítomní:

    Kultán Jozef
    Žemel Milan


Program:

    1. Otvorenie
    2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
    3. Voľba návrhovej komisie
    4. Rozbor hospodárenia za l. polrok 2007
    5. Schválenie záverečného účtu za rok 2006
    6. Rôzne
    7. Diskusia
    8. Schválenie uznesenia
    9. Záver


Rokovanie:

    1.Otvorenie

    Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Kotvas, starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 7 poslancov.


    2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

    Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol Vilmu Masnicovú a Dušana Šadibola.
 

    3. Voľba návrhovej komisie

    Do návrhovej komisie starosta obce navrhol Jozefa Radôšťana, Elenu Jančulovú a Moniku Držiakovú. Návrh bol jednohlasne schválený.


    4. Rozbor hospodárenia za l. polrok 2007

    Ekonómka obce predložila OZ rozbor hospodárenia obce za l. polrok 2007. Rozbor hospodárenia po prerokovaní bol schválený počtom hlasov 7.
 

    5. Schválenie záverečného účtu za rok 2006
 

    6. Rôzne


    7. Diskusia


    8. Návrh na prijatie uznesenia

    Predseda návrhovej komisie Jozef Radôšťan predniesol prítomným návrh na prijatie uznesení, ktorý bol poslancami jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné: uznesenie číslo 9/2007


A/berie na vedomie


1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu
3. overovateľov zápisnice: p.Vilmu Masnicovú a p. Dušana Šadibola
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana, p. Elenu Jančulovú a p. Moniku Držiakovú
5. rozbor hospodárenia k 30. júnu 2007
6. záverečný účet Obce Nová Bystrica k 31. 12. 2006
7 stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce
8. správu auditora o overení účtovnej závierky obce za r. 2006
9. Správu kontrolórky obce z následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
10. Správu kontrolórky obce z následnej finančnej kontroly Obecného úradu Nová Bystrica
11. sťažnosť Vilmy Tereščíkovej, bytom Ostrava
    - neporiadok v okolí skladového miesta u Šadibola - prešetri stavebná komisia
12. žiadosť o schválenie otváracích hodín v predajni detského textilu - Dana Romaníková Nová Bystrica
13. výzvu OBU o kosenie pozemkov v užívaní a vo vlastníctve občanov
14. žiadosť Daniely Svitkovej o zriadenie konvého autobusového spoja do Vychylovky - spoje sa budú upravovať k 15. 12. 2007
15. žiadosť Miroslava Masnicu , bytom Nová Bystrica č. 519, o odkúpenie pozemku pred Obecným úradom
16. žiadosť Evy Kubeňovej o obnovenie autobusového spoja do Vychylovky - Brhel
17. sťažnosť Ivana Janca, bytom Vychylovka o navození štrku na cestu do Mazúra a náhradu škody za zabratý pozemok - prešetrí stavebná komisia.
18. žiadosť Ivana Janca, bytom Vychylovka 265, o vydanie stavebného povolenia na oplotenie pozemku č. 11683 - prešetrí stavebná komisia a postúpi stavebnému úradu.
19. žiadosť Jarmily Podmanickej a Oľgy Balačínovej o navýšenie finančných prostriedkov na opatrovateľskú službu pre postihnutých občanov Stanislava Vrábla a Miroslava Vrábla.
20. žiadosť Evílie Priščovej, bytom Nová Bystrica 386, o opravu cesty do Sporimskov - cesty v správe obce sa budú opravovať na budúci rok
21. žiadosť Oľgy Podolinskej, bytom Nová Bystrica 574, o odkúpenie pozemku pred domom 574 - prešetri stavebná komisia
22. informáciu starostu obce o detskom ihrisku pri zdravotnom stredisku
23. založenie poľnohospodárskeho a lesníckého družstva v Novej Bystrici


B/ schvaľuje

1. program dnešného zastupiteľstva
2. návrhovú komisiu v zložení: Jozef Radôšťan, Elena Jančulová a Monika Držiaková
3. otváracie hodiny v predajni detského textilu Dany Romaníkovej
4. rozbor hospodárenia obce k 30. 6. 2007
5. záverečný účet obce k 31. 12. 2006 s výhradou
- rozpočet na konci roka neupravovať v príjmovej časti podľa plánu, ale podľa skutočného stavu hospodárenia obce /navýšenie o nepredpokladané, a dlžobné položky/ - pri plánovaní výstavby diela prípadne rekonštrukcií zahrnúť uvedené do rozpočtu obce a určiť konkrétny spôsob financovania
6. predbežne schvaľuje odpredaj pozemku v lokalite pred OÚ - reštauráciou Linkson po vzájomných dohodách
7. navýšenie finančných prostriedkov na opatrovateľskú službu vo výške 9.568,- Sk
8. Dohodu o doplňaní knižného fondu s Kysuckou knižnicou vo výške 20.000,- Sk
9. oplotenie detského ihriska pri zdravotnom stredisku
10. nájom priestorov v Dome služieb pre Poľnohospodárske a lesnícke družstvo Nová Bystrica - Vychylovka po firmePromont
11. Ivetu Heltkovú do redakčnej rady Novobystrického hlásnika
12. napísať list košickej firme spravujúcej verejné osvetlenie o krátenie platby za každý deň 1% z faktúry.
13. doriešenie verejného osvetlenia do osady Šadibolovia /zod. Šadibol/


C/ doporučuje

1. starostovi obce prejednať rekonštrukciu cesty na obecný cintorín,
2. požiadať SSC o úpravu cesty od Cadrika po Hruškovec
3. starostovi obce prerokovať s firmou Riastav urýchlene dokončiť výstavbu vetiev vodovodu do osád a povrh vozoviek uviesť do pôvodného stavu


    9. Záver

    Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.

 


Starosta obce:                Milan Kotvas   

                   
Zástupca starostu:


Overovatelia:                  Vilma Masnicová Dušan Šadibol


Zapisovateľ:                   Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum