Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

14. júna 2007

Prítomní:     Milan Kotvas

Členovia OZ:                                        

    Huláková Jana
    Chovanec Rudolf
    Jančulová Elena, Mgr.
    Žemel Milan
    Masnicová Vilma
    Radôšťan Jozef
    Šadibol Dušan
    Monika Držiaková, Ing.

 

Neprítomný:     Kultán Jozef

 

Program:
 

1.   Otvorenie

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Voľba návrhovej  komisie

4.   Rôzne

5.   Diskusia

6.   Schválenie uznesenia

7.   Záver

 

Rokovanie:

 

      1.Otvorenie

      Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Kotvas, starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 8 poslancov.

 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

      Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol

Janu Hulákovú a Moniku Držiakovú.

 

      3.   Voľba návrhovej komisie

      Do návrhovej   komisie starosta obce navrhol Jozefa Radôšťana, Vilmu Masnicovú a Milana Žemela.  Návrh bol jednohlasne schválený.

 

      4. Rôzne

       Starosta obce predložil OZ žiadosť o poskytnutie dotácie na obnovu maľovky kostola, zároveň sa vyjadril, že momentálne môže obecný úrad poskytnúť max. 400.000,- Sk. Člen farskej rady, p. Šadibol, informoval OZ, že maľovka bude stáť cca 620.000,- Sk. OZ schválilo dotáciu vo výške 600.000,- Sk, a to v dvoch splátkach  400.000,- Sk a do konca roka 200.000,- Sk počtom hlasov 8.

Zároveň OZ schválilo zrezanie tují pri kostole do výške 1,5 m.

Kontrolórka obce predložila OZ Správu z následnej finančnej kontroly za 1. štvrťrok 2007. OZ správu zobralo na vedomie.

Kontrolórka obce predložila OZ návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2007. OZ plán kontrolnej činnosti schválilo bez pripomienok počtom hlasov 8.

Člen finančnej komisie Pavol Romaník prečítal Správu zo zasadanie finančnej komisie.

Starosta informoval OZ, že v bytovke pri ZS je už urobené duchadlo vonku. Závady, ktoré sú v záruke sa opravia /na ríňach a oknách/.

Zároveň OZ doporučilo starostovi obce riešiť nedoplatky dr. Korčeka na nájomnom.

P. Liščáková predložila OZ Štatút krízového štábu Obce Nová Bystrica. OZ štatút po prerokovaní schválilo počtom hlasov 8.

P. Liščáková predložila OZ Štatút obecnej knižnice Obce Nová Bystrica. OZ štatút obecnej knižnice schválilo počtom hlasov 8.

Starosta obce informoval OZ, že Obci Nová Bystrica bola schválená dotácia na výstavbu vodovodu vo výške 11.200.000,- Sk.

Následne nato bolo OZ predložené rozpočtové opatrenie č. 1 o navýšenie rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti o sumu 11.788.000,- Sk a to nasledovne:

Príjmová časť: 11.200 tis. Sk - dotácia z enviromentálneho fondu a 588. tis. Sk za predaj plynovodu do Korčeka.

Výdavková časť: 11.200 tis. Sk na výstavbu vodovodu, 560. tis. Sk na výstavbu vodovodu - vlastné zdroje a 28 tis. Sk na údržbu vodovodu.

Starosta obce predložil OZ žiadosť Evy Vakulovej, bytom Nová Bystrica 896,  o prenájom miestnosti v Dome služieb - bývalé kvetinárstvo. OZ žiadosť schválilo počtom hlasov 8.

Starosta obce predložil OZ žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie prevádzky firme TIPSPORT SK, a. s. Kalinčiaka, Žilina v pohostinstve Jeleň Nová Bystrica. OZ žiadosť schválilo počtom hlasov 8.

Starosta obce  predniesol OZ žiadosť p. Stanislava Halvoníka, bytom Nová Bystrica 672 o odpredaj časti pozemku č. 4702/1. OZ žiadosť schválilo v cene 70,- Sk/m2 s tým, že geometrický plán si dá vyhotoviť na vlastné náklady.

Starosta obce predniesol OZ žiadosť Renáty Čierňavovej, bytom Nová Bystrica 139, o prenájom 3-izbového bytu od l. 10. 2007. OZ žiadosť schválilo počtom hlasov 8.

Starosta obce predniesol OZ žiadosť Ondreja Sobola, bytom Nová Bystrica 404, o odpredaj pozemku KN-C 4701/1. OZ súhlasilo s odpredajom takej časti pozemku, aby obci ostala ucelená parcela.

Starosta obce predložil žiadosť Jána a Miroslava Halvoníka, bytom Nové Sady č. 51 o spevnenie komunikácie - úpravu ciest budeme riešiť v celej Novej Bystrici a bude sa myslieť aj na nich.

Starosta obce informoval OZ o podaní žiadosti o rekonštrukciu požiarnej zbrojnice vo výške 20 mil. Z toho obec by mala financovať 15%.

Starosta obce predložil OZ žiadosť osád Romaníkovia, Klanicovia a Hančínovia o údržbu cesty. OZ schválilo požiadať o opravu cesty poľnohospodárske družstvo, ktoré cestu taktiež využíva.

Starosta obce informoval OZ o podaní žiadosti o výnimku z čerpania finančných prostriedkov 220.000,- Sk, ktoré boli od minulého roka uložené v OTP banke od MV a RR SR na bezbariérové byty.

Starosta obce informoval OZ, že P. Dana Šadibolová sa vzdala miesta v redakčnej rade Novobystrického hlásnika, náhradu za seba navrhla p. Irenu Pavelkovú. OZ Irenu Pavelkovú schválilo do redakčnej rady počtom hlasov 8.

Starosta obce predložil OZ žiadosť Ing. Jána Vanča, bytom ul. Hurbanová 48, Ivanka pri Dunaji,  o odkúpenie nehnuteľnosti č. p. 209, na parcelách č. 378/1, 378/2 a 379 - záhrada za účelom rekonštrukcie na rekreačné účely. OZ schválilo odpredaj nehnuteľnosti na základe znal. posudku počtom hlasov 8.

Starosta obce informoval OZ o strednutí zástupcov Mikroregiónu Bystrická dolina za účelom výstavby cyklotrasy, ktorá sa bude začínať v Krásne nad Kysucou a končí u Škorvagy s možnosťou neskôr pokračovania okolo priehrady.

Starosta obce informoval OZ o uskutočnenej voľbe riaditeľov základných škôl v Novej Bystrici. V Novej  Bystrici bol zvolený Mgr. Lalinský Milan. Vo Vychylovke p. Vráblová nedodržala podmienky a nebola radou školy vylúčená z výberového konania. Na základe uvedeného výberové konanie na riaditeľa školy vo Vychylovke bolo zrušené. Doterajší riaditeľ je poverený riadením školy vo Vychylovke do ďalšieho výberového konania.

Starosta obce navrhol zmenu štruktúry riadenia obecného úradu. Požiadal OZ o schválenie  funkcie prednostu obecného úradu. OZ zmenu štruktúry OcÚ neshschválilo 4 za a 4 sa zdržali hlasovania.

 

       5. Diskusia

 P. Masnicová poďakovala za urobenie osvetlenia do osady Sobolovia

P. Šadibol sa informoval, kedy bude osvetlenie urobené v osade u Šadibola.

P. Jančulová informovala starostu o veľmi zlom stave cesty vo Veľkom potoku, ako bývajú Maluniakovia.

P. Žemel navrhol, aby sa popolnice v letnom období odvážali 2x do mesiaca. Uvedené OZ schválilo počtom hlasov 8.

 

      6. Návrh na prijatie uznesenia

     Predseda návrhovej komisie Jozef Radôšťan  predniesol prítomným návrh na prijatie uznesení, ktorý bol poslancami jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:

uznesenie číslo 8/2007

 

A/berie na vedomie

 

1. program dnešného zastupiteľstva

2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu

3. overovateľov zápisnice: p. Janu Hulákovú  a p. Moniku Držiakovú

4. návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana, p. Vilmu Masnicovú a p. Milana Žemela

5. informáciu starostu k rekonštrukcií kostola a žiadosť Farského úradu v Novej Bystrici o poskytnutie dotácie obce na tieto práce. Návrh na dotáciu z obce vo výške 600.000,- Sk

6. správu z následnej finančnej kontroly predloženú kontrolórkou obce p. Chovancovou

7. návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2007 predloženú kontrolórkou obce

8. správu finančnej komisie pri OZ predloženú p. Romaníkom

9. problém zápachu čističky pri ll-bytovom dome pri ZS. Je nutné riešiť k spokojnosti občanov

10. riešiť nedoplatky na nájomnom MUDr. Korčeka

11. návrh štatútu krízového stavu Obce Nová Bystrica

12. návrh Štatútu obecnej knižnice v Novej Bystrici

13. informáciu starostu obce o financiách na výstavbu obecného vodovodu - dotácia vo výške 11.200.000,- Sk

14. žiadosť Evy Vakulovej, bytom Nová Bystrica896 o prenájom miestnosti v Dome služieb /bývalé kvetinárstvo/

15. žiadosť TIPSPORT SK a. s. Kalinčiaka 14, Žilina o zriadenie prevádzky tipovacej kancelárie

16. žiadosť Stanislava Halvoníka, bytom Nová Bystrica 672, o odkúpenie pozemku pod výstavbu rodinného domu

17. žiadosť Renáty Čierňavovej, bytom Nová Bystrica 139, o nájom 3-izbového bytu u Korčekov

18. žiadosť Ondreja Sobola, bytom Nová Bystrica 404 o odkúpenie časti pozemku KN-C 4702/1

19. žiadosť Jána Halvoníka, bytom Nové Sady 388, o spevnenie cesty - cesty sa budú upravovať priebežne pri výspavbe v obce

20. žiadosť obyvateľov Romaníkovia, Klanicovia, Hančínovia o opravu cesty - požiadať Roľnícke družstvo St. Bystrica, PSDL NB o spoluúčasť na prefinancovanie tejto úpravy

21. informáciu opravy mostu v Rycierkach smerom do Chmúrov /Skanzen/

22. informáciu o financiach na bezbariérové byty u Korčeka vo výške 220.000,- Sk na účte v OTP Banke - požiadavka obce o výnimke pri ich čerpaní

23. odstupenie Dany Šadibolovej, bytom Vychylovka 757, z redakčnej rady Novobystrického hlasníka, návrh na jej miesto - Irena Pavelková

24. žiadosť Ing. Jána Vanča, ul. Hurbanová č. 48, Ivanka pri Dunaji, o odkúpenie nehnuteľnosti č. p. 209, na PKN 378/1, 378/2 a 379 Záhrada

25. informáciu o voľbe riaditeľov škôl v Novej Bystrici a Vychylovke

26. požiadavku starostu obce p. Kotvasa o zmenu štruktúry riadenia obce - zriadiť funkciu prednostu Obecného úradu

 

B/ schvaľuje

 

1. program dnešného zastupiteľstva

2. návrhovú komisiu v zložení: Jozef Radôšťan, Vilma Masnicová a Milan Žemel

3. dotáciu na rekonštrukciu kostola vo výške 600.000,- Sk  s tým, že 400.000,- Sk bude poskytnuté v priebehu týždňa a 200.000,- Sk neskôr.

4. úpravu vysadených stromkov v okolí kostola /tuje/ na výšku 1,5 m ako živý plot

5. plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2. polrok 2007

6. Štatút krízového stavu Obce Nová Bystrica

7. Štatút obecnej knižnice v Novej Bystrici

8. navýšenie rozpočtu obce v príjmovej a výdavkovej časti o 11.788.000,- Sk.

V príjmovej časti na položke 231   43 - 588.000,- Sk a 322002 111 - 11.200.000,- Sk a výdavkovej časti kapitola 0630 a položky 635004 - 28.000,- Sk, 717002 111 - 11.200.000,- Sk a 717002 46 - 560,- Sk

9. prenájom miestnosti /bývalé kvetinárstvo/ v Dome služieb p. Eve Vakulovej

10. zriadenie prevádzky tipovacej kancelárie v reštaurácií Jeleň

11. odpredaj časti pozemku PKN 4702/1 Stanislavovi Halvoníkovi, bytom NB 672, v cene 70,- Sk/m2 s tým, že geometrický plán si dá spracovať na vlastné náklady.

12. prenájom 3-izbového bytu Renáte Čierňavovej od 1. 10. 2007

13. je potrebné ponútnuť p. Sobolovi k odpredaju pozemky tak, aby obec mala ucelenú parcelu

14. Irenu Pavelkovú do redakčnej rady Novobystrického hlásnika

15. odpredaj nehnuteľnosti č. p. 209 na PKN 378/1 378/2 a 379 záhrada

16. kopravu cesty u Cádrika /smerom k Maluniakovi a Kulichovi/

17. odvoz TKO 2x do mesiaca

 

C/neschvaľuje

- zmenu štruktúry riadenia obce - za Radôšťan, Držiaková, Chovanec, Hulákova, zdržali sa hlasovania - Masnicová, Šadibol, Žemel, Jančulová

 

 

7.   Záver

        Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.

 


Starosta obce:                Milan Kotvas   

                   
Zástupca starostu:


Overovatelia:                 Ing. Monika Držiaková, Huláková Jana


Zapisovateľ:                   Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum