Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

10. mája 2007

 

 

Prítomní:   Milan Kotvas

Členovia OZ:                                        

    Huláková Jana
    Chovanec Rudolf
    Jančulová Elena, Mgr.
    Kultán Jozef
    Masnicová Vilma
    Radôšťan Jozef
    Šadibol Dušan
    Monika Držiaková, Ing.

 
Neprítomný:    Žemel Milan

 

Program:
 

1.   Otvorenie

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Voľba návrhovej  komisie

4.   Plnenie uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva

5.   Rôzne

6.   Diskusia

7.   Schválenie uznesenia

8.   Záver

 

Rokovanie:

 

      1.Otvorenie 


    
Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Kotvas, starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 8 poslancov.

 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

      Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol

Elenu Jančulovú a Rudolfa Chovanca.

 

      3.   Voľba návrhovej komisie

      Do návrhovej   komisie starosta obce navrhol Jozefa Radôšťana, Vilmu Masnicovú a Moniku Držiakovú.  Návrh bol jednohlasne schválený.

 

      4.  Plnenie uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva

      Starosta obce informoval OZ o rokovaní so Slovenskou poštou ohľadom rušenie pošty v našej obci. Predstavitelia SP informovali, že boli také plány, ale sa od nich upustilo. Zároveň starosta informoval OZ o možnosti obnovenia filiálky Slov. sporiteľne v našej obci.     

Starosta obce jednal s lekárnikom o možnosti prenájmu miestnosti v Dome služieb, v ktorej by sa zriadila lekáreň. Miestnosť pre potreby lekárne nevyhovuje. Starosta následne navrhol prenajať ju p. Dane Romaníkovej. OZ prenájom lekárne schválilo.

Zároveň starosta obce informoval OZ o výpovedi nájomnej zmluvy p. Masnicu z Domu služieb. Miestnosť sa zatiaľ neprenájme, nechá sa k dispozicií Slovenskej sporiteľni, prípadne sa vymenia s p. Romaníkovou, čo bude aj v nájomnej zmluve.

 

      5. Rôzne

      Starosta obce informoval, že dňa 11. 5. 2007 príde do našej obce p. Belousovová a minister školstva p. Mikolaj. Pôjdu pozrieť do školy v Novej Bystrici a Vychylovke a potom bude v kultúrnom dome v Novej Bystrici s nimi beseda za účasti naších občanov. Sú prichystané projekty na zateplenie budov, výmenu okien a radiátorov.

     Starosta obce informoval, že dňa 17. 5. 2007 príde do našej obce otec biskup. Na slávnostnom zastupiteľstve mu bude udelené čestné občianstvo. Budú pozvaní občania našej obce, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Novej Bystrice

     Starosta obce informoval, že na pondelok 14. 5.  boli pozvaní účastníci, ktorí majú pozemok na ostrovčeku.

     Starosta obce informoval OZ, že osada Petrekovia dokončila vodovod svojpomocne. OZ schválilo úhradu faktúry na vodovod do výšky 30.000,- Sk

     Starosta obce dal na schválenie návrh nájomnej zmluvy medzi obcou a ZZSS a zároveň zrušenie bezplatného nájmu ZZSS zo  dňa 21. 6. 2006. OZ zrušilo bezplatný prenájom priestorov pre ZZSS počtom hlasov 8. OZ schválilo prenájom priestorov ZZSS počtom hlasov 8 v zmysle VZN o miestnych poplatkoch.

     P. Chovanec informoval OZ o možnosti zriadenia bezkáblovej televízií v našej obci s digitálnym prenosom. OZ uvedené zobralo na vedomie.

     Starosta obce informoval OZ, že ohľadom ostrovčeka zasadala pracovná rada. V priebehu dvoch týždňov bude projekt l. etapy - vyznačené nové koryto rieky s piatimi splavmi, aby voda pomalšie tiekla. Celé koryto bude upravené kameňom. Druhá etapa sa týka odkanalizovania výpustov do rieky. V prípade, že nebude dostatok materiálu, bude sa prevážať depónia od Závodzky.

Zároveň informoval, že sa vypracúva projekt na cyklotrasu, ktorá by v našej obci viedla po starej železničke.

     Starosta obce informoval OZ , že škola vo Vychylovka má neuhradené záväzky cca vo výške 550.000,- Sk

 

 

       6. Diskusia

 
P. Jančulová sa informovala starostu obce na priebeh návštevy p. Belousovovej a p. Mikolaja.

P. Huláková sa informovala o možnosti opravy cesty na cintorín - zatiaľ nie je možné.

P. Držiaková poprosila o kanalizáciu potôčka na hranici Šumskovia a Mackovia. Kanalizáciu potoka OZ schválilo.
P. Chovanec navrhol, aby sa zamestnal pracovník, ktorý by mal na starosti údržby bytových domov.

P. Huláková - požiadala starostu obce o opravu okraja cesty u Závodzky, ktorý sa ničí nákladnými autami, ktoré zvážajú drevo z hory. OZ doporučilo starostovi obce vyzvať PSDL Nová Bystrica, aby upravili zjadz cesty u Závodzky k riečnému brodu ku škole.

 

      7. Návrh na prijatie uznesenia

     Predseda návrhovej komisie Jozef Radôšťan  predniesol prítomným návrh na prijatie uznesení, ktorý bol poslancami jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:

uznesenie číslo 6/2007

 

A/berie na vedomie

 

1. program dnešného zastupiteľstva

2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu

3. overovateľov zápisnice: p. Elenu Jančulovú a p. Rudolfa Chovanca

4. návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana, p. Vilmu Masnicovú a p. Moniku Držiakovú

5. informáciu starostu obce p. Kotvasa o návšteve otca biskupa Viliama Judáka a pozvanie hostí na slávnostné zasadanie v sále kultúrneho domu

6. informáciu starostu obce o návšteve ministra školstva p. Mikolaja a podpredsedníčky parlamentu p. Belousovovej

7. správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev

8. informáciu p. Chovanca o zriadení bezkáblovej televízie v našej obce

9. informáciu starostu obce o poklačovaní projekčných prác na budovaní ostrovčeka od kostola po školu

10. rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka k dnedšnému dňu - celkový dlh školy je cca 540.000,- Sk

11. sťažnosť Pavlo Sykoru, bytom Vychylovka č. 355, o znečistení zdroja pitnej vody u Zemenov

12. sťažnosť obyvateľov osady Závodzkovia na poškodzovanie vozovky obecnej cesty ťažkými vodidlami pri odvoze dreva

 

B/ schvaľuje

 

2. program dnešného zastupiteľstva

3. návrhovú komisiu v zložení: Jozef Radôšťan, Vilma Masnicová a Monika Držiaková

4. prenájom miestnosti v Dome služieb /bývalé kaderníctvo/ p. Romaníkovej Dane, bytom Nová Bystrica 820, s tým, že v prípade záujmu Slovenskej sporiteľne sa miestnosti vymenia, ak by si Slov. sporiteľňa dala takú podmienku

5. príspevok na vodovod do osady Petrekovia vo výške 30.000,- Sk

6. prenájom priestorov pre ZZSS podľa VZN Obce o miestných poplatkoch

7. zriadiť premostenie potôčika medzi osadami Šumskovia a Macovia

 

C/ruší

 

- uznesenie z 21. 6. 2006 o bezplatnom nájme za priestory pre ZZSS.

 

D/ukladá

 

- pracovníčke OÚ p. Liščákovej vyhladať adresu p. Andreja Kurku, ktorý spôsobil znečistenie pitnej vody a vyzvať ho písomne na zákaz akejkoľvek činnosti, ktorá by zasahovala do zdroja  pitnej vody

 

E/ doporučuje

 

- starostovi obce vyzvať PSDL Nová Bystrica na úpravu zjazdu z cesty u Závodzky k brodu ku škole

 

8.   Záver

 

       Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.

 


Starosta obce:                Milan Kotvas   

                   
Zástupca starostu:


Overovatelia:                 Mgr. Elena Jančulová, Rudolf Chovanec


Zapisovateľ:                   Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum