Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

19. apríla 2007

 

 

Prítomní:    Milan Kotvas


Členovia OZ:

    Huláková Jana
    Chovanec Rudolf
    Jančulová Elena, Mgr.
    Kultán Jozef
    Masnicová Vilma
    Radôšťan Jozef
    Šadibol Dušan
    Žemel Milan
    Monika Držiaková, Ing.

Program:

1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.  Voľba návrhovej  komisie
4.  Rozbor hospodárenia za l. štvrťrok 2007
5.  Rôzne
6.  Diskusia
7.  Schválenie uznesenia
8.  Záver

Rokovanie:

    1.Otvorenie

     Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Kotvas, starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 9 poslancov.

    2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

     Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol
Jozefa Kulána a Milana Žemela.

    3.   Voľba návrhovej komisie

     Do návrhovej   komisie starosta obce navrhol Jozefa Radôšťana, Janu Hulákovú a Dušana Šadibola.  Návrh bol jednohlasne schválený.
 
    4.   Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok 2007

       Ekonómka obce, p. Mazúrová predložila OZ rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok 2007. OZ rozbor hospodárenia po prerokovaní schválilo počtom hlasov 9  s tým, že na budúce zastupiteľstvo bude predložené rozpočtové opatrenie a následne bude úprava rozpočtu prerokovaná.

    5. Rôzne

      Starosta obce informoval OZ o jednaní so správou ciest za účelom ich opravy a údržby. Následne cesty boli poumývané a postupne sa začne s opravou vytĺkov.
    Od budúceho týždňa sa začne pracovať na ceste. Štrabag začne navážať hlinu potrebnú na zasypanie koryta.
Starosta obce jednal so SAD ohľadom nájomného za ubytovanie vodičov autobusov. Na rokovaní sa dohodli, že Obec Nová Bystrica k 31. 5. 2007 ukončí nájomnú zmluvu s p. Šmehylovou a od 1. 6. 2007 prejde nájomné na SAD.
Na minulom zastupiteľstve bolo uložené stavebnej komisii preveriť oprávnené náklady vyfaktúrované Antonom Fedorom na opravu cesty do Mazúra. Stavebná komisia sa vyjadrila, že náklady sú oprávnené, je potrebné dokončiť iba povrchovú úpravu cesty.
    Starosta obce predložil OZ dokončený Územný plán Obce Nová Bystrica, ktorý bol schválený počtom hlasov 9 bez pripomienok.
    Starosta obce informoval OZ, že vyhlásil mimoriadný havarijný stav v Obci Nová Bystrica v dôsledku nekvalitnej vody. Na základe uvedeného sú schválené finančné prostriedky na vodovod od Škorvagy po Starý mlyn. Uvedený vodovod bude vo vlastníctve obce. Od Škorvagy do Bereši dostane obec 2,5 mil. Sk
    Starosta obce predložil OZ projektovú dokumentáciu firmy Pudos, ktorá sa týka výstavby cesty vo Vychylovke. Cesta ani chodníky nebudú zasahovať do súkromných pozemkov. OZ uvedené schválilo počtom hlasov 9.
Starosta obce informoval OZ, že v škole vo Vychylovke sa muselo opäť dať o 10.000,- Sk viac finančných prostriedkov ako je určené  v rozpočte na mesiac. Zároveň navrhol OZ, aby obidve školy patrili pod jedno riaditeľstvo, čím by sa podstatne ušetrilo. OZ uvedené odložilo. Uložilo riaditeľovi školy zvolať rodičovské združenie na 22. 4. 2007 o 17.00 hod, kde uvedený problém bude prerokovaný a následne bude zvolané 24. 4. 2007 o 15.00 hod mimoriadne zastupiteľstvo, kde sa o problematike rozhodne.
    Starosta obce oboznámil OZ o zaslaní žiadosti na MF SR o poskytnutie dotácie na výmenu okien na obecnom úrade a na miestny rozhlas.
    Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu schválilo organizovanie stretnutie rodárov Harvelky a Riečnice pod záštitou obecného úradu.
    Starosta obce s poslancami p. Radôšťanom a p. Chovancom informovali OZ o oficiálnej návšteve v Chorvátsku v dedine Josipovec, v ktorej žijú rodáci zo Slovenska. Josipovec má veľký záujem o spoluprácu s našou obcou. Prvá skupina zástupcov Josipovca by k nám mala prísť na stretnutie rodákov a druhá na konci júla.
Deň matiek v našej obci sa bude organizovať dňa 6. mája kultúrno - školskou komisiou.
    P. Jančulová informovala OZ, že je možnosť získať finančné prostriedky z Úradu vlády SR vo výške 1 mil. Sk na výstavbu viacúčelového ihriska  za podmienky, že jednu tretinu nákladou bude spolufinancovať obec. OZ uvedené schválilo počtom hlasov 9. Uvedené by sa financovalo za pomoci Strabagu.
    Starosta obce predniesol OZ žiadosť Milana Čierňavu, bytom Nová Bystrica 377, o rekonštrukciu prístupovej cesty u Martiniska. OZ sa bude uvedenou žiadosťou zaoberať pri dostatku finančných prostriedkov.
    Obyvatelia osád Kašubovia a Šadibolovia zaslali OZ žiadosť o zabezpečenie rozhlasu, o vybudovanie zvodidiel a opravu cesty. OZ schválilo opravu miestneho rozhlasu,a rekonštrukciu cesty po dohode so štátnymi lesmi.
Starosta obce predložil OZ žiadosť p. Dany Romaníkovej, bytom Nová Bystrica 820, o prenájom miestnosti v Dome služieb. Žiadosť nebola schválená.
    Zároveň p. Huláková informovala OZ o návšteve u lekárnika ohľadom otvorenia lekárne v našej obci. Lekárnik sa sa bude musieť prísť pozrieť na uvedené priestory.
    Starosta obce predložil OZ žiadosť p. Emila Joneka, bytom Nová Bystrica 382 o zjednanie nápravy, nákladné vozidlá mu narušili statiku domu. OZ schválilo uvedené predložiť na kontrolnom dni Strabagu a zakázať jazdiť nákladným automobilom v čase od 13.OO hod. v sobotu a celý deň v nedeľu.
    Starosta obce predniesol OZ žiadosť osady u Petreka o finančnú výpomoc na opravu skupinového vodovodu do uvedenej osady. OZ sa uznieslo, že finančná čiastka bude schválená až po predložení faktúry za opravu vodovodu.
Starosta obce predložil OZ ponuku firmy Pohrebná služba Exit Čadca o pohrebné služby pre našu obec. OZ sa uznieslo, že zástupcovia firmy budú pozvaní na budúce zastupiteľstvo.
    Kontrolórka obce p. Chovancová predložila OZ Správu z následnej finančnej kontroly za obdobie od 22. 2. 2007 do 29. 3. 2007, ktorá sa týkala neuhradených faktúr. OZ správu zobralo na vedomie.
    OZ schválilo starostovi obce, že faktúry do výšky 20.000,- Sk nemusia byť schválované obecným zastupiteľstvom.
Starosta informoval OZ, že v bytovkách je už napojená elektrina aj plyn a už sa začnú obsadzovať byty občanmi.


    6. Diskusia

  P. Chovanec sa informoval ako sa plní uznesenie prijaté ohľadom havárie na SEVAKu. Bolo konštatované, že zatiaľ z uvedeného uznesenia prakticky nebolo splnené nič. Starosta jednal so zástupcami SEVAKu. Má tu prísť pracovník, ktorý poučí občanov ako sa majú správať pri podobnej havárií. Zároveň urobili opatrenia, aby sa nič podobné už nestalo.
 P. Chovanec navrhol, aby sa za bytovky u Andrisa vysypala aspoň fúra štrku na vyrovnanie cesty.


    7. Návrh na prijatie uznesenia

     Predseda návrhovej komisie Jozef Radôšťan  predniesol prítomným návrh na prijatie uznesení, ktorý bol poslancami jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:
uznesenie číslo 5/2007


A/berie na vedomie

1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu
3. overovateľov zápisnice: p. Jozefa Kultáva a p. Milana Žemela
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana, p. Janu Hulákovú a p. Dušana Šadibola
5. správu o plnení uznesení z minulého zastupiteľstva
6. rozbor hospodárenia obce k 31. 3. 2007
7. územný plán Obce Nová Bystrica
8. vysvetlenie starostu obce k vyhláseniu havarijného stavu vodovodu - vyhlásenie mimoriadnej situácie
9. projektovú dokumentáciu firmy Pudos na preložku cesty Kysuce - Orava na rekonštrukciu cesty Škorvaga - Rycierky
10. návrh starostu obce - oboznámenie sa z problémom financovania ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka, riešenie problému je zlučenie obidvoch škôl pod jedno riaditeľstvo
11. žiadosť na MF na 500.000,- na rekonštrukciu obecného rozhlasu
12. opravy a rekonštrukcie bude prevádzať R. Chovanec
13. zastrešenie stretnutia rodákov Harvelka - Riečnica Obecným úradom
14. organizovanie oslávy dňa matiek dňa 6. mája 2007
15. príspevok Mgr. Jančulovej k možnosti získania dotácie od štátu na vybudovanie viacúčelového ihriska /vo výške 1.000.000,- Sk/
16. žiadosť M. Čierňavu o rekonštrukciu cesty do Martiniska - bude realizovaná pri uvoľnení financií.
17. žiadosť občanov osád Kašubovia, Šadibolovia o rekonštrukciu cesty /odvodnenie a spevnenie krajníc/ a dotiahnutie rozhlasu do osady Šadibolovia - rozhlas bude realizovaný, rekonštrukcia cesty po dohode so štátnými lesmi.
18. žiadosť Dany Romaníkovej, bytom Nová Bystrica 820, o prenájom miestnosti v Dome služieb
19. žiadosť Emila Joneka, bytom Nová Bystrica 382, o zjednanie nápravy pri poškodení rodinného domu -  jednať s investorom preložky cesty Orava Kysuce pri kontrolnom dni v stredu 26. 4. 2007 a taktiež požiadať investora o zakázanie premávky ťažkých vozidiel v čase od 13.00 hod. v sobotu a celý deň v nedeľu
20. žiadosť obyvateľov osady Petrekovia pri svojpomocnej rekonštrukcii vodovodu o finančnú výpomoc - výška výpomoci bude schválená po predložení faktúry na vyhotovenie tohto diela
21.  oznámenie firmy Pohrebná služba EXIT spol s r. o., Palárikova 1761, Čadca na cintorínské služby - pozvať zástupcov firmy na jednanie za účelom dohody prevádzkovať pohrebné a cintorínské služby
22. správu z následnej finančnej kontroly predloženú kontrolórkou obce p. Chovancovou
23. otázku p. Masnicovej, či je pravda, že sa ide rušiť pošta v našej obci
24. otázku prečo sa zvýšil nájom v dvoch bytových domov u korčeka - nájom sa nezvýšil - spláca sa iba vo výške úveru
25. otázku p. Chovanca, ako sa plnia uznesenia prijaté OZ po havárií v úpravni vody - požiadavky obce sa postupne plnia. Je potrebné stále tlačiť na vedenie SEVAKu o ich realizáciu a požiadať SEVAK o informovanie ako pokračuje plnenie naších požiadavok


B/ schvaľuje

1. podanie žiadosti na Úrad vlády SR o získanie dotácie l. mil. Sk na výstavbu viacúčelového ihriska v priestoroch pri futbalovom ihrisku s tým, že obec preinvestuje pri tejto akcií najviac 500.000,- Sk
2. program dnešného zastupiteľstva
3. návrhovú komisiu v zložení: Jozef Radôšťan, Jana Huláková, Dušan Šadibol
4. výšku 20.000,- Sk pri nákupe materiálu, tovarov, služieb a prác do kompetencie starostu obce bez schvaľovania zastupiteľstva.
5.a súhlasí s vydaním stavebného povolenia na rekonštrukciu cesty od Škorvagy po novú cestu Kysuce - Orava
6. územný plán Obce Nová Bystrica
7. vyhlásenie momoriadnej situácie v obci Nová Bystrica  /po 15. máji by mali byť presunuté financie na náš účet na výstavbu vodovodu/
8. rozbor hospodárenia k 31. 3. 2007 s tým, že sa upravia položky v mínuse, ktoré boli uhradzané z úveru

C/ neschvaľuje

- žiadosť p. Dany Romaníkovej, bytom Nová Bystrica 820 o prenájom miestnosti v Dome služieb


D/ doporučuje

- starostovi obce rokovať s predstaviteľmi Slovenskej pošty


E/ ukladá

pracovníčke zvolať združenie rodičov ZŠ s MŠ Vychylovka za účasti všetkých poslancov 22. 4. 2007 o 17.00 hod. - v utorok 24. 4. 2007 zvolať mimoriadne zastupiteľstvo o 15.00 hod. - prejednať problém zlučenia škôl a zriadiť školské rady.

    8. Záver

       Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.Starosta obce:                Milan Kotvas   

                   
Zástupca starostu:


Overovatelia:                 Jozef Kultán, Milan Žemel


Zapisovateľ:                   Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum