Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

15. marca 2007

 

 

Prítomní:    Milan Kotvas


Členovia OZ:

    Huláková Jana
    Chovanec Rudolf
    Jančulová Elena, Mgr.
    Kultán Jozef
    Masnicová Vilma
    Radôšťan Jozef
    Šadibol Dušan
    Žemel Milan

Neprítomný:    Monika Držiaková, Ing.

Program:

1.   Otvorenie
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.   Voľba návrhovej  komisie
4.   Návrh na zriadenie rady školy
5.   Rôzne
6.   Diskusia
7.   Schválenie uznesenia
8.   Záver

Rokovanie:

1.Otvorenie

     Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Kotvas, starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 8 poslancov.

2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

     Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol Dušana Šadibola a Elenu Jančulovú.

3. Voľba návrhovej komisie

     Do návrhovej   komisie starosta obce navrhol Jozefa Radôšťana, Rudolfa Chovanca a Vilmu Masnicovú. Návrh bol jednohlasne schválený.
 
4. Návrh na zriadenie rady školy

 

5. Rôzne

 

6. Diskusia


7. Návrh na prijatie uznesenia

     Predseda návrhovej komisie Jozef Radôšťan  predniesol prítomným návrh na prijatie uznesení, ktorý bol poslancami jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:

uznesenie číslo 4/2007

 

A/berie na vedomie

1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu
3. overovateľov zápisnice: p. Jančulovú Elenu a p. Šadibola Dušana
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana, p. Chovanca Rudolfa a p. Masnicovú Vilmu
5. správu o plnení uznesení z minulého zastupiteľstva
6. návrh na členov školských rád /za OcÚ menuje starosta do konca mesiaca marec/
7. problém financovania ZŠ s MŠ vo Vychylovke
8. Správu z následnej finančnej kontroly ZŠ s MŠ vo Vychylovke predloženú kontrolórkov obce p. Chovancovou Annou.
9. vyjadrenie riaditeľa ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka, Mgr. Miloša Znachora, k finančnému problému školy
10. oznámenie starostu obce o stretnutí otca biskupa Viliama Judáka so žiadmi, pedagógmi a občanmi našej obce dňa 17.  mája 2007
11. Správu z následnej finančnej kontroly dotácie v TJ Slovan Nová Bystrica predloženú kontrolórkou obce
12. Správu z následnej finančnej kontroly neuhradených faktúr k 22. 2. 2007 predloženú kontrolórkou obce
13. problém nízkokapacitných nádob na TKO
14. faktúru za cestu do Mazúra
15. ojazdený automobil Citroen AX
16. vybavovanie zavážky ostrovčeka od kostola ku škole, prebehnutie jednania s potenciálnými vlastníkmi týchto pozemkov. Uskutočnené jednania so zainteresovanými firmami preložky cesty / Strabag, Správa ciest.../
17. jednanie o výstavbe obecného vodovodu so zainteresovanými firmami
18. žiadosť KASPOL, Nová Bystrica o zrušenie nájomnej zmluvy na viestnosť v dome služieb
19. žiadosť Eleny Fedorovej, Nová Bystrica 770, o verejné osvetlenie
20. požiadavku občanov osád Berešovia, Mrvovia o nápravu znečistenia obecnej komunikácie /p. Kuliovský sa zaviazal cestu očistiť/
21. opravu cesty do areálu ZŠ s MŠ Nová Bystrica a k futbalovému ihrisku /rekonštrukciu prevedie firma Strabag/
22. žiadosť občanov u Bisahy o prehĺbenie jarku, namontovanie zábradlia a napraviť spadnuté panele medzi Slučiakom a Bubrínom
23. pripomienku p. Chovanca k lyžiarskému vleku u Feštra. Do budúcej zimy vlek pripraviť k prevádzke
24. ponuku Komunálnej poisťovne na poistenie dvoch bytových domov u Korčeka-zistiť ceny u iných poisťovní
25. platby za nájomné nocovne Podrycerovou, ktoré znáša obec
26. nebezpečenstvo úrazu pri rozostavanej MŠ u TimkaB/ schvaľuje

1. program dnešného zastupiteľstva
2. návrhovú komisiu v zložení: Jozef Radôšťan, Rudolf Chovanec, Masnicová Vilma
3. ponechať rozpočet školy na úrovní ako bol schválený do ukončenia dohodovacieho konania s tým, že riaditeľ školy vo Vychylovke sa bude snažiť udržať výšku výdavkov na minimalnej úrovní.
4. udelenie ocenenia "čestný občan Obce Nová Bystrica" otcovi biskupovi Viliamovi Judákovi.
5.dohodnúť na splatenie faktúry za TKO nádoby splatkový kalendár
6. odpredaj automobilu Citroen AX formou verejno-obchodnej súťaže
7. plnú moc starostovi obce p. Kotvasovi na splnomocnenie osoby /zúčastňujúcej sa VZ SEVAKU/ na voľbu do dozornej rady SEVAKu - všetci poslanci za, p. Držiaková neprítomná
8. odkúpenie pozemkov ostrovčeka v cene 100,- Sk/m2, všetci poslanci za
9. rozdelenie bytov v bytovkách u Korčekov formou losovania

 

C/ neschvaľuje

1. žiadosť Eleny Fedorovej, bytom Nová Bystrica 770, o verejné osvetlenie

 

D/ doporučuje

1.  starostovi obce jednať s p. Faktorom ohľadom jarnej údržby štátnej komunikácie vedúcej cez našu obec
2. starostovi jednať s firmou SAD o prevedení nájomnej zmluvy na SAD

 

E/  ukladá

1.stavebnej komisií vykonať obhliadku cesty do Mazúra a dodať poklady k riešeniu tohto problému do budúceho zastupiteľstva
2. sociálnej komisií jednať s lekárnikmi o zriadenie lekárne v dome služieb
3. pracovníkom OÚ, Brisučiakovi s VPP podľa možnosti opraviť prehĺbenie jarku u Bisahy, namontovanie zábradlia a napraviť spadnuté panele
4. pracovníkom OÚ vyhlásiť rozhlasom zákaz vstupu do areálu a rozmiestniť tam aj zákazové tabule a zábrany, aby bol znemožnený vstup do areálu

 

8.    Záver

       Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.
Starosta obce:                Milan Kotvas   

                   
Zástupca starostu:


Overovatelia:                 Mgr. Elena Jančulová, Dušan Šadibol


Zapisovateľ:                   Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum