Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

8. februára 2007
 
 Prítomní:    Milan Kotvas

Členovia OZ:   

    Držiaková Monika, Ing.
    Huláková Jana
    Chovanec Rudolf
    Jančulová Elena, Mgr.
    Kultán Jozef
    Masnicová Vilma
    Radôšťan Jozef
    Šadibol Dušan
    Žemel MilanProgram:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Voľba zástupcu starostu obce
5. Správa z následnej finančnej kontroly
6. Správa finančnej komisie
7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2007
8. Inventarizácia majetku obce k 31. 12. 2006
9. Rozbor hospodárenia k 31. 12. 2006
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. Záver

Rokovanie:

1.    Otvorenie

     Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Milan Kotvas, starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 9 poslancov.


2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

     Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov p. Vilmu Masnicovú a p. Jozefa Kultána


3.    Voľba návrhovej komisie

     Do návrhovej komisie starosta obce navrhol Jozefa Radôšťana, Milana Žemela a Janu Hulákovú. Návrh bol jednohlasne schválený.


4.    Voľba zástupcu starostu obce

Uvedený bod nebol prerokovaný.


5.    Správa z následnej finančnej kontroly

     Kontrolórka obce predniesla OZ Správu z následnej finančnej kontroly, ktorá bola uskutočnená na Obecnom úrade v Novej Bystrici za obdobie 2. polroka 2006 a zápisnicu o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly. Poukázala predovšetkým na nedodržiavanie niektorých ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách a  výšku neuhradených faktúr. Na základe uvedeného bolo schválené doplnenie plánu kontrolnej činnosti o kontrolu neuhradených faktúr. Správu OZ zobralo na vedomie.


6.    Správa finančnej komisie

    Predseda finančnej komisie predniesol Správu zo zasadania finančnej komisie, ktoré sa konalo 5. 2. 2007.  V správe finančná komisia zhodnotila výšku pohľadávok výšku záväzkov obecného úradu. Nedoplatky na nájomnom z 11- bytového domu vo výške 33%, ktoré nájomcovia neplatia,  pretože neboli odstránené nedostatky na bytovom dome. Starosta sa vyjadril, že nedostatky boli odstránené s výnimkou dúchadla, ktoré bolo zastupiteľstvom schválené, ale práce neboli vykonané. Nedostatky boli spôsobované predovšetkým nedostatočnou údržbou čističky. Teraz tam pracovník obecného úradu chodí pravidelne raz do týždňa. Je tam taktiež zničený zvod k čističke. OZ doporučilo starostovi obce uvedené problémy čím skôr vyriešiť.
    Ohľadom neuhradených faktúr OZ uložilo pracovníčkam obecného úradu a kontrolórke obce o prísnu kontrolu faktúr a evidenciu pošty. Starosta informoval OZ, že všetka pošta bude predkladaná najskôr jemu, on ju rozdelí na protipodpis. OZ správu zobralo na vedomie.


7.    Schválenie rozpočtu obce na rok 2007

    Ekonómka obce, p. Mazúrová, predložila OZ návrh rozpočtu obce na rok 2007. K
návrhu rozpočtu kontrolórka obce preniesla OZ Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2007, kde navrhla znížiť bežné výdavky obce o 317.000,- a navýšiť o uvedenú sumu na originálne kompetencie pre základnú  školu vo Vychylovke.
Po prerokovaní rozpočet obce bol schválený počtom hlasov 8, p. Jančulová sa zdržala.


8.    Inventarizácia majetku obce k 31. 12. 2007


    Predsedkyňa inventarizáčnej komisie predniesla OZ Správu ústrednej inventarizáčnej komisie o vykonaní inventarizácií majetku a záväzkov Obce Nová Bystrica k 31. 12. 2006. OZ správu schválilo bez pripomienok.


9.    Rozbor hospodárenia k 31. 12. 2006

    Ekonómka obce predložila OZ rozbor hospodárenia obce k 31. 12. 2006. OZ rozbor hospodárenia schválilo bez pripomienok.


10.    Rôzne

    Starosta obce predložil OZ sťažnosť p. Emila Mokryša na p. Janca, ktorý prevádzkuje lyžiarsky vlek a reštauráciu Gazdovský dvor. V sťažnosti sa uvádza, že lyžiarsky vlek pretína prístupovu komunikáciu a využíva pozemky.
P. Janec sa vyjadril, že lyžiarsky vlek má postavený ako prenosný v súlade s platnými predpismi, má doložené odborné prehliadky a posudky. Užívanie pozemkov má dohodnuté ústne a dosiaľ okrem uvedeného pána, ktorý tam chodí iba na víkendy,  nemal s nikým žiadné problémy. OZ odporučilo p. Jancovi užívanie pozemkov dohodnúť písomne. Prešetrením poverilo stavebnú komisiu v spolupráci s p. Jurgom.
    Starosta obce informoval, že mal 3x jednanie so SEVAKom. Vypracúva sa projekt, ktorý nepodpísal, nakoľko v ňom nebola zapracovaná kanalizácia a vodovod na Novej Bystrici . SEVAK je ochotný z vlastných nákladov cca do výšky 3 mil. Sk urobiť časť vetvy vodovodu. Do súťaže o získanie financií na vodovod sme neboli prijatý, nakoľko bola žiadosť neskoro podaná.
    Starosta obce informoval, že bolo zvolané zasadanie ZMOK, na ktorom bol zvolený za predsedu Ing. Vražel - primátor Čadce.
    Starosta obce informoval o jednaní so SSC v Bratislave. P. Kasaj vypracoval správu na preložku cesty pri kostole. Zároveň plánuje, aby firma STRABAG urobila chodníky od Rajnohy do Škorvagy. P. Vakula prisľúbil, že vymeni p. Mihálikovi pozemok. Po rokovaniach s architektami bolo navrhnuté centrum obce pri kostole.
Starosta obce informoval, že v rámci šetrenia sa pošta bude roznášať verejno-prospešnými pracovníkmi.
Starosta obce oboznámil OZ, že verejný hovor bude v nedeľu dňa 11. 2. 2007 o 9.15 hod.
Starosta obce predniesol OZ žiadosť Emila Škorvagu, bytom Nová Bystrica 391, o odpustenie poplatku za TKO. OZ žiadosť neschválilo počtom hlasov 9.
    Starosta obce predniesol OZ žiadosť Kysuckého múzea v Čadca, Moyzesová 50 o odpustenie daní. OZ žiadosť neschvalilo počtom hlasov 9.
    Starosta obce predniesol OZ žiadosti KR PZ Žilina o odpustenie poplatku za TKO a odpustenie dane z nehnuteľnosti. OZ obidve žiadosti neschválilo počtom hlasov 9.
Starosta obce predniesol OZ žiadosť RD Stará Bystrica o odpustenie dane z pozemkov. OZ žiadosť neschválilo počtom hlasov 9.
    Starosta obce predložil OZ žiadosť Ivana Janca, bytom Vychylovka 265, o zníženie poplatkov. OZ žiadosť neschválilo počtom hlasov 9.
    Kontrolórka obce predložila OZ Správu o kontrolnej činnosti za rok 2006. OZ správu zobralo na vedomie.
Starosta obce predložil OZ na schválenie prijatie úveru na úhradu investičných faktúr za predchádzajúce obdobie. Kontrolórka obce informovala OZ, že k dodržaniu podmienok úveru v zmysle zákona sa nemohla vyjadriť, nakoľko jej neboli predložené podmienky úveru. OZ uvedené zobralo na vedomie a úver vo výške 3,5 mil. Sk schválilo počtom hlasov 9. Zároveň OZ schválilo ručenie za úver zmenkou obce a poverilo starostu podpísaním uvedenej zmenky.


11.    Diskusia

    Poslanci sa informovali o parkovisko pred Skanzenom. Vyjadrenie starostu - pozemok je súkromný.
P. Huláková - je potrebné doplniť verejné osvetlenie o jedno svetlo pri odbočke k zdravotnému stredisku. OZ uvedené zobralo na vedomie.
    P. Kultán - v akom čase bude prevádzkovaná knižnica. Odpoveď: pondelok, streda a piatok v čase od 11.00 hod - 15.00 hod.
P. Držiaková - dať do hlásnika bezplatné číslo na nahlásenie poruchy verejného osvetlenia
- dať 2% z ročného zúčtovania daní na školy
- prečo končia smetné koše u Beláka
- lepšie dbať o odhŕňanie snehu, nehrnuť sneh na súkromné pozemky


12.    Návrh na prijatie uznesení

     Predseda návrhovej komisie Jozef Radôšťan predniesol prítomným návrh na prijatie uznesení, ktorý bol poslancami jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:

uznesenie číslo 3/2007

A/berie na vedomie

1.    program riadneho zastupiteľstva
2.    zapisovateľku p. Chovancovú
3.    overovateľov zápisnice: p. Vilmu Masnicovú a p. Jozefa Kultána
4.  návrhovú komisiu v zložení: p. Jozef Radôšťan, p. Milan Žemel a p. Jana Huláková
5.    sťažnosť p. Mokryša – ohľadom vleku vo Vychylovke, ktorý prevádzkuje p. Janec – ohľadom ohrozenia komunikácie, stavebného povolenia. P. Janec sa vyjadril k vyššie uvedenému – vlek je postavený s platnými predpismi, s odbornými prehliadkami a posudkami. Užívanie okolitých pozemkov fungovalo na základe ústnej dohody.
6.    Správu z následnej finančnej kontroly / za 2. polrok 2006/ - predložil kontrolór obce p. Chovancová
7.    Správu o kontrolnej činnosti za rok 2006 – predložil kontrolór obce
8.    Správu zo zasadania finančnej komisie zo dňa 5. 2. 2007 – predložil p. Romaník
9.    problém nedoplatkov v 11 bytovom dome /33% na nájomnom pre neodstránenie závad, ktoré nájomníci požadovali odstrániť
10.    Správu ÚIK pri OZ o inventarizácii majetku obce Nová Bystrica k 31. 12. 2007
11.    rozbor hospodárenia k 31. 12. 2007
12.    návrh rozpočtu obce Nová Bystrica na rok 2007
13.    oboznámenie starostu obce o probléme zabezpečenia obce Nová Bystrica pitnou vodou a výstavby kanalizácie v celej obci vrátane Vychylovky / v r. 2007 SEVAK preinvestuje v našej obci cca 3 mil. Sk/
14.    stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Nová Bystrica na rok 2007
15.    návrh na rozpočet pre ZŠ s MŠ Vychylovka na originálne kompetencie vo výške 1.345.000,- Sk + 317.000,- Sk na zaplatenie dlhu
16.    informácie starostu obce o rozsahu svojej činnosti za obdobie od nástupu do funkcie
17.    návrh starostu obce na zobratie úveru 3,5 mil. Sk od Dexia Banky na splatenie dlhov obce
18.    vyjadrenie kontrolóra obce, že sa k úveru nemôže vyjadriť, nakoľko nebol predložený návrh na podmienky danej zmluvy
19.    celková výška záväzkov obce k 31. 12. 2007 predstavuje sumu 5.986.479,- Sk
20.    žiadosť Emila Škorvagu, bytom Nová Bystrica 391 o odpustenie poplatku za TKO na základe ZŤP preukazu
21.    žiadosť Kysuckého múzea o odpustenie dani z nehnuteľností
22.    žiadosť Krajského riaditeľstva PZ o odpustenie daní
23.    žiadosť RD Stará Bystrica o oslobodenie dane za pozemky
24.    žiadosť Ivana Janca, bytom Nová Bystrica Vychylovka 265, o zníženie poplatkov
25.    pripomienku k prístupu matiek s kočíkmi na zdravotné stredisko
26.    požiadavku na namontovanie svetla k prístupu na zdravotné stredisko
27.    žiadosť KR PZ o odpustenie poplatku za TKO

B/schvaľuje

1.    prijatie úveru vo výške 3,5 mil. Sk na úhradu investičných faktúr za predchádzajúce obdobie
2.    a splnomocňuje starostu obce ručením za úver zmenkou obce
3.    program dnešného zastupiteľstva
4.    návrhovú komisiu v zložení: Jozef Radôšťan, Milan Žemel, Jana Huláková
5.    inventarizáciu majetku obce k 31. 12. 2007
6.    rozbor hospodárenia k 31. 12. 2007
7.    rozpočet obce Nová Bystrica na rok 2007 počtom hlasov 8, p. Jančulová sa zdržala hlasovania. Príjmy 34.092.000,- Sk, Výdavky  20.107.000,- Sk a výdavky na školy 13.985.000,- Sk
8.    doplnenie plánu kontrolnej činnosti o kontrolu neuhradených faktúr

C/neschvaľuje

1.    žiadosť Emila Škorvagu, bytom Nová Bystrica 391, o odpustenie poplatku
      za TKO
2.    žiadosť Kysuckého múzea v Čadci o odpustenie daní z nehnuteľností
3.    žiadosť KR PZ o odpustenie daní
4.    žiadosť KR PZ o odpustenie poplatku za TKO
5.    žiadosť RD Stará Bystrica o oslobodenie dane za pozemky
6.    žiadosť Ivana Janca, bytom Nová Bystrica 265, o zníženie poplatkov

D/ doporučuje

1.    starostovi obce zabezpečiť odstránenie avízovaných závad v termíne do budúceho zastupiteľstva
2.    starostovi obce zabezpečiť výjazd pre kočíky do zdravotného strediska


E/ ukladá

1.    kompetentným pracovníkom obecného úradu a kontrolórovi obce kontrolu faktúr, aj neuhradených a evidenciu pošty
2.    stavebnej komisií za účasti Ing. Jurgu o preriešenie problému sťažnosti Emila Mokryša ohľadom lyžiarskeho vleku p. Janca


13.    Záver

       Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.


Starosta obce:          Milan Kotvas


Zástupca starostu:


Overovatelia:            Vilma Masnicová, Jozef Kultán


Zapisovateľ:              Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum