Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

10. januára 2007


Prítomní:    Milan Kotvas
Členovia OZ:    Držiaková Monika, Ing.
    Huláková Jana
    Chovanec Rudolf
    Jančulová Elena, Mgr.
    Kultán Jozef
    Masnicová Vilma
    Radôšťan Jozef
    Šadibol Dušan
    Žemel Milan
        
Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
4. Voľba zástupcu starostu
5. Rozdelenie volebného obvodu medzi jednotlivých poslancov
6. Vytvorenie komisií a určenie členov jednotlivých komisií
7. Prednesenie správy o stave a hospodárení obce k 31. 12. 2006
8. Plat starostu obce, plat zástupcu starostu, odmeny poslancom - schválenie
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Záver

Rokovanie:

      1. Otvorenie

     Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Kotvas, starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 9 poslancov.


     2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

     Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol
Rudolfa Chovanca a Moniku Držiakovú.


      3. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie

     Do návrhovej a mandátovej  komisie starosta obce navrhol Jozefa Radôšťana, Dušana Šadibola a Elenu Jančulovú.  Návrh bol jednohlasne schválený.
 

     4. Voľba zástupcu starostu obce

     Starosta obce navrhol za zástupcu starostu p. Jozefa Radôšťana, s ktorým už prerokoval formu spolupráce. Keďže bol na zastupiteľstve navrhnutý ďalší kandidát, p. Šadibol, voľba zástupcu starostu sa odložila na ďalšie zasadanie, pretože starosta si potrebuje budúcu možnú spoluprácu prerokovať aj s druhým kandidátom.


     5. Rozdelenie volebného obvodu medzi jednotlivých poslancov

     Starosta obce predložil rozdelenie obvodov medzi jednotlivých poslancov nasledovne:
Monika Držiaková: Kohútovia, Strapáčovia, Pastvečkovia, Šumskovia, Mackovia v rieke, Peťkovia, Chalúpkovia
Vilma Masnicová:  Mackovia na vrchu, Pastvovia, Rajnohovia, Romaníkovia, Klanicovia, Hančínovia, Sobolovia
Elena Jančulová: Veľký Potok
Rudolf Chovanec: Cádrikovia, Andrisovia, Timkovia, Hričov
Jana Huláková: Bisahovia, Rusnákovia, Pleškovia
Milan Žemel: Závodzkovia, Holienkovia, Korčekovia, Jančulovia, Mrvovia, Berešovia
Jozef Kultán: Granátovia, Povrieslovia, Sporímskovia, Martinickovia, Frančiakovia, Talapkovia, Grigovia, Hájovníkovia, Zemanovia
Dušan Šadibol: Pavelkovia, Šulavovia, Kašubovia, Pochybovia, Šadibolovia, Slukovia, Svitkovia, Klučkovia, Bardáčovia, Pišojovia,  Miškovia
Jozef Radôšťan: Oravcovia, Rycierky, Kubatkovia, Chmúrovia, Janíkovia, Podrycerová
Rozdelenie obvodov OZ zobralo na vedomie.


     6. Vytvorenie komisií a určenie členov jednotlivých komisií

Na návrh starostu obce boli schválené nasledovné komisie:

Finančná komisia: Pavol Romaník, Monika Držiaková , Helena Kotvasová, Helena Pastvová
Životné prostredie a stavebná komisia: Vilma Masnicová, Dušan Šadibol, Jozef Radôšťan.
Kultúrno-športová a školská komisia: Elena Jančulová, Jaroslav Kováč, Rudolf Chovanec
Poľnohospodárstvo, vodno-lesná a hospodárska komisia: Jozef Kultán a Milan Žemel
Sociálno-zdravotná komisia:Jana Huláková, Milan Svitek, Magdaléna Vráblová, Eva Joneková.
Povodne, živelné pohromy /krízový štáb/: Milan Kotvas, Ján Mikoláš, Milan Brisučiak, Miroslav Vrábel, Marián Liščák
Komisia - ochrana verejných záujmov: Jana Huláková, Milan Žemel, Vilma Masnicová, Monika Držiaková, Rudolf Chovanec
Redakčná rada: Jozef Kultán, Magdaléna Vráblová, Eva Joneková, Jaroslav Kováč, Dana Šadibolová, Helena Kotvasová.
Predsedovia komisií neboli volení.


     7. Prednesenie správy o stave a hospodárení obce k 31. 12. 2006

    Ekonómka obce predložila OZ správu o hospodárení OcÚ Nová Bystrica k 31. 12. 2006. Zo správy vyplývalo, že výška pohľadávok obecného úradu predstavuje čiastku 453.449,- Sk a výška záväzkov je 5 976986,90 Sk. Kontrolórka obce konštatovala, že vo výške záväzkov je zahrnutý aj úver na bežné výdavky, ktorý mal byť splatný k 31. 12. 2006 a zároveň do 60 dní hrozí obci ozdravný režim.
Po prerokovaní správy bolo navrhnuté, že na uhradenie investičných faktúr obec zoberie úver. Zároveň starosta informoval OZ, že bude jednať s prevádzkovateľmi ZZSS s tým, že bude na nich tlačiť tak, že si faktúru zaplatia a po skončení 4-ročného obdobia následne odkúpime za zostatkovú cenu.
Zároveň starosta navrhol možnosť ušetrenia mzdového fondu, a to následne:
Milan Brisučiak bude platený ako koordinátor a bude mať na starosti fyzický kontrolu pracovníkov VPP.
Ladislav Brehovský - úpravu cintorína. Zároveň starosta navrhol, aby krížom cez park cintorína sa urobilo schodisko.
Zároveň využiť pracovníčky VPP na výpomoc p. Hulákovej pri daniach a v knižnici a písomnú agendu ohľadom VPP pracovníkov rozdeliť medzi jednotlivé pracovníčky obecného úradu. P. Šutiaková bude spolupracovať na ROEP-e.


     8. Plat starostu obce, plat zástupcu starostu, odmeny poslancov - schválenie

     Obecné zastupiteľstvo schválilo starostovi obce základný plat vo výške 38.100,- Sk. Odmeny v priebehu roka sa starosta zriekol. Navrhol, že ak bude mať dobré výsledky práce, OZ mu odmenu môže schváliť na konci roka.
Zároveň OZ schválilo mesačné odmeny poslancom vo výške 600,- Sk.


     9. Rôzne

     Starosta obce informoval OZ o stretnutí  sa s generálnym riaditeľom SEVAKu, ktorý prejavil ochotu poriešiť vodu v obce a poslať pracovníkov, ktorí by informovali občanov ako sa majú spravať pri ohrození. Zároveň navrhol vytvoriť združenie /Povodie Váhu, SEVAK a obec/ za účelom vytvorenia zásahovej a požiarnej zbrojnice. Taktiež navrhol doprojektovať vodovod a kanalizáciu do osad u Chmúrov a Podrycerovú. Ak by sa nedal realizovať tento projekt z eurofondov, bude to financovať vodárenská spoločnosť. Na tento rok je schválené zo SEVAKu 2 mil. korún na vodovod k základnej škole, ll bytovému domu a zdravotnému stredisku.
Ekonómka obce predložila OZ na schválenie rozpočtové provizórium na január 2007, ktoré predstavovalo l/12 výdavkov rozpočtu za rok 2006. OZ rozpočtové provizórium schválilo počtom hlasov 9.
Kontrolórka obce predniesla OZ Správu z následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka za obdobie od l. l. 2006 do 30. 6. 2006. OZ správu zobralo na vedomie.
V pondelok sa starosta obce stretol s riaditeľom KR PZ, kde rokovali o možnej spolupráce polície s obcou.
Starosta obce informoval OZ o jednaní s firmou Strabag ohľadom ostrovčeka. P. Mihálik je ochotný vymeniť pozemok na ostrovčeku za iný.
Starosta obce predložil OZ žiadosť Jána Šutiaka, bytom Nová Bystrica 76l, o preplatenie dovolenky za rok 2006. OZ žiadosť schválilo počtom hlasov 8, l Radôšťan sa zdržal.
Starosta obce predložil OZ žiadosť firmy PEGATRANS s r. o. Vychylovka 176 o prenájom miestnosti v Dome služieb. OZ žiadosť schválilo.
Starosta obce predniesol žiadosť Moniky Kulasovej za osady Hančínovia a Romaníkovia o opravu cesty. OZ žiadosť zobralo na vedomie.
Starosta obce predložil OZ žiadosť Jaroslava Kašubu bytom Vychylovka 319 o zníženie nájomného v Dome služieb. OZ žiadosť neschválilo.
Starosta obce predložil OZ žiadosť Slovenského zväzu včelárov Stará Bystrica o finančný príspevok. OZ žiadosť neschválilo.
Riaditeľ ZŠ s MŠ Nová Bystrica predložil OZ žiadosť o zvýšenie stravného od l. l. 2007 nasledovne:
MŠ - olovrant na 6,- Sk
ZŠ - obed - žiaci l-4 na 23,- Sk
                 - žiaci 5-9 na 25,- Sk
                 - dospelí na 25,- Sk
cudzí stravníci na 52,- Sk. OZ žiadosť schválilo.
Starosta obce predložil OZ oznámenie doktora Korčeka o uvoľnení prenajatých priestorov vo výmere 10 m2. OZ doporučilo starostovi obce uvedené prejednať s dr.Korčekom.
Starosta obce predložil OZ ponuku Vydavateľstva Matice Slovenskej, Mudroňova 1 036 52 Martin o zakúpenie Heraldického registra SR. OZ zakúpenie schválilo do knižnice.
Starosta obce predniesol OZ žiadosť Michala Šadibola, bytom Nová Bystrica 859 o finančnú výpomoc na zakúpenie uhlia. Žiadosť sa odložila na budúce zastupiteľstvo.
Starosta obce prečítal OZ ponuku Lukáša Padycha na spoluprácu s europrojektami.
OZ schválilo termíny konania zasadaní obecného zastupiteľstva, a to vždy druhý štvrtok v mesiaci o 14.00 hod.
Poslanci OZ doporučili starostovi obce zaslať písomné upozornenie firme Elektrovod Osvetlenie, aby po oznámení naších občanov poruchy na osvetlení bolo hneď odstránené.
P. Liščáková informovala OZ, že Obec Nová Bystrica musí v zmysle zákona o matrikách č. 145/94 Z. z. a v znení zákona č. 14/2006 stanoviť sobášné dní. Podmienkou stanovenia sobášnych dní je jeden deň sobota a druhý určuje zastupiteľstvo. OZ schválilo druhý sobášný deň piatok v čase od 7.00 hod do 14.00 hod. Zároveň OZ schválilo zoznam sobášiacich:
- Milan Kotvas, ktorému to vyplýva z funkcie starostu
- Rudolf Chovanec
- Jana Huláková
Za smútočných rečníkov OZ schválilo Elenu Jančulovú a Jozefa Radôšťana.


     10. Diskusia

     P. Jančulová sa informovala ako to bude vyzerať so spoluprácou obecného úradu pri uskutočňovaní plesu a kultúrnych podujatí. Starosta s p. Jančulovou si dohodli na štvrtok ohľadom uvedeného pracovné stretnutie. Zároveň vyjadrila nádej, že v prípade potreby bude na obecnom úrade pracovníčka na ktorú sa bude môcť obrátiť.
P. Chovanec sa informovať ako bude zabezpečené fungovanie internetovej stránky Obce Nová Bystrica. Bude sa spravovať na dohodu o vykonaní práce.


      11. Návrh na prijatie uznesenia

     Predseda návrhovej komisie Jozef Radôšťan  predniesol prítomným návrh na prijatie uznesení, ktorý bol poslancami jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:
uznesenie číslo 2/2007

A/berie na vedomie

1. program riadneho zastupiteľstva  - doplnený o bod - schválenie rozpočtového provizória na január 2007
2. zapisovateľku p. Chovancovú
3. overovateľov zápisnice: Rudolfa Chovanca a Moniku Držiakovú
4. návrh na mandátovú a návrhovú komisiu v zložení: Jozef Radôšťan, Dušan Šadibol a Elena Jančulová
5. návrh na miesto zástupcu starostu obce p. Radôšťana Jozefa - voľba sa odkladá na budúce zastupiteľstvo
6. rozdelenie volebného obvodu medzi jednotlivých poslancov podľa priloženého zoznamu
7. vytvorenie komisií pri obecnom zastupiteľstve
8. správu o hospodárení obce Nová Bystrica k 31. 12. 2006. Záväzky obce cca 6 mil. Sk, z toho investičné faktúry vo výške 2.907605,50 Sk. Ak bude potrebné na vykrytie nezaplatených investičných faktúr zobrať úver.
9. zámer starostu obce p. Kotvasa na ozdravenie ekonomickej situácie obce. Koordinátori - p. Brisučiak a jedna pracovníčka na čiastočný úväzok z obecného úradu
10. jednanie so zástupcami SEVAKu ohľadom správnej rady
11. doprojektovanie vodovodu a kanalizácie doliny Podrycerová a Chmúrovia
12. poskytnutie 2 mil. od SEVAKu na zabezpečenie pitnej vody pre školu v Novej Bystrici,  ll - bytového domu a zdravotného strediska.
13. návrh na rozpočtové provizórium na mesiac január 2007 vo výške 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce za rok 2006
14. návrh na plat starostu obce. Základný plat zo zákona vo výške 38.100,- Sk
15. vyjadrenie starostu obce, že sa zrieka odmeny v priebehu roka
16. návrh odmeny poslancom obce vo výške 600,- Sk mesačne
17. nariadenie starostu obce o prevedenie inventárizácie obce k 31. 12. 2006
18. správu z následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Nová Bystrica Vychylovka za obdobie od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006
19. žiadosť bývalého starostu p. Šutiaka o preplatenie dovolenky
20. žiadosť firmy PEGATRANS o prenájom miestnosti v Dome služieb
21. žiadosť Jaroslava Kašubu, Vychylovka 319, o zníženie nájmu v Dome služieb
22. žiadosť Slov. zväzu včelárov Stará Bystrica o finančnú podporu
23. žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica o zvýšenie stravného
24. oznámenie MUDr. Korčeka o uvoľnenie miestnosti o výmere 10 m2
25. žiadosť Michala Šadibola, bytom Vychylovka 859 o finančnú výpomoc - žiadosť sa presúva na budúce zastupiteľstvo
26. návrh na konanie zasadaní obecných zastupiteľstiev na 2. štvrtok v mesiaci o 14.00 hod.
27. návrh na druhý sobáciaci deň piatok, prvý je sobota

B/ schvaľuje

1. program dnešného zastupiteľstva doplnený o bod schválenie rozpočtového provizória na január 2007
2. návrhovú komisiu v zložení : Jozef Radôšťan, Dušan Šadibol a Elena Jančulová
3. rozpočtové provizórium Obce Nová Bystrica na mesiac január vo výške 1/12 výdavkov rozpočtu roku 2006 počtom hlasov 9
4. plat starostu obce vo výške 38.100,- Sk
5. odmenu poslancom vo výške 600,- Sk mesačne
6. preplatenie dovolenky predchádzajúcemu starostovi obce Jánovi Šutiakovi počtom hlasov 8, l sa zdržal
7. prenájom miestnosti v Dome služieb firme Pegatrans
8. zvýšenie stravného v  ZŠ s MŠ Nová Bystrica podľa priloženej žiadosti
9. harmonogram zastupiteľstiev v čase o 14.00hod. každý druhý štvrtok v mesiaci
10. druhý sobášiaci deň na piatok v čase od 7.00 do 14.00 hod.
11. sobášiacich: Rudolfa Chovanca a Janu Hulákovú
12. rečníkov na smútočných zhromaždeniach a pohrebov: Elenu Jančulovú a Jozefa Radôšťana

C/ neschvaľuje

1. žiadosť Jaroslava Kašubu, bytom Vychylovka 319 o zníženie nájmu v Dome služieb
2. žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre Slov. zväz včelárov Stará Bystrica

D/ doporučuje

1. starostovi obce prejednať s MUDr. Korčekom oznámenie o uvoľnení miestnosti o výmere 10 m2
2. podať písomné oznámenie firme prevádzkujúcej verejné osvetlenie, že  neakceptujú oznámenia porúch občanmi na verejnom osvetlení

E/ volí

1. FINANČNÚ  KOMISIU
- Romaník Pavol
- Držiaková Monika, Ing.
- Kotvasová Helena
- Pastvová Helena

2. KOMISIU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A STAVEBNÚ KOMISIU
- Masnicová Vilma
- Šadibol Dušan
- Radôšťan Jozef

3. KULTÚRNO - ŠPORTOVÁ A ŠKOLSKÁ KOMISIA
- Jančulová Elena, Mgr.
- Kováč Jaroslav
- Chovanec Rudolf

4. KOMISIA PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ A VODNÉ  HOSPODÁRSTVO
- Kultán Jozef
- Žemel Milan

5. SOCIÁLNO - ZDRAVOTNÁ KOMISIA
- Huláková Jana
- Svitek Milan
- Vráblová Magdaléna, Mgr.
- Joneková Eva, Mgr.

6. KOMISIA PRE POVODNE A ŽIVELNÉ POHROMY /krízový štáb/
- Kotvas Milan
- zástupca starostu
- Mikoláš Ján
- Brisučiak Milan
- Vrábel Miroslav, Ing.
- Liščák Marián

7. KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÝCH ZÁUJMOV
- Huláková Jana /ĽS - HZDS/
- Žemel Milan /HZD/
- Masnicová Vilma /SNS/
- Držiaková  Monika /SMER/
- Chovanec Rudolf /nezávislý poslanec/

8. REDAKČNÁ RADA
- Kultán Jozef
- Vráblová Magdaléna, Mgr.
- Joneková Eva, Mgr.
- Kováč Jaroslav
- Šadibolová Dana
- Kotvasová Helena


12. Záver

       Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.


Milan Kotvas
Zástupca starostu                                                                

Starosta obce


Overovatelia:
Chovanec Rudolf                  
Ing. Monika Držiaková


Zapisovateľ: Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum