Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

31. augusta 2006

A/ schvaľuje

1. program OZ

2. návrhovú komisiu: Milan Kotvas, Jozef Radôšťan a Vilma Masnicová

3. prenájom Bioptronu p. Eve Kubeňovej pre zdravotne postihnuté dieťa na dobu dvoch rokov

4. dodatočnú úpravu ČOV /odvetranie, nové dúchadlo mimo budovy/

5. rozbor hospodárenia k 30.06.2006

6. presun sumy určenej na zakúpenie požiarnického vozidla z bežných výdavkov na kapitalové

7. jeden volebný obvod s počtom poslancov deväť

8. návrh na ocenenie za osobnosť Kysúc za humannú činnosť: prof. dr. Mons. Viliama Judáka – diecézneho biskupa

9. zakúpenie rúr v potrebnej dĺžke na kanalizáciu u Granátov

10. odpredaj pozemku p. Dušanovi Svitkovi a manž. Jane

 

 

B/ neschvaľuje

1. žiadosť MUDr. Ivety Jančaříkovej v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách

2. žiadosť Michala Znachora o prenájom Kysuckej izby, nakoľko tieto priestory má v správe Kultúrno-školská komisia

 

 

 

zskmojekysucekysucke muzeum