Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

29. júna 2006

A/schvaľuje

1. program OZ

2. návrhovú komisiu: Dušan Šadibol, Jozef Radôšťan a Vilma Masnicová

3. problém s pozemkom p. Slučiaka riešiť stavebnou komisiou

4. zakúpenie prístroja Bioptron z rozpočtu obce

5. zmenšenie výkonu kotlov v školskej kotolni vo Vychylovke a vyčistenie kotlov bez navýšenia finančných prostriedkov zo strany obce

6. plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2006

7. navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ Vychylovka na odchodné

8. dať požiadavku na SVS na prepojenie vetvy vodovodu pre zdravotné stredisko, škôlku a 11-bytový nájomný dom, ktorá prejde pod správu SVS. Pripravovať podklady pre odovzdanie celého vodovodu do správy SVS

9. zmluvu o dielo č. 13/2005 s Agentúrou pre regionálny rozvoj v Žiline

 

 

B/neschvaľuje

1. ďalšie financovanie jedného pedagogického pracovníka z obecného rozpočtu pre nedostatok finančných prostriedkov

zskmojekysucekysucke muzeum