Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

30. marca 2006

A/schvaľuje

- program OZ

- nájomné zmluvy medzi obcou Nová Bystrica a SSC na dočasný záber

- prenájom nebytových priestorov – miestnosť v budove zdravotného strediska v Novej Bystrici a garáž pre potreby Rýchlej záchrannej služby Kysuce, s.r.o., Okružná 111/8, Čadca

- nájom v 11 – bytovom dome predcházajúcim nájomcom

- doddatok k pracovnému poriadku obce

 

B/berie na vedomie

- program riadneho zastupiteľstva

- zhodnotenie havarijného stavu budovy obecného úradu a domu kultúry, žiadosť na Ministerstvo financii o pridelenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu týchto budov

-správu ústrednej inventarizačnej komisie o prevedení inventarizácie obecného majetku

- žiadosť občanov od Hančinov o prepojenie cesty od Sobolov do Hančinov – ohľadom uvedenej veci sa bude rokovať s Pozemkovým spoločenstvom drobnovlastníkov lesa Nová Bystrica

 

zskmojekysucekysucke muzeum