Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

23. februára 2006

 

 

A/schvaľuje

  1. - program OZ

  2. - VZN o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov Obce Nová Bystrica na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately

  3. - rozpočet obce Nová Bystrica na rok 2006

  4. - záverečný účet za rok 2005 s výhradou overenia účtovnej závierky auditorom a výsledok hospodárenia

- priestory bývalého kaderníctva firme Kaspol – Jaroslav Kašuba, bytom Nová Bystrica- Vychylovka 319

- priestory bývalej Slovenskej sporiteľne p. Eve Vakulovej, bytom Nová Bystrica 896

- žiadosť p. Michala Riečičiara a manželky Jany, rod. Svitkovej, bytom Nová Bystrica 659 o odkúpenie

pozemku č. parcely 4702/88, žiadosť p. Ladislava Plazáka a manželky Jany, rod. Kondekovej, bytom Nová

Bystrica č. 652 o odkúpenie pozemku č. parcely 4702/87 a žiadosť p. Ondreja Sobola, bytom Nová

Bystrica č. 404 o odpredaj pozemku č. Parcely 4702/71

- finančný príspevok Stredisku pomoci v Čadci

- finančný príspevok Diecéznej charite Nitra, CHSC Čadca

- údržbu obecného vodovodu /Pleškovia, Bisahovia, Rusnákovia, Timkovia, Andrisovia, Cádrikovia,

Závodzkovia/

- poplatok za požičiavanie riadu vo výške Sk 200,--

- záverečný účet ZŠ s MŠ Nová Bystrica

- záverečný účet ZŠ s MŠ Vychylovka

 

B/neschvaľuje

- žiadosť p. Ireny Pastvovej, bytom Pravotice 49 o oslobodenie od poplatku za odpad za roky 2004-2006

- žiadosť Kysuckého múzea v Čadci o odpustenie dane z nehnuteľností

 

zskmojekysucekysucke muzeum