Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

15.01.2016 Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 30. 12. 2015

Prítomní:

Starosta obce: Balačin Jozef, Ing.

Členovia OZ:
Mgr. Michal Balačin
Jozef Kuric
Jaroslav Kováč
PhDr. Marián Liščák, PhD.
Miroslav Masnica
Šadibol Dušan
Ján Šutiak
Mgr. Peter Čierňava

Neprítomný:
Ľubomír Griga

Program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnice a návrhovej komisie
2. Schválenie rozpočtu obce Nová Bystrica na rok 2016
3. Schválenie uznesenia
4. Záver

- u z n e s e n i e číslo 7/2015

A/ berie na vedomie:

1. Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018
2. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Nová Bystrica k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016 – 2018
3. Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu na roky 2016 – 2018

B/ schvaľuje

1. Návrhová komisia: PhDr. Marián Liščák, PhD.
Ján Šutiak
Mgr. Michal Balačin
Overovatelia zápisnice: Miroslav Masnica
Jozef Kuric
Zapisovateľka: Anna Chovancová
2. Viacročný rozpočet na roky 2016 – 2018 a rozpočet na rok 2016 počtom hlasov 6 za zo 6 prítomných poslancov
3. Uznesenie OZ počtom hlasov 6 zo 6 prítomných poslancov

Ing. Jozef Balačin
starosta obce

Overovatelia: Miroslav Masnica Jozef Kuric

Zapisovateľ: Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum