Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

15.01.2016 Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

09. 12. 2015

 

Prítomní:

Starosta obce: Balačin Jozef, Ing.

Členovia OZ:
Mgr. Michal Balačin
Ľubomír Griga
Jaroslav Kováč
PhDr. Marián Liščák, PhD.
Miroslav Masnica
Šadibol Dušan
Ján Šutiak
Mgr. Peter Čierňava

Neprítomný: Jozef Kuric

Program:
1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnice a návrhovej komisie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia
3. VZN obce Nová Bystrica č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4. VZN obce Nová Bystrica č. 4/2015 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
5. VZN obce Nová Bystrica č. 5/2015 o dani z nehnuteľnosti
6. VZN obce Nová Bystrica č. 6/2015 o miestnej dani za psa
7. VZN – Poplatku na území obce Nová Bystrica
8. Prerokovanie žiadosti na prenájom bytových priestorov vo vlastníctve obce
9. Prerokovanie žiadosti na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce
10. Rôzne
11. Schválenie uznesenia
12. Záver

- u z n e s e n i e číslo 6/2015

A/ berie na vedomie:

1. Záznam z NFK výšky záväzkov obce vyplývajúcich z dodávateľských faktúr k 09. 12. 2015,
2. Správa z NFK výšky pohľadávok z nájomných zmlúv – nebytové priestory k 30. 09. 2015,
3. Správa z NFK príjmov a výdavkov v ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka za rok 2014,
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016,
5. Žiadosť Stanislava Halvoníka, bytom Nová Bystrica 1151 o odkúpenie pozemku,
6. Žiadosť Aleny Pitekovej, rod. Grigovej, bytom Nová Bystrica 715 o odkúpenie časti parcely 2631/1, postupuje sa stavebnej komisii,
7. Žiadosť mesta Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca o poskytnutie finančných prostriedkov CVČ Čadca na deti, ktoré majú trvalý pobyt v Novej Bystrici, postupuje sa finančnej komisii,
8. Žiadosť od únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Horná 101, 022 01 Čadca o finančnú dotáciu na rok 2016, postupuje sa finančnej komisii,
9. Návrh na pomenovanie námestia od Rádu sv. Lazara, Lazovná 71, Banská Bystrica na pomenovanie námestia pri kostole,
10. Na webstránke obce sa vytvorí anketa, kde budú do konca roka 2015 občania dávať návrhy na pomenovanie námestia pri kostole,

B/ schvaľuje

1. Návrhová komisia: PhDr. Marián Liščák, PhD.
Mgr. Peter Čierňava
Ján Šutiak
Overovatelia zápisnice: Ľubomír Griga
Dušan Šadibol
Zapisovateľka: Anna Chovancová
2. návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a zapisovateľku počtom hlasov 8 z 8 prítomných poslancov,
3. program dnešného zastupiteľstva počtom hlasov 8 z 8 prítomných poslancov,
4. Navýšenie dotácie ZO SZZ Nová Bystrica vo výške 111,- Eur na organizáciu kultúrno-spoločenských akcií 8 z 8 prítomných poslancov,
5. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016, 7 je za, jeden sa zdržal
6. Ceny pozemkov vo vlastníctve a v katastri obce Nová Bystrica nasledovne:
• 10,- Eur za meter štvorcový ako minimálna cena pri verejnej dražbe stavebného pozemku,
• 5,- Eur za meter štvorcový pozemok, ktorý bol priľahlý, dlhodobo užívaný, zastavaný alebo oplotený,
• 5,- Eur každá samostatná dlhodobo užívaná parcela s výmerou nad 400 metrov štvorcových,
• 3,50 Eur ostatné dlhodobo užívané parcely s výmerou do 400 metrov štvorcových. Schválené počtom hlasov 6 za, 1 sa zdržal a 1 je proti.
7. Odkúpenie parcely EKN 7979 od Farského úradu, Nová Bystrica 495, 023 05 Nová Bystrica, s výmerou 62 m2 za jedno Euro s podmienkou vyhotovenia oporného múriku a odvodnenia plochy počtom hlasov 7 zo 7 prítomných poslancov,
8. VZN obce Nová Bystrica č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady počtom hlasov počtom hlasov 7 za, jeden sa zdržal z 8 prítomných poslancov,
9. VZN obce Nová Bystrica č. 4/2015 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov,
10. VZN obce Nová Bystrica č. 5/2015 o dani z nehnuteľnosti počtom hlasov 8 z 8 prítomných poslancov,
11. VZN obce Nová Bystrica č. 6/2015 o miestnej dani za psa počtom hlasov 8 z 8 prítomných poslancov,
12. Poplatky na území obce Nová Bystrica s bodom g) a h) 7 za, zo 7 prítomných poslancov
13. Doplnenie o bod h) pri poplatkoch na území obce Nová Bystrica o poplatok za upratanie sály vo výške 50,- Eur počtom hlasov 6, jeden sa zdržal, zo 7 prítomných poslancov,
14. Prenájom bytu Ivete Ligdovej, Stará Bystrica 753 počtom hlasov 8 z 8 prítomných poslancov v zmysle §9 a) ods. 9 písmeno c) v zmysle zákona 138/91 Zb. z.,
15. Odpustenie nedoplatku za kúrenie lekárom v zdravotnom stredisku vo výške 3.078,77 Eur počtom hlasov 8 z 8 prítomných poslancov v nasledovnom prehľade: 959,25 MEDIL s. r. o. Čadca – Podzávoz; 576,18 - FODENT s. r. o. Nová Bystrica; 1.543,34 - KOFIRE s. r. o. Nová Bystrica
16. Zámer prerobiť kúrenie na zdravotnom stredisku so samostatným vykurovaním pre každú ordináciu 8 za z 8 prítomných poslancov,
17. Odpredaj pozemku CKN 8928/6 Miroslavovi Šumskému a manželke Elene, bytom Nová Bystrica 811, vo výmere 8 m2 v cene 5,- Eur za meter štvorcový v zmysle §9 a) ods. 8, písmeno b) zákona 138/91 Zb. z. o majetku obcí počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných,
18. Odpredaj pozemku CKN 3521/1 Petrovi Srníčkovi, bytom Nová Bystrica 674 vo výmere 285 m2 v cene 5,- Eur za meter štvorcový v zmysle §9 a) ods. 8, písmeno b) zákona 138/91 Zb. z. o majetku obcí počtom hlasov 7 za zo 7 prítomných,
19. Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemku parcely č. 4702/1 a následne odpredať vo verejno-obchodnej súťaži počtom hlasov 8 za z 8 prítomných poslancov,
20. Žiadosť Štefánie Šarlákovej, bytom Zborov nad Bystricou č. 12 o odkúpenie parcely č. CKN 4878/5 vo výmere 14 m2 v cene 5,- Eur za meter štvorcový v zmysle §9 a) ods. 8, písmeno b) zákona 138/91 Zb. z. o majetku obcí počtom hlasov 8 z 8 prítomných poslancov,
21. Žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka, Nová Bystrica č. 687 o schválenie nevyčerpaných originálnych kompetencií za rok 2015 na dofinancovanie prenesených kompetencií počtom hlasov 7 zo 7 prítomných poslancov,
22. Schvaľuje uznesenie OZ počtom hlasov 7 zo 7 prítomných poslancov

C/ neschvaľuje:

1. Odpredaj pozemku CKN 2961 Jánovi Petrekovi, bytom Nová Bystrica 403 počtom hlasov 8 za zo 8 prítomných

D/ Poveruje: 

2. Annu Chovancovú, hlavnú kontrolórku obce, vykonaním kontrol schválených v pláne kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016

E/ Ruší

3. uznesenie č. 5/2015/B/14 o odkúpení parcely EKN 7979 od Biskupského úradu v Žiline, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, s výmerou 62 m2 za jedno Euro, s podmienkou vyhotovenia oporného múriku a odvodnenia plochy.

Ing. Jozef Balačin
starosta obce

Overovatelia: Ľubomír Griga Dušan Šadibol

Zapisovateľ: Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum