Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

>Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 28. 10. 2015

 

Prítomní:

Starosta obce: Balačin Jozef, Ing.

Členovia OZ:
Mgr. Michal Balačin
Ľubomír Griga
Jaroslav Kováč
PhDr. Marián Liščák, PhD.
Miroslav Masnica
Šadibol Dušan
Ján Šutiak
Mgr. Peter Čierňava
Jozef Kuric

Program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnice a návrhovej komisie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia
3. Schválenie podania žiadosti o NFP na projekt s názvom „Riešenie nakladania s biologickými odpadmi v obci Nová Bystrica" podávaného v rámci výzvy operačného programu Kvalita životného prostredia
4. Prerokovanie žiadosti na prenájom bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce
5. Prerokovanie žiadosti na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce
6. Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce
7. Rôzne
8. Schválenie uznesenia
9. Záver

- u z n e s e n i e číslo 5/2015

A/ berie na vedomie:

1. Zápisnicu zo zasadania komisie pre ochranu verejného záujmu konanej dňa 10. 9. 2015 o 17.00 hod.,
2. Záznam z NFK výšky záväzkov obce vyplývajúcich z dodávateľských faktúr,
3. Záznam z NFK vybavovania sťažností za rok 2014 – kontrola splnenia prijatých opatrení zistených kontrolou,
4. Správa z NFK účtu 211 – pokladnica za 1. polrok 2015 – Obec Nová Bystrica,
5. Správa z NFK výšky pohľadávok z nájomných zmlúv bytových domov,
6. Žiadosť Ivety Ligdovej, Stará Bystrica 753 o pridelenie 2 alebo 3 izbového bytu, pričom žiadosť sa zaraďuje do poradovníka,
7. Žiadosť občanov Vychylovky o finančný príspevok, OZ odporúča najskôr vysporiadať uvedené pozemky a následne vytvoriť občianske združenie za účelom získania finančných prostriedkov, prípadne zorganizovať darovanie pozemkov obci ako účelový dar,
8. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu „Riešenie nakladania s biologickými odpadmi v obci Nová Bystrica,
9. Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v Dome služieb č. 696 Združenia súkromných vlastníkov lesov k. ú. Nová Bystrica – Riečnica Javorina,
10. Žiadosť Mateja Marušku, Nová Bystrica 548 o prenájom priestorov v Dome služieb za účelom otvorenia kancelárie,
11. Žiadosť o pridelenie bytu Veroniky Hančínovej, Nová Bystrica 605, žiadosť sa zaradzuje do poradovníka,
12. Žiadosť o pridelenie bytu Silvie Kuricovej, Radôstka 247, žiadosť sa zaradzuje do poradovníka,
13. Žiadosť o pridelenie bytu Dariny Žovinovej, Nová Bystrica 816, žiadosť sa zaradzuje do poradovníka,
14. Žiadosť o pridelenie bytu Nikoly Petrekovej, Nová Bystrica 325, žiadosť sa zaradzuje do poradovníka,
15. Žiadosť Rudolfa Pochybu, bytom Nová Bystrica 230, o odpredaj parcely CKN 263/2, posúva sa stavebnej komisii,
16. Žiadosť Petra Srníčka, bytom Nová Bystrica 674, o odpredaj parcely CKN 3521/1, posúva sa stavebnej komisii,
17. Žiadosť Štefana Sobola a manželky Terézie, bytom Nová Bystrica 784, o odpredaj parcely č. p. 5681/8, posúva sa stavebnej komisii,
18. Žiadosť Štefana Sobola a manželky Terézie, bytom Nová Bystrica 784, o domeranie stavebného pozemku, OZ odporúča predmetnú vec riešiť prostredníctvom súdu,
19. Žiadosť Vilmy Mišovičovej, Furdekova 1617/10, 851 03 Bratislava – Petržalka o povolenie pripojenia na obecný vodovod v časti obce Nová Bystrica – Vychylovka, momentálne je na danom úseku nedostatočný prietok vody,
20. Riešenie odvodnenia cesty u Korčeka posúva sa stavebnej komisii,

B/ schvaľuje:

1. Návrhová komisia: PhDr. Marián Liščák, PhD.
Dušan Šadibol
Miroslav Masnica
2. Overovatelia zápisnice: Jozef Kuric
Mgr. Peter Čierňava
3. Zapisovateľka: Anna Chovancová

4. Zámer o odpredaj pozemkov 3531/2 o výmere 106 m2, 3527/2 o výmere 669 m2, 3527/5 o výmere 35 m2, 4143/2 o výmere 88 m2 pani Ireny Slepiakovej, bytom Nová Bystrica, Vychylovka 740 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9 a odst. 8, písmeno e, zákona o majetku obci počtom hlasov 9,
5. Zámer vypracovania zmluvy o budúcej zmluve s pánom Jánom Jonekom, bytom Nová Bystrica, č. 366, ktorý bude zastupovať podielových vlastníkov PKN parcely 6058 (CKN 2961), s tým, že vlastníci predmetnú parcelu darujú obci Nová Bystrica za podmienky, že na tomto pozemku bude uskutočnená výstavba ihriska počtom hlasov 9,
6. Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov projektu z rozpočtu obce max. do 7.750,- € počtom hlasov 9,
7. Žiadosť o prepis bytu po nebohom Petrovi Chovancovi na Kristínu Chovancovú, Nová Bystrica 301 a Emila Chovanca, Nová Bystrica 836 počtom hlasov 9,
8. Žiadosť o prepracovanie zmluvy od Združenia drobnovlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy Harvelka – Hluchý potok, Nová Bystrica 696 z dôvodu zmeny názvu na Lesné a pozemkové spoločenstvo Harvelka a zmenu štatutárneho zástupcu a prenájom nebytových priestorov počtom hlasov 9,
9. Žiadosť o odpredaj parcely Ján Dubovický, Nová Bystrica 133, CKN 8454/3 o výmere 1 m2 v podiele 1/1 a CKN 8454/4 o výmere 17 m2 a 8454/5 o výmere 7 m2 , ktoré sú zapísané vo vlastníctve obce, v zmysle § 9 a odstavec 8 písmeno b, zákona o majetku obcí počtom hlasov 9, v cene 5,- Eur za meter štvorcový počtom hlasov 9,
10. Žiadosť o odpredaj parcely Vladimír Dubovický, Nová Bystrica 133, CKN 8454/2 o výmere 1 m2 v podiele 1/1 a CKN 8454/4 o výmere 17 m2 a 8454/5 o výmere 7 m2 v podiele 1/2 , ktoré sú zapísané vo vlastníctve obce, v zmysle § 9 a odstavec 8 písmeno b, zákona o majetku obcí počtom hlasov 9, v cene 5,- Eur za meter štvorcový počtom hlasov 9,
11. Obec Nová Bystrica schvaľuje zámer odpredať pozemok CKN 5718/74 o výmere 73 m2 formou verejno-obchodnej súťaže v zmysle § 9 a odstavec 2 zákona o majetku obcí počtom hlasov 9,
12. Žiadosť Mucha Apartments, s. r. o., Vrátňanská 488, 013 06 Terchová o umiestnenie erbu Obce Nová Bystrica na webovú stránku súkromnej spoločnosti s podmienkou, že erb bude slúžiť ako banner odkazujúci na webové stránky obce Nová Bystrica, prípadne inde na stránke bude umiestnený banner odkazujúci na webové stránky obce Nová Bystrica, pričom erb nesmie na webovej stránke pôsobiť zosmiešňujúco a dehonestujúco a musí byť v predpísanej forme, počtom hlasov 9,
13. Dotáciu Klubu turistov Nová Bystrica na refundáciu výdavkov za uskutočnenú akciu, ktorá sa konala 12. 9. 2015 vo výške 261,- Eur počtom hlasov 9,
14. Odkúpenie parcely EKN 7979 od Biskupského úradu v Žiline, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, s výmerou 62 m2 za jedno Euro, s podmienkou vyhotovenia oporného múriku a odvodnenia plochy počtom hlasov 9,
15. Dotáciu pre OZ DHZ Nová Bystrica vo výške 2600,- E na materiálno-technické zabezpečenie počtom hlasov 8, jeden sa zdržal,
16. Dotáciu pre OZ DHZ Nová Bystrica - Vychylovka vo výške 1000,- na materiálno-technické zabezpečenie počtom hlasov 8, jeden sa zdržal,
17. Rozpočtové opatrenie číslo 4 počtom hlasov 9,
18. Vypracovania a výroby lávky k cyklotrase od nového námestia pri kostole do limitu 10.000,- € počtom hlasov 9,
19. Uznesenie OZ počtom hlasov 9,

C/ neschvaľuje:

1. Žiadosť SEVAK, a. s., Bórická cesta 1960, 010 57 Žilina o prevod obecného verejného vodovodu do majetku SEVAKu počtom hlasov 8, jeden sa zdržal hlasovania.

Ing. Jozef Balačin
starosta obce


Overovatelia:
Jozef Kuric Mgr. Peter Čierňava

Zapisovateľ: Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum