Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 05. 08. 2015

Prítomní:

Starosta obce: Balačin Jozef, Ing.

Členovia OZ:
Mgr. Michal Balačin
Ľubomír Griga
Jaroslav Kováč
PhDr. Marián Liščák
Miroslav Masnica
Šadibol Dušan
Ján Šutiak
Mgr. Peter Čierňava

Neprítomný: Jozef Kuric

Program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnice a návrhovej komisie
2. Akcia Rainbow family – vyjadrenie
3. Doriešenie plôch mimo projektu „Revitalizácia námestia pri kostole v obci Nová Bystrica"
4. Riešenie financovania projektu s názvom „Zmena palivovej základne ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka"
5. Schválenie uznesenia
6. Záver

- u z n e s e n i e číslo 4/2015

A/ OZ schvaľuje:

1. Návrhová komisia: PhDr. Liščák Marián
Kováč Jaroslav
Šutiak Ján
2. Overovatelia zápisnice: Griga Ľubomír
Mgr. Michal Balačin
3. Zapisovateľka: Anna Chovancová
4. Doplnenie programu o akcii Rainbow family počtom hlasov 6 hlasov zo 6 prítomných poslancov,
5. Neoprávnené výdavky na výstavbe námestia pred kostolom – ktoré neboli v rozpočte v celkovej výške cca 20.000,- Eur počtom hlasov 7, jeden sa zdržal z 8 prítomných poslancov,
6. Rozpočtové opatrenie číslo 3 počtom hlasov 8 z 8 prítomných poslancov,
7. Prekleňovací úver vo výške nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom „Zmena palivovej základne ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka" počtom hlasov 8 z 8 prítomných poslancov,
8. Uznesenie OZ z 5. 8. 2015 počtom hlasov 8 z 8 prítomných posolancov,

B/ OZ neschvaľuje:

1. Stretnutie Rainbow family počtom hlasov 8 z 8 prítomných poslancov,

C/ OZ berie na vedomie:

1. Riešenie financovania projektu s názvom „Zmena palivovej základne ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka" formou preklenovacieho úveru,
2. Vyžiadať písomné stanovisko od riadiaceho orgánu k projektu prvého námestia pred kultúrnym domom k zámene kamenného svahu za oporný múr,

Ing. Jozef Balačin
starosta obce

Overovatelia:

Ľubomír Griga Michal Balačin

Zapisovateľ: Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum