Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

 

Prítomní:

Starosta obce: Balačin Jozef, Ing.

Členovia OZ:
Mgr. Michal Balačin
Ľubomír Griga
Jaroslav Kováč
Jozef Kuric
PhDr. Marián Liščák
Miroslav Masnica
Šadibol Dušan
Ján Šutiak
Mgr. Peter Čierňava

Program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnice a návrhovej komisie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia
3. VZN o poplatkoch a príspevkoch v ZŠ s MŠ Nová Bystrica 686 – Dodatok č. 1
4. VZN obce Nová Bystrica č. 2/2015 o poplatkoch a príspevkoch v ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka
5. Prerokovanie žiadosti na prenájom a odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce
6. Prerokovanie žiadosti na prenájom bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce
7. Schválenie Záverečného účtu obce Nová Bystrica za rok 2014
8. Rôzne
9. Schválenie uznesenia
10. Záver

- u z n e s e n i e číslo 3/2015

A/ OZ berie na vedomie:

1. žiadosť Emila Škorvagu, Nová Bystrica 510 o vykonanie stavebno-technických úprav zamedzujúcich stekanie dažďovej vody zo strechy kostola, sa postupuje stavebnému úradu,
2. návrh DHZ Nová Bystrica na dohodnutie podmienok o prerozdelení finančných prostriedkov v maximálnej výške do 3.000,- Eur pre jednotlivé hasičské zbory v obci Nová Bystrica,
3. žiadosť o podpísanie vlastníckeho podielu obce pre Irenu Slepiakovú, bytom Nová Bystrica, Vychylovka 740,
4. žiadosť Stanislava Halvoníka, bytom Nová Bystrica 1151,
5. žiadosť Ivana Masnicu, bytom Radošovce 114, 91930 Jaslovské Bohunice,
6. žiadosť Štefánie Šarlákovej, rod. Húskovej, bytom Zborov nad Bystricou 12,
7. žiadosť Jána Petreka, bytom Nová Bystrica 403,
8. žiadosť Kamily Kubiatkovej, bytom Nová Bystrica 793,
9. žiadosť Jána Rapáňa, bytom Nová Bystrica 437,
10. návrh zmluvy na prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce od Lesy Zliechov, s. r. o., Krásno nad Kysucou 1682, odporúčanie riešiť prenájom predmetných pozemkov verejnou obchodnou súťažou,
11. žiadosť Moniky Podhorskej, bytom Varín o pridelenie bytu,
12. námietku Vladislava Kuniaka a manželky Emílie, bytom Nová Bystrica 975 proti zriadeniu prevádzky muštárne, postupuje sa stavebnému úradu,
13. pripomienku pána Vladislava Kuniaka, bytom Nová Bystrica 975 ohľadom problémov s elektrickým stĺpom pri Dome služieb,
14. záznam z NFK výšky záväzkov obce vyplývajúcich z dodávateľských faktúr,
15. záznam z NFK dodržiavania a uplatňovania zákona č. 513/1991 Zb. – obchodný zákonník v z. n. p. a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. pri zostavovaní účtovnej závierky v s. r. o. OP SPLV Nová Bystrica,
16. návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015,
17. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2014,
18. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2014,
19. Oznámenie ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka o počte žiakov prihlásených na náboženskú a etickú výchovu v školskom roku 2015/2016,
20. Oznámenie ZŠ s MŠ Nová Bystrica o počte žiakov prihlásených na náboženskú a etickú výchovu v školskom roku 2015/2016,
21. Žiadosť Miroslava Šumského a Eleny Šumskej, bytom Nová Bystrica 811 o odpredaj parcely CKN 8928/6 o výmere 8 m2, postupuje sa stavebnej komisii,


B/ schvaľuje

1. Návrhová komisia: PhDr. Liščák Marián, Mgr. Čierňava Peter, Masnica Miroslav
Overovatelia zápisnice: Šadibol Dušan, Kováč Jaroslav
Zapisovateľka: Anna Chovancová
2. program OZ počtom hlasov 8,
3. program dnešného zastupiteľstva doplnený o bod 7, schválenie záverečného účtu obce Nová Bystrica za rok 2014 počtom hlasov 8,
4. odpredaj pozemku CKN 5035/5 vedený na liste vlastníctva 626 o výmere 18 m2 pánovi Justínovi Granátovi a Oľge Granátovej, bytom Nová Bystrica 802 v zmysle zákona č. 138/91 o majetku obcí § 9a ods. 8 písmeno b v cene 5,- Eur za meter štvorcový počtom hlasov 9 s celkového počtu 9 volených poslancov,
5. dodatok č. 1 VZN o poplatkoch a príspevkoch v Základnej škole s materskou školou Nová Bystrica 686 počtom hlasov 8 z 8 prítomných poslancov,
6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o poplatkoch a príspevkoch v Základnej škole s materskou školou Nová Bystrica – Vychylovka 687 počtom hlasov 8 z 8 prítomných poslancov,
7. odpredaj pozemku CKN 5202/2 o výmere 17 m2 diel 3 podľa geom. plánu zameraného Ing. Matejom Byrtusom pánovi Šimonovi Chovancovi, bytom Nová Bystrica 479 a Anne Bisahovej, rodenej Čierňavovej, bytom Nová Bystrica 466 v zmysle zákona č. 138/91 o majetku obcí § 9a ods. 8 písmeno b v cene 5,- Eur za meter štvorcový počtom hlasov 7, jeden sa zdržal, z celkového počtu 8 volených poslancov,
8. žiadosť Antona Šumského a Emílie Šumskej, bytom Nová Bystrica 858 o vydanie súhlasu s vysporiadaním parciel CKN 8933/19 a CKN 8933/20 počtom hlasov 8 z celkového počtu 8 poslancov,
9. žiadosť Pavla Šumského, bytom Nová Bystrica 47 o odpredaj pozemku CKN 8902/4 o výmere 25 m2 v zmysle zákona č. 138/91 o majetku obcí § 9a ods. 8 písmeno e v cene 5,- Eur počtom hlasov 6, dvaja sa zdržali, z celkového počtu 8 prítomných poslancov. Osobitný zreteľ: dlhodobo užívané, ohradené, geometrickým zameraním bolo zistené, že je vo vlastníctve obce – schválené počtom hlasov 6, dvaja sa zdržali z celkového počtu 8 prítomných poslancov,
10. žiadosť Milana Huláka, Nová Bystrica 459 o odkúpenie pozemku CKN 5035/7 vo výmere 1 m2 v zmysle zákona č. 138/91 o majetku obcí § 9a ods. 8 písmeno e v cene 5,- Eur počtom hlasov 7, jeden sa zdržal, z celkového počtu 8 prítomných poslancov. Osobitný zreteľ: dlhodobo užívané, zastavané, geometrickým zameraním bolo zistené, že je vo vlastníctve obce – schválené počtom hlasov 7, jeden sa zdržal z celkového počtu 8 prítomných poslancov,
11. prenájom nebytových priestorov F.K.M. Group, v budove Domu služieb, Nová Bystrica 696 počtom hlasov 8 z 8 prítomných poslancov v cene 20,- Eur za 1 m2,
12. plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015 počtom hlasov 9,
13. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad počtom hlasov 9,
14. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok hospodárenia v sume 653,- E, zisteného podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov počtom hlasov 9,
15. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostatok príjmových finančných operácií v sume 36.343,- E, zistených podľa zákona č. 583 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov počtom hlasov 9,
16. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 653,- E počtom hlasov 9,
17. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie zostatku príjmových finančných operácií z predchádzajúceho rozpočtového roka vo výške 36.343,- E do rozpočtu obce na rok 2015 prostredníctvom príjmových finančných operácií počtom hlasov 9,
18. rozpočtové opatrenie číslo 2. počtom hlasov 7 zo 7 prítomných poslancov,
19. zrušenie uznesenia číslo 2/2015/B/20 počtom hlasov 8,
20. splátkový kalendár pánovi Vladimírovi Halvoníkovi, Nová Bystrica 391 vo výške 100,- Eur mesačne plus bežné nájomné s podmienkou, že v prvej splátke uhradí všetky náklady spojené s podaním exekučného návrhu, ktoré zaplatila obec Nová Bystrica 7 poslancov zo 7 prítomných,
21. schvaľuje dotáciu OZ Spolok priateľov Bystrickej doliny na vydanie publikácie Stopy nedávnej minulosti (fragmenty z pamäti obyvateľov Bystrickej doliny) vo výške 900,- Eur počtom hlasov 8 z 8 prítomných poslancov,
22. prenájom miestnosti firme Váhostav SK, a. s. v Dome služieb počtom hlasov 6 zo 6 zúčastnených poslancov,
23. splátkový kalendár pani Eve Jantulovej, Nová Bystrica 1125 vo výške 100,- Eur mesačne plus bežné nájomné s podmienkou, že v prvej splátke uhradí všetky náklady spojené s podaním exekučného návrhu, ktoré zaplatila obec Nová Bystrica počtom hlasov 6, 1 sa zdržal zo 7 prítomných poslancov,
24. termín Kultúrnych dní na 19. – 20. septembra 2015 počtom hlasov 7, dvaja sa zdržali,
25. otvorenie kaplnky s termínom 30. 8. 2015 počtom hlasov 7, dvaja sa zdržali,
26. schvaľuje vysporiadanie pozemku číslo CKN 10661/38 a poveruje starostu vysporiadaním tohto pozemku počtom hlasov 8 z 8 prítomných poslancov,
27. Finančné prostriedky na externý manažment pre projekt Revitalizácia námestia pri kostole Nová Bystrica vo výške 6.000,- Eur počtom hlasov 9,


C/ neschvaľuje

1. neschvaľuje žiadosť o zaplatenie časti úhrady od Domovu sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica z dôvodu ochrany príjmu občana p. Fuliera Jozefa, nar. 28. 03. 1962 počtom hlasov 7, dvaja sa zdržali,
2. žiadosť Kataríny Hulákovej, Nová Bystrica 650 o odpustenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu počtom hlasov 7, dvaja sa zdržali,
3. žiadosť Rudolfa Kolena, Mutěnická 4131/8, Brno o odpustenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu počtom hlasov 7, dvaja sa zdržali,
4. žiadosť o povolenie inštalácie vodomeru v rodinnom dome Jána Chovanca a manželky Jany, bytom Nová Bystrica 1015 počtom hlasov 8 z 8 prítomných poslancov,
5. žiadosť poradensko – tréningového centra Náruč, Potočná 2836, Čadca o finančný príspevok na činnosť Poradensko-tréningového centra Náruč v Čadci vo výške 100,- Eur počtom hlasov 4 za, 4 sa zdržali,
6. z dôvodu oneskoreného podania neschvaľuje žiadosť o podporu pre charitatívny projekt – Na bicykli deťom 2015 počtom hlasov 8,
7. žiadosť Kamily Kubjatkovej, Nová Bystrica 793 o zníženie dane z pozemku (1 za neschválenie, 3 za schválenie, 5 sa zdržali),

D/ poveruje

1. Annu Chovancovú, hlavnú kontrolórku obce Nová Bystrica, vykonaním kontrol v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok,
2. zistiť starostovi obce aby preskúmal možnosti zásahov a stavebných úprav do regulovaného brehu námestia pred obecným úradom,
3. poveruje starostu spísať list v mene obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici za predĺženie termínu vysporiadania nehnuteľností cez ROEP, zároveň vyzvať Slovenský pozemkový fond k vydávaniu súhlasov v parcelách, v ktorých figuruje nad 50% neznámych vlastníkov a žiadať SPF aby ukončil ROEP v Novej Bystrici v zmysle zákona, ktorý platil v období, keď bol ROEP v obci Nová Bystrica začatý.


Ing. Jozef Balačin
starosta obce

Overovatelia:
Dušan Šadibol Jaroslav Kováč

Zapisovateľ: Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum