Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 28. 01. 2015

Prítomní:

Starosta obce: Balačin Jozef, Ing.

Členovia OZ:
Mgr. Michal Balačin
Mgr. Peter Čierňava
Ľubomír Griga
Jaroslav Kováč
Jozef Kuric
PhDr. Marián Liščák
Miroslav Masnica
Šadibol Dušan
Ján Šutiak

Program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnice a návrhovej komisie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia
3. Schválenie rozpočtu obce na rok 2015
4. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Nová Bystrica za rok 2015
5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva v obci Nová Bystrica
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. Záver

- u z n e s e n i e číslo 1/2015

A/ Berie na vedomie:

1. poučenie poslancov od Emílie Liščákovej o ochrane osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
2. žiadosť o dotáciu ZO Slovenského zväzu záhradkárov Nová Bystrica
3. návrh rozpočtu na roky 2015 – 2017
4. odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2015 – 2017
5. žiadosť Kristíny Šadibolovej a Miroslava Šadibola o prenájom bytu
6. žiadosť Márie Petrekovej, bytom Nová Bystrica 79 o odkúpenie stavebného pozemku – postupuje sa stavebnej komisii
7. žiadosť Kataríny Strenitzerovej a Jána Strenitzera, bytom Nová Bystrica 62 o odkúpenie pozemku – postupuje sa stavebnej komisii
8. žiadosť Rudolfa Šumského, bytom Nová Bystrica 45 o vysporiadanie pozemkov a prístupovej cesty – postupuje sa stavebnej komisii
9. žiadosť Márie Rajnohovej, bytom Vychylovka 371 o rekonštrukciu príjazdovej cesty
10. žiadosť Jarmily Jančulovej, bytom Nová Bystrica 562 o finančný príspevok
11. správu o výsledku NFK – kontrola príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Nová Bystrica za rok 2013
12. záznam o výsledku NFK – kontrola výšky záväzkov obce vyplývajúca z dodávateľských faktúr
13. správu o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2014

B/ Schvaľuje:

14. zapisovateľa – Anna Chovancová
15. overovatelia zápisnice – Griga Ľubomír, Masnica Miroslav
16. návrhová komisia – PhDr. Liščák Marián, Kováč Jaroslav, Kuric Jozef
17. program zasadania obecného zastupiteľstva počtom hlasov 8
18. prenájom nebytového priestoru v Dome služieb pre ZO SZZ Nová Bystrica počtom hlasov 8 v symbolickej cene 1,- Euro/rok, s tým, že energie si budú platiť sami
19. dotáciu pre ZO SZZ Nová Bystrica vo výške 450,- Euro počtom hlasom 8
20. dotáciu pre Klub turistov Nová Bystrica vo výške 300,- Euro počtom hlasov 8
21. plat kontrolórky obce vo výške základného platu počtom hlasov 7, 2 sa zdržali, plus schvaľuje odmenu k základnému platu vo výške 5 % počtom hlasov 5, 4 sa zdržali
22. plat starostu obce vo výške základného platu plus odmena 20%, 7 za a 2 sa zdržali
23. plat poslanca vo výške 50,- Eur/mesiac počtom hlasov 7, 2 sa zdržali
24. odmenu 10,- Eur za písanie návrhu uznesenia počtom hlasov 9
25. dotáciu pre ZO Slovenského zväzu včelárov vo výške 150,- Eur počtom hlasov 9
26. dotáciu pre Folklórny súbor Bystrica 500,- Eur počtom hlasov 9
27. dotáciu pre OZ FZ Dolinka v sume 500,- Eur počtom hlasov 9
28. dotáciu pre Stolno-tenisový klub Nová Bystrica v sume 300,- Eur prostredníctvom rozpočtu obce počtom hlasov 9
29. dotáciu pre TJ Slovan Nová Bystrica vo výške 5.500,- Eur počtom hlasov 9
30. rozpočet na roky 2015 – 2017 a rozpočet na 2015 v programovom členení počtom hlasov 9
31. komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie vo verejnom záujme v zložení PhDr. Marián Liščák - predseda, Jaroslav Kováč, Miroslav Masnica počtom hlasov 9
32. komisiu školstva, kultúry, športu a cestovného ruchu v zložení PhDr. Marián Liščák, Mgr. Elena Jančulová, Iveta Pastvová, Ľubomír Griga – predseda počtom hlasov 9
33. komisia životného prostredia, výstavby a územného plánovania v zložení Dušan Šadibol – predseda, Jozef Kuric, Miroslav Masnica počtom hlasov 9
34. komisia sociálna a zdravotná v zložení Ján Šutiak, Mgr. Peter Čierňava, Katarína Vaňovcová, Mgr. Michal Balačin – predseda počtom hlasov 9
35. finančná komisia v zložení Štefánia Strapáčová, Ľubomír Griga, Jaroslav Kováč – predseda počtom hlasov 9
36. krízový štáb Ing. Jozef Balačin – predseda, podpredseda – zástupca starostu, Milan Brisučiak st., Marián Liščák st., Dušan Šadibol, Ján Šutiak, Miroslav Janura 0903/803 651, Mgr. Peter Čierňava, 8 za, 1 neprítomný
37. prenájom jednoizbového bytu v BD č. 1053 podľa vedeného poradovníka počtom hlasov 9
38. rozpočtové opatrenie číslo 8 počtom hlasov 8, 1 neprítomný
39. nájomnú zmluvu so Združením drobnovlastníkov Nová Bystrica s. r. o., Dom služieb 696, Nová Bystrica počtom hlasov 9, cena nájmu podľa zásad hospodárenia Obce Nová Bystrica
40. uznesenie schválené počtom hlasov 9

C/ Ruší:

41. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nová Bystrica č. 4/2012 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie schválené 30. 5. 2012 uznesením 6/B/2012/6 počtom hlasov 9
42. Nájomnú zmluvu s Pozemkovým spoločenstvom drobnovlastníkov lesa Nová Bystrica počtom hlasov 9.

Ing. Jozef Balačin
starosta obce

Overovatelia:
Ľubomír Griga Miroslav Masnica

Zapisovateľ: Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum