Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obec Nová Bystrica na základe § 4 ods. 3 písm. m) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 1 a § 13 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a na základe § 1 a § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

v y d á v a

V Š E O B E C N É  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E  O B C E
N O V Á   B Y S T R I C A
 o verejnom poriadkuVyvesené 15 dní pred rokovaním OZ: 13. 04. 2005

Schválené v OZ: 28. 4. 2005

Platnosť: 28. 4. 2005

Účinnosť: 13. 5. 2005

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

(1) Týmto nariadením zabezpečuje obec Nová Bystrica (ďalej len „obec“) verejný poriadok na svojom území. Zabezpečovanie verejného poriadku obcou je výkonom jej samosprávnej pôsobnosti.

(2) Účelom tohto nariadenia je viesť občanov k tomu, aby dodržiavali zákony a ostatné právne predpisy, aby rešpektovali práva spoluobčanov, aby nenarúšali verejný poriadok a občianske spolunažívanie.

(3) Narušovaním verejného poriadku sa rozumie vykonávanie činností uvedených v § 2 tohto nariadenia na území verejných priestranstiev obce; verejným priestranstvom obce sa rozumejú všetky miesta na území obce, ktoré slúžia verejnému užívaniu, najmä: štátne cesty, miestne komunikácie, ulice, námestia, chodníky, priestory a okolia verejných budov, verejných zariadení, podnikateľských prevádzok, škôl, školských zariadení, zastávok SAD, riek, vodných tokov a športovísk.

 

 

§ 2

Činnosti narušujúce verejný poriadok

 

(1) Činnosti proti verejnému poriadku:

a) rušenie nočného kľudu v čase od 22:00 hod. do 06:00 hod; za rušenie nočného kľudu sa považuje najmä pokrikovanie, spievanie, trúbenie klaksónom, hlasná reprodukcia hudby, neprimeraná akcelerácia automobilovými motormi, iné činnosti spôsobujúce rušenie nočného kľudu;

b) vzbudzovanie verejného pohoršenia;

c) znečisťovanie verejného priestranstva; za znečisťovanie verejného priestranstva sa považuje aj znečistenie verejne prístupných objektov, plagátovanie mimo vyhradených miest, odhadzovanie odpadkov mimo odpadových nádob, ukladanie odpadov na verejné a iné nepovolené priestranstvá, vypúšťanie odpadových vôd na verejné priestranstvá a do vodných tokov;

d) poškodzovanie verejného a súkromného majetku; pod touto činnosťou sa rozumie aj premiestňovanie a poškodzovanie turistických, informačných a dopravných značiek, zastávok SAD, odpadových nádob, poškodzovanie budov, nehnuteľností a zariadení;

e) neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci.

 

(2) Činnosti proti občianskemu spolunažívaniu:

a) verejné ublíženie inému na zdraví alebo na cti;

b) verejné vyhrážanie sa inému ujmou na zdraví alebo iné hrubé správanie;

c) násilné vymáhanie práva od iného, ako aj napomáhanie tomuto násilnému vymáhaniu.

 

(3) Výkon činností uvedených v odsekoch 1 a 2 sa zakazuje na verejných priestranstvách obce uvedených v § 1 ods. 3.

 

§ 3

Konanie o priestupkoch

 

(1) Tomu, kto vykoná činnosť, ktorú toto nariadenie zakazuje, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 5 000 Sk.

(2) Na konanie o uložení pokuty podľa tohto nariadenia sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia § 47 a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

(3) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva starosta obce, kontrolór obce a pracovníci obce. Iné osoby môžu vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia na základe písomného poverenia starostu obce. Osoby uvedené v tomto odseku môžu pri vykonávaní kontroly dodržiavania tohto nariadenia vykonať objasnenie skutkového stavu za účelom zdokumentovania porušenia tohto nariadenia.

 

 

§ 4

Záverečné ustanovenie

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva obce Nová Bystrica dňa 28. 4. 2005 uznesením č. 5/2005 a nadobúda účinnosť dňom 13. 5. 2005.

 

Ján Šutiak

starosta obce

zskmojekysucekysucke muzeum