Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 22 - §76
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v y d á v a

V š e o b e c n é   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e   o b c e
N o v á   B y s t r i c a
o podmienkach určovania a vyberania miestnych poplatkov č. 4/2006 z 26.10.2006


Obec Nová Bystrica ustanovuje tieto miestne poplatky:
a/ daň za psa
b/ daň za užívanie verejného priestranstva
c/ daň za ubytovanie
d/ daň za predajné automaty
e/ daň za nevýherné hracie prístroje

Daň za psa
§ 1

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom,ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím..
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(3) Základom dane je počet psov.
(4) Sadzba dane je 50,-- Sk za jedného psa a kalendárny rok/ dva psy = 100,-, tri psy = 150,- atď/.
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.
(7) Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti:
a/ písomné oznámenie
(8) Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti:
a/ písomné oznámenie
(9) Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(10) Spôsoby vyberania dane:
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ šekom

Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 8

(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Nová Bystrica, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a/ hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,
b/ vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce,
c/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce,
d/ trhovisko,


(2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla v obci Nová Bystrica sú:

a/ parkovisko - pred Obecným úradom

b/ parkovisko - pred Domom služieb

(3) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
c/ umiestnenie skládky,
d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,

(5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
(7) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva je 10 ,- Sk za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba: na deň - osobné auto 100,- Sk
na deň - nákladné auto 200,-- Sk.
(8) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obci Nová Bystrica - a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obci Nová Bystrica skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
(9) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinností na Obecnom úrade v Novej Bystrici ,
c/ pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu miestnej dane na Obecnom úrade v Novej Bystrici pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.

Daň za ubytovanie
§ 9

(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Základom dane je počet prenocovaní.
(4) Sadzba dane je 1,-- Sk na osobu a prenocovanie.
(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v "knihe ubytovaných". Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti a v slovenských korunách.
O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami.
(6) Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu nasledovným spôsobom :
a/ prevodným príkazom,
b/ do pokladne,
a to v týchto lehotách
do 31.3.
do 30.6.
do 31.12.


Daň za predajné automaty
§ 10

(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty").
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet predajných automatov.

(4) Sadzba dane je 5 000,-- Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok.

(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Novej Bystrici . Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto prevádzkovania . Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania.
(7) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a/ prevodným príkazom ,
b/ do pokladne .
(8) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne:
a/ výrobné číslo predajného automatu
b/ počet predajných automatov


Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 11

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje").
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:

a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(5) Sadzba dane je 1 000,-- ,-Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Novej Bystrici. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania.
(8) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a/ prevodným príkazom
b/ do pokladne
(9) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
b/ počet nevýherných hracích prístrojov


§ 16
Záverečné ustanovenia

(1)    Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Nová Bystrica sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici a to dňa 26.10.2006.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Bystrica č. 5/2005  o miestnych poplatkoch zo 14.12.2005.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2007.


V Novej Bystrici dňa 26.10.2006

                                                                                                                             Ján Š u t i ak
                                                                                                                              starosta obce


Vyvesené: 27. 10. 2006
Zvesené:    15. 11. 2006

zskmojekysucekysucke muzeum