Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

15.01.2014 

Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bystrica.

 

 

§ 1
Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 2
Základné ustanovenie

Obec Nová Bystrica týmto VZN ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 3
Predmet úpravy VZN

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z..
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.

§ 4
Sadzby poplatku

1. Obec Nová Bystrica stanovuje sadzbu poplatku 0,0274 EUR za osobu a kalendárny deň.

§ 6
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku

1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

§ 7
Vrátenie poplatku

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:

a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností a pod.)

§ 9
Zníženie poplatku

1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Nová Bystrica
2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Nová Bystrica, a to :

a/ potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní
b/ pri práci vykonávaných mimo trvalého pobytu a sú ubytovaní v ubytovacom zariadení alebo majú prenajatý byt /aj pracujúci na týždňovkách v Českej republike/ - potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní, potvrdenie alebo doklad o ubytovaní
c/čestné prehlásenie od chalupárov a chatárov, ktorí v obci Nová Bystrica vlastnia chatu alebo chalupu
3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.5. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.

§ 10
Odpustenie poplatku

1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Nová Bystrica
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Nová Bystrica, a to :
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
d) doklad o štúdiu v zahraničí
e) pracovné povolenie alebo preukázateľný doklad o pobyte v zahraničí
f) potvrdenie o zaplatení vyrubeného poplatku v obci, kde sa zdržiava a býva /osoby, ktoré majú v obci Nová Bystrica trvalý pobyt, ale z obce sú odsťahované/
g) čestné prehlásenie, že rodinný dom je schátraný a neobývateľný /osoby, ktoré vlastnia nehnuteľnosť v obci Nová Bystrica, ale nemajú v obci Nová Bystrica trvalý pobyt/

3. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.5. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

§ 11
Postup obce proti tvrdosti zákona

Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

§ 12
Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nová Bystrica č. 8/2012.

§ 13
Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 11.12.2013 uznesením č. 9/2013/B/5a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2014.
Návrh VZN bo zverejnený na úradnej tabuli 15 dní pred zasadaním OZ.

Ing. Jozef Balačin,starosta obce

zskmojekysucekysucke muzeum