Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 36 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bystrica.

 

 

 

§ 1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené v § 30 až 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

 

§ 2
Základné ustanovenie
Obec Nová Bystrica ako správca dane (ďalej len „správca dane") týmto VZN zavádza miestnu daň za užívanie verejného priestranstva.

 

 

§ 3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za užívanie verejného priestranstva podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.

 

 

§ 4
Vymedzenie predmetu dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, a to:
a) Parkovisko pred Obecným úradom
b) Parkovisko pred Domom služieb
c) Parkovisko pred kostolom
3. Osobitným spôsobom užívania verejného priestranstva sa rozumie:umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia,zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

 

 

§ 5
Sadzby dane
1. Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý začatý deň nasledovne z príležitosti hodov, jarmokov a iných kultúrnych a spoločenských podujatí:
a) 50,00 EUR za predajné stánky s alkoholickými nápojmi
b) 15,00 EUR za predajné stánky s medovníkmi, cukrovou vatou, pukancami, suvenírmi, balónmi, ovocím, zeleninou, umeleckými predmetmi, hračkami, knihami, remeselníckymi výrobkami

 

c) 15,00 EUR za predajné stánky s priemyselným tovarom – obuv, textil, kožená galentéria, elektronika,
d) 20,00 EUR – občerstvenie bez alkoholických nápojov

e) Za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, kolotoča a iných atrakcí

- Za malý kolotoč 35,00 eur/nedeľa
- Za malý kolotoč 5,00 eur/ostatné dni
- Za veľký kolotoč 70,00 eur/nedeľa
- Za veľký kolotoč 10,00 eur/ostatné dni

2. Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň:
a/ za umiestnenie stavebného zariadenia 0,50 eur
b/ skládka tuhých palív 0,50 eur
c/ skládka stavebného materiálu a iného materiálu 0,50 eur
d/ za umiestnenie komunálneho odpadu 0,50 eur
e/ za dlhodobé odstavenie - za parkovanie nákladných vozidiel na verejných priestranstvách na dlhšiu dobu ako
1 deň 1,00 eur
3. Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za poskytovanie služieb alebo predaj tovaru – za každý aj začatý deň /začatý deň sa považuje ako celý deň/ - stanovuje sa paušálna sadzba:
a/ osobné auto 10,00 eur /celková hmotnosť do 3,50 t/ -
1 DEŇ
b/ nákladné auto 15,00 eur – 1 DEŇ
c/ osobné auto 30,00 eur – 1 MESIAC
d/ nákladné auto 50,00 eur – 1 MESIAC
e/ osobné auto 150,00 eur – 1 POLROK
f/ nákladné auto 200,00 eur – 1 POLROK
g/ osobné auto 250,00 eur – 1 ROK
h/ nákladné auto 300,00 eur – 1 ROK

 

§ 6
Náležitosti oznamovacej povinnosti
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2. V oznámení daňovník uvedie:
a) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
b) právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo
c) údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania verejného priestranstva.

 

 

§ 7
Oslobodenie od dane
Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na:

 

a) akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejno-prospešné účely
b) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania vstupného
c) predvádzanie ľudovo-umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach a príležitostných trhoch
d/ umiestnenie skládky tuhých palív na kratší čas ako 24 hodín

 

§ 9
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nová Bystrica č. 7/2012.

 

 

§ 10
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 11.12.2013 uznesením č..9/2013/B/7 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2014.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli 15 dní pred zasadaním OZ.

 


Ing. Jozef Balačin
starosta obce

zskmojekysucekysucke muzeum