Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

    Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v y d á v a

V Š E O B E C N É   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E
N O V Á   B Y S T R I C A
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce
Nová Bystrica
č. 3/2006
 

Ú V O D N É   U S T A N O V E N I E
§ 1


     (1) Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o,  že v nadväznosti na
§ 98 zákona č. 517/2005, Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2007    d a ň   z  n e h n u t e ľ n o s t í  na kalendárny rok 2007, ktorý je zdaňovacím obdobím.

     (2)  Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v druhej časti zákona 517/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré upravujú daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné ročné  sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných druhov pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane.


Čl. I
D A Ň   Z   P O Z E M K O V
§ 2
Základ dane

 
    (1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

     (2) Základom dane z pozemkov pre  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,  lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  je hodnota  pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

     (3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2  a hodnoty pozemkov za 1m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§ 3
Sadzba dane

(1)    Ročná sadzba dane z pozemkov je u :
a/ orná pôda, chmeľnice,vinice,ovocné sady - 0,25 % zo základu dane
b/ trvalé trávne porasty - 0,25 % zo základu dane
c/ záhrady - 0,25 % zo základu dane
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy - 0,50 % zo základu dane
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hosp.využívané vodné plochy - 0,25 % zo zákl.dane
f/ zastavané plochy a nádvoria - 0,25 % zo základu dane
g/ stavebné pozemky - 0,25 % zo základu dane
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov - 0,25% zo základu dane
 Čl. II
D A Ň   Z O   S T A V I E B
§ 4
Sadzba dane

/1/ Ročná sadzba dane zo stavieb je 1 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
/2/ Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa v celej obci zvyšuje ( § 12. ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) takto:

a)    6,30 Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
b)    21,-- Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu.
       c/   1,4 Sk stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavbe
       d/   1,4 Sk stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané
              na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo
              okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a                                
        stavieb na administratívu
 e/    5,60 Sk samostatne stojacie garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby                       
              určené  alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
       f/    7,-- Sk priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace energetike,   stavby   slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu
      g/    3,-- Sk ostatné stavby


       (3) Pri  viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,75 Sk
za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Čl. III
D A Ň   Z   B Y T O V
§ 5
Sadzba dane

/1/  Ročná sadzba dane z bytov je 1 Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru

     (2) Ročná sadzba dane z bytov uvedená v § 5 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci zvyšuje na 1,4 Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru ( § 16 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čl. IV
§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane


     (1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov ( § 17 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na:

- pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na                    podnikanie
- pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
- časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov,          geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov
pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave


     (2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie od dane z bytov ( § 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na:

- stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,

stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie
 

                                                                                               Čl. V
§ 7
Vyrubovanie dane

1.    Správca dane na rok 2006 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná  v dvoch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. mája,  30. septembra a  bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.
2.    Ak ročná daň vyrubená v predchádzajúcom fyzickej osobe nepresahuje 5000,-- Sk, a právnickej osobe 50000,-- Sk je splatná naraz do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.
3.    Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v odseku 2.
                                                                                             Čl. VI
§ 8
Záverečné ustanovenia


(1)    Obecné zastupiteľstvo obce Nová Bystrica sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2007 uznieslo dňa 26.10.2006.

(2)    Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2007.
     /3/  Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Obce Nová Bystrica  č. 3/2005 o dani z nehnuteľností.


 
V Novej Bystrici dňa 26.10.2006.
                                                                                                             Ján     Š u t i a k
                                                                                                           starosta obce
Vyvesené: 27.10.2006
Zvesené: 15. 11. 2006    

 

zskmojekysucekysucke muzeum