Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 29 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bystrica


 

 

§ 1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až 29 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

 

§ 2
Základné ustanovenie
Obec Nová Bystrica ako správca dane (ďalej len „správca dane") týmto VZN zavádza miestnu daň za psa.

 

 

§ 3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za psa podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 29 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.

 

 

§ 4
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok 4,00 Eur.

 

 

§ 5
Oslobodenie od dane
1. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa v celom rozsahu u daňovníkov – fyzických osôb v prípade:

 

a) ak daňovníkom je nevidomá osoba
b) ak daňovníkom je držiteľ preukazu ŤP (ťažko postihnutý), preukazu ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý) a preukazu ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodom)

2. Oslobodenie od dane podľa ods.1/ musí daňovník preukázať do do 30 dní od vzniku nároku na oslobodenie od dane.
3. Oslobodenie od dane zanikne okamžite ak pominie a zanikne dôvod, pre ktorý sa uplatnilo a povolilo oslobodenie.

 

§6
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nová Bystrica č. 6/2012.

 

 

§ 8
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 11.12.2013 uznesením č.9/2013/B/6 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2014.
Návrh VZN bol zverejnený 15 dní pred zasadaním OZ na úradnej tabuli.

 


Ing. Jozef Balačin
starosta obce

zskmojekysucekysucke muzeum