Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

15.01.2014
Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

 sa uznieslo na vydaní

všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bystrica
č. 2/2013
o dani z nehnuteľností

 

Časť I.
Všeobecné ustanovenia

 

 

§ 1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za nehnuteľnosti sú ustanovené v § 4 a nasl. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

 

§ 2
Základné ustanovenie
1. Obec Nová Bystrica ako správca dane (ďalej len „správca dane") zavádza miestnu daň z nehnuteľností.
2. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľností v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z..

 

 

§ 3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľností, ktorá zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov").

 

 

Časť II.
Daň z pozemkov

 

 

§ 4
Hodnoty pozemkov
Správca dane ustanovuje na území obce Nová Bystrica hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za

 

katastrálne územie Nová Bystrica:

číslo katastrálneho územia: 841633
orná pôda: 0,1045 €/m2
TTP: 0,0192 €/m2

Katastrálne územie Riečnica, Harvelka, Nová Bystrica
stavebné pozemky: 18,58 €/m2
záhrada: 1,85 €/m2
zastavané plochy a nádvoria: 1,85 €/m2
ostatné plochy: 1,85 €/m2
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,054 €/m2

katastrálne územie Nová Bystrica:

číslo katastrálneho územia: 841633
orná pôda: 0,1045 €/m2
TTP: 0,0192 €/m2

Katastrálne územie Riečnica, Harvelka, Nová Bystrica
stavebné pozemky: 18,58 €/m2
záhrada: 1,85 €/m2
zastavané plochy a nádvoria: 1,85 €/m2
ostatné plochy: 1,85 €/m2
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,054 €/m2

 

§ 5
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Nová Bystrica ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:

 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,30 %
b) záhrady 0.30 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,30 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 1,10 %
e) stavebné pozemky 0,30 %.

 

Časť III.
Daň zo stavieb

 

 

§ 6
Sadzba dane
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
a) 0,050 EUR za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) 0,060 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) 0,700 EUR za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
d) 0,250 EUR za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
e) 0,500 EUR za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
f) 0,900 EUR za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
g) 0,200 EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,030 EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia

 

 

Časť IV.
Daň z bytov

 

 

§ 7
Sadzba dane
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nasledovne:
a) 0,050 EUR – byty v bytových domoch
b) 0,050 EUR – nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely
c) 0,900 EUR – nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú činnosť
d) 0,250 EUR – nebytové priestory slúžiace ako garáž.

 

Článok V.

Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia

 

 

§ 8
Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností
1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami

 

2. Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje:

a) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam
b) stavby užívané na účely sociálnej pomoci
c) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie

.

 

§ 9
Zrušovacie ustanovenia
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nová Bystrica č. 5/2012.

 

§ 11
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 11.12.2013 uznesením č.9/2013/B/8 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014.
Návrh VZN bol zverejnený 15 dní pred zasadaním OZ na úradnej tabuli.


Ing. Jozef Balačin

starosta obce

zskmojekysucekysucke muzeum