Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obec v Novej Bystrici sa na základe ustanovenia §6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v platnom znení uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.


 

 

Oddiel I.
Úvodné ustanovenia

 

 

§1
Pôsobnosť nariadenia

 

1. Toto VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom.
2. Ustanovenia tohto VZN sú účinné na celom území obce Nová Bystrica.

§ 2
Základné pojmy

 

1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť.
2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmeny povahy alebo zloženia odpadov.
3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoby, u ktorej sa odpad nachádza.
4. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má jednu alebo viac nebezpečných vlastností (výbušnosť, horľavosť, oxidačná schopnosť, tepelná nestálosť org. peroxidov, schopnosť odpadov uvoľňovať pri styku so vzduchom alebo vodou jedovaté plyny, exotoxicita, následná nebezpečnosť, akútna toxicita, neskorší účinok, žieravosť, infekčnosť, rádioaktivita).
5. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
6. Stavebný odpad sú všetky druhy odpadu vznikajúce pri stavebnej činnosti (napr. betón, tehly, škridly, keramika, materiály na báze sadry, drevo, sklo, plasty, asfalt, decht, výrobky z dechtu, vyťažená zemina, izolačné materiály, zmesný a demoličný odpad).
7. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenia a postačuje ohlásenie stavebných úprav na Obecnom úrade Nová Bystrica.
8. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
9. Využívanie odpadov je činnosť vedúca k získavaniu druhotných surovín, k recyklácii odpadov, prípadne iné využitie fyzikálnych, chemických alebo biologických odpadov.
10. Recyklácia odpadov je forma využívania odpadov, pri ktorej sa ich využiteľná časť vracia do sféry využitia vo výrobnom procese.
11. Biologický odpad je biologický rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.
12. Biologický rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov /§68 ods.3 písm. e/.
13. Elektroodpad z domácností je elektroodpad pochádzajúci z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
14. Recyklácia odpadov je forma využívania odpadov, pri ktorej sa ich využiteľná časť vracia do sféry využitia vo výrobnom procese.
15. Úprava odpadov je zmena ich fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností za účelom umožnenia ich prepravy, dopravy, využitia alebo zneškodnenia alebo za účelom ich zníženia ich objemu, prípadne zníženia alebo odstránenia nebezpečných vlastností.
16. Zneškodňovaním odpadov sa rozumie také nakladanie s nimi, ktoré vedie k trvalému zabráneniu škodlivých vplyvov na zložky životného prostredia.
17. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy.
18. Mobilný zber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu je zber zaistený v pravidelných intervaloch na určených miestach prostredníctvom špeciálneho zberného vozidla.
19. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
20. Zberný dvor je miesto zaistené obcou pre odkladanie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.
21. Skládka odpadov je miesto alebo zariadenie, ktoré je určené k trvalému uloženiu odpadov za účelom ich zneškodnenia.
22. Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva obce Nová Bystrica v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.
23. Oprávnená organizácia na podnikanie v oblasti nakladania s komunálnym odpadom je organizácia, ktorá má technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu požadovanej činnosti a súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
24. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.
25. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

Oddiel II.

 

§ 3
Povinnosti obce

 

1. Obec Nová Bystrica na svojom území zabezpečuje nakladanie s odpadom prostredníctvom oprávnených fyzických alebo právnických osôb /ďalej len oprávnená organizácia/.
2. Spôsob nakladania s odpadom na území obce Nová Bystrica je súčasťou programu odpadového hospodárstva obce, ktorý schvaľuje príslušný orgán štátnej správy v stanovených termínoch. Obec Nová Bystrica zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na základe monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná evidencia, analýzy), sledovaním vývojových trendov v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov a plnením svojich zákonných povinností.
3. Obec Nová Bystrica je na základe písomnej žiadosti povinná zaviesť množstvový zber u takej právnickej osoby, alebo podnikateľa, ktorý preukáže, že:
a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,
b) komunálne odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou,, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.

 

§ 4
Povinnosti občanov, fyzických osôb – podnikateľov
a právnických osôb

 

1. Každý je povinný komunálny odpad zhromažďovať, triediť a odovzdávať k využitiu a zneškodňovaniu podľa systému stanoveného týmto VZN.
2. Komunálny odpad sú občania a podnikatelia na území obce Nová Bystrica povinní zhromažďovať len v nádobách na to určených a k tomuto účelu vyhradených:
a/ každý je povinný sa o zverenú zbernú nádobu zodpovedne starať, zabezpečiť ju proti odcudzeniu (životnosť nádoby je cca 5 rokov), v prípade odcudzenia nádoby je vlastník, správca, užívateľ nehnuteľnosti povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť na OcU,
b/ak dôjde ku krádeži nádoby alebo poškodeniu zo strany pôvodcu odpadu pred ukončením doby jej životnosti, zakúpi pôvodca novú nádobu u oprávnenej organizácie na vlastné náklady.

3. V čase odvozu odpadu sú občania a podnikatelia povinní umožniť voľný prístup k zberným
nádobám.
4. Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

 

§ 4a
Systém prideľovania zberných nádob

 

1. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný požiadať o pridelenie zbernej nádoby príslušné
oddelenie OcU.
2. Počet pridelených zberných nádob na území obce Nová Bystrica sa určuje nasledovne:
2.1.Fyzické osoby:
a)rodinné domy: na každú rodinu v rodinnom dome – 1 ks 110 l nádoba – vývoz 1 x za 2 týždne.
b)bytové domy – 5 ks 1 100 l nádoba: vývoz 1 x za 2 týždne.
2.2.Prevádzky v obci – podnikatelia, právnické osoby: 2 l komunálneho odpadu / deň / zamestnanec.
Vývoz 1 x za 2 týždne.

.

 

 

§ 5
Povinnosti oprávnenej organizácie

 

1. Zabezpečovať riadny zber, odvoz, triedenie a zneškodňovanie komunálneho odpadu podľa spracovaného harmonogramu, v pravidelných intervaloch, minimálne 1 krát za 14 dní. Pri množstvovom zbere je oprávnená organizácia povinná zabezpečiť zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho odpadu v zmysle uzatvorených zmlúv medzi obcou a subjektom.
2. Zabezpečiť dostatočné množstvo zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu a triedenia komunálnych odpadov v obci.
3. Pri zriaďovaní stanovíšť zberných nádob dbať v spolupráci s obcou na to, aby:
a) boli dodržané zásady hygieny a estetiky;
b) nádoby neboli vzdialené viac ako 10 metrov od možnosti prístupu zberným vozidlom;
c) bol k nim bezpečný a dostatočne priestranný prístup;
d) neboli umiestňované na chodníkoch, parkoviskách a vozovke;
e) boli uložené na spevnenom podklade;
f) neboli umiestnené priamo pod oknami obytných, školských, zdravotníckych a iných budov alebo v blízkosti detských ihrísk, fontán, sôch, pamätníkov a podobných objektov.
4. Udržiavať zberné nádoby v primeranom technickom stave, vymeniť tie, ktoré sú poškodené nad prípustnú mieru. Za primeraný technický stav sa považuje stav, kedy je nádoba celistvá, má funkčný uzatvárací mechanizmus, prípadne funkčné kolieska, pokiaľ je nimi vybavená. Výmenu alebo opravu poškodených alebo nefunkčných nádob je oprávnená organizácia povinná zabezpečiť do 48 hodín od doby, kedy sa o ich nevyhovujúcom stave dozvedela.
5. Očistiť stanovištia zberných nádob a odstrániť odpad, ktorý sa vysypal zo zbernej nádoby pri manipulácii s ňou.

6. Vypracovať a zverejniť harmonogram odvozu komunálneho odpadu tak, aby občania mali možnosť oboznámiť sa s termínom odvozu komunálneho odpadu vo svojom bydlisku.
7. Dodržiavať dohodnutý harmonogram odvozov s výnimkou objektívnych dôvodov, kedy nemôže byť vývoz uskutočnený (nepriaznivé počasie, technické problémy a pod.). V takom prípade bude zberná nádoba vyprázdnená dodatočne.
8. Zabezpečiť dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
9. V oprávnených prípadoch vykonať preventívnu dezinfekciu zberných nádob.
10. Priebežne pri svojej činnosti sledovať zloženie komunálnych odpadov a podiely odpadov z obalov na celkovom objeme vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov a ohlásiť obci Nová Bystrica každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v programe odpadového hospodárstva obce.
11. Oprávnené organizácie pre nakladanie s komunálnym odpadom, ktoré majú zmluvu s obcou Nová Bystrica povinné každoročne do 15. januára doručiť na príslušné oddelenie OcU hlásenie o vzniku odpadu za predchádzajúci rok.

 

§ 6
Systém separovania komunálneho odpadu

 

Separácia je vytrieďovanie a následné zhodnocovanie, resp. likvidácia jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.
1. Každý občan, fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba, sú povinní triediť komunálny odpad na nasledovné zložky:
a) využiteľné zložky: papier, sklo, PET obaly (polyetylén-tereftalátové obaly), pneumatiky, kovy, elektroodpad;
b) nebezpečné zložky: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, detergenty, liečivá, batérie a akumulátory, elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky, odpady z vymetania komínov;
c) objemný odpad: nábytok, koberce.
2. Na odloženie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu a nebezpečných odpadov sú občanom obce k dispozícii nasledovné spôsoby umiestňovania jednotlivých zložiek:
a) miesto určené obcou – za budovou obecného úradu
b) zberné nádoby na vyseparované zložky komunálneho odpadu- sklo, PET obaly - vrecia
3. Podnikateľské subjekty na území obce sú povinné na vlastné náklady, formou zmluvných vzťahov, zabezpečiť si likvidáciu ostatného odpadu podľa Katalógu odpadov.
4.Za zneškodnenie komunálneho odpadu zo záhrad a cintorínov a pod.. sú zodpovední občania
a) odpad zo zelene a poľnohospodárskych plodín sú záhradkári, chatári a ostatní občania povinní kompostovať,
b) je zakázané biologicky rozložiteľný odpad ukladať do zberných nádob a zberných vriec
c) je zakázané spaľovať odpad zo zelene, napr. trávu, burinu listy, konáre a pod.

4. Pôvodcovia komunálneho odpadu z rekreačných chát, chalúp mimo zastavanej časti obce, v ťažko dostupných terénoch komunálny odpad ukladajú do polyetylénových vriec. Polyetylénové vrecia vydáva na požiadanie pracovník obce Nová Bystrica. Naplnené polyetylénové vrecia s komunálnych odpadom občania ukladajú za obecný úrad, odkiaľ sú pravidelne /2x mesačne/ odvážané.

 

§ 7
Likvidácia drobných stavebných odpadov

 

Drobné stavebné odpady môžu občania obce bezplatne likvidovať na skládke určenej obcou Nová Bystrica za nasledovných podmienok:
a) bezplatne 1m3 za jeden rok na jednu fyzickú osobu
b) komunálny odpad a drobný stavebný odpad vzniknutý na území obce sa zneškodňuje skládkovaním na skládke, s prevádzkovateľom ktorej má obec uzatvorenú zmluvu,
d) nad množstvo uvedené v bode a) občan zaplatí poplatok za likvidáciu drobných stavebných odpadov prevádzkovateľovi skládky v plnej výške; obec môže zapožičať veľkoobjemový kontajnér
e) na skládku nebudú prijaté drobné stavebné odpady obsahujúce nebezpečné látky.

 

§ 8
Likvidácia starých vozidiel – neznámych vlastníkov
Odstránenie starého vozidla, ktorého držiteľ nie je známy a ktoré je odstavené
a/ na ceste alebo na inom verejnom priestranstve, zabezpečí správca cesty
b/ na inom mieste než podľa písmena a/, zabezpečí so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti obec, v prípade nesúhlasu vlastníka nehnuteľnosti prechádza povinnosť na tohto vlastníka.

 

 

§ 9
Systém zberu a prepravy komunálnych odpadov

 

1. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území obce Nová Bystrica môže len ten, kto má na vykonávanie tejto činnosti uzatvorenú zmluvu s obcou.
2. Pre nakladanie s komunálnym odpadom, jeho zhromažďovanie a triedenie sú občania obce, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby povinné používať zberné nádoby zabezpečené
Obcou Nová Bystrica.
3. Fyzické osoby, podnikatelia a iné právnické osoby na území obce Nová Bystrica sú povinné objednať si pre odvoz objemného odpadu, stavebného odpadu veľkoobjemové kontajnery na vlastné náklady. Obec zapožičia VOK.
4. Ak ide o odpady z obalov, obec Nová Bystrica je oprávnené uzavrieť zmluvu o spolupráci aj s osobou, ktorá si plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie povinností podľa osobitného zákona (povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákon č. 529/2002 Z.z. o obaloch). Pre takéto osoby sú záväzné údaje o celkových množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na vyseparovaných zložkách komunálnych odpadov, uvedené v programe odpadového hospodárstva obce.
5. Je zakázané:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom;
b) ukladať do zberných nádob iné druhy odpadu, než pre ktoré boli určené; najmä
1/ zeminu,
2/ objemné odpady, drobné stavebné odpady,
3/ odpady toxické, rádioaktívne, výbušné, horľavé, žieravé, infekčné,
4/ zložky komunálneho odpadu, pre ktoré je zavedený separovaný zber,...
c) triediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín;
d) zhutňovať obsah zberných nádob alebo ich zapaľovať;
e) poškodzovať zberné nádoby a vylepovať na ne plagáty alebo kresliť;
f) vhadzovať tuhé resp. vylievať tekuté odpady do vodných tokov.

 

§ 10
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi

 

1/ Obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu /§39 od. 18/. V obci najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad. Každý pôvodca je povinný si zabezpečiť jeho skompostovanie na vlastnom alebo užívanom pozemku. V cintorínoch sú umiestnené veľkoobjemové kontajnery.

2/ Biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
a/ za nakladanie s biologický rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne. Odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci.
b/ náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne /nie je súčasťou miestneho poplatku/.
c/ prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy, ani verejnosť.
d/ zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
e/ frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia /leto,zima/, pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.
f/ ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom.
g/ prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu.

 

§ 11
Nakladanie s elektroodpadmi z domácnosti

 

1/ Za elektroodpad z domádností sa považuje elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.

2/ Obec Nová Bystrica zabezpečuje zber elektroodpadu v obci spravidla dvakrát ročne, prostredníctvom spoločnosti ENVIDOM, Ružová dolina 6, Bratislava.

 

§ 12
Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

 

1. Obecný poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ďalej „poplatok", platí obci Nová Bystrica pôvodca odpadu.
2. Sadzba poplatku a spôsob úhrady je stanovená na jeden rok príslušným všeobecne záväzným nariadením obce.

 

Oddiel III.
Všeobecné ustanovenia

 

 

§ 13
Kompetencie

 

1. Obec je vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva oprávnená:
a) prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve;
b) poskytovať držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce,
2. Organizácia oprávnená na zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je v prípade porušenia § 9 ods. 5 písm. b) oprávnená neuskutočniť vývoz nádoby na komunálny odpad.

 

§ 14
Priestupky, pokuty

 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo znehodnotí odpad v rozpore s týmto VZN – pokuta do 166 eur.
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN – pokuta do 166eur.
c) bezodkladne neoznámi, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto VZN – pokuta do 166 eur.
d) neposkytne obcou požadované údaje – pokuta do 166 eur.
e) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore so zákonom a týmto VZN – pokuta do 664 eur.
2. Za porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou môže starosta obce uložiť pokutu
v zmysle platných právnych predpisov.
3. Výnosy z pokút sú príjmom do rozpočtu obce Nová Bystrica.

 

§ 15
Kontrolná činnosť

 

 

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN sú oprávnené vykonávať:
a/ Osoby poverené starostom obce.

 

Oddiel IV.
Prechodné a záverečné ustanovenie

 

§ 16

 

1. Ruší sa VZN č. 1/2010 zo dňa 11.11.2010 o nakladaní s komunálnym odpadom vznikajúcim na území obce Nová Bystrica v úplnom znení.
2. VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Nová Bystrica bolo schválené uznesením č. 6/2013/B/5 obecného zastupiteľstva zo dňa 25.9.2013.
3. VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Nová Bystrica nadobúda účinnosť 15- tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli v obci Nová Bystrica.
4. Návrh VZN bol zverejnený 15 dní na úradnej tabuli obce pred zasadaním OZ.


Ing. Jozef Balačin
Starosta obce

zskmojekysucekysucke muzeum