Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 - §83 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a

V Š E O B E C N É Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E č.7/2011

Miestny poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

 

§ 1

Predmet úpravy

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením Obec Nová Bystrica, ako správca dane v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom polatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/ ukladá pre územie obce Nová Bystrica sadzby a ďalšie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len "poplatok"/.

2. Toto nariadenie vymedzuje aj práva a povinnosti fyzických osôb, právnických osôb, občanov, správcov nehnuteľností a ostatných pôvodcov komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vo vzťahu k poplatku.


§ 2

Správa poplatku

1.Správcom poplatku je obec Nová Bystrica a správu poplatku vykonáva Obecný úrad v Novej Bystrici /ďalej "obec" alebo "správca"/


§ 3
Sadzba poplatku a určenie poplatku

1.Obec pre poplatníka – fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý, alebo prechodný

pobyt, alebo ktorá na území obce je oprávnená užívať alebo užíva byt

nebytový priestor, pozemnú stavbu, objekt alebo pozemok /okrem lesného

pozemku a pozemok vodná plocha/ na iný účel ako na podnikanie určuje sadzbu

poplatku 0,0274 € na osobu a kalendárny deň.

2 .Výška poplatku sa určí ako súčin sadzby, počtu osôb a počtu kalendárnych dní,

za ktoré sa určuje poplatok

3.Obec pre poplatníka – a/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo

užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie

b/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania určuje sadzbu poplatku 0,0274 €

4. Výška poplatku sa určí ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní za predchádzajúci kalendárny rok a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.

5.Ukazovateľ dennej produkcie je súčet a/ priemerného počtu zamestnancov

za predchádzajúci rok neznížený o počet osôb, ktoré majú

v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1

b/ miest určených na poskytovanie

služby za predchádzajúci rok, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti

nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby.


§ 4

Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku

1. Povinnosť platenia poplatku vzniká pre:

a/ fyzickú osobu

- dňom jej prihlásenia v obci do evidencie obyvateľov na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt

- dňom vzniku oprávnenia užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,

alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny

porast

b/ právnickú osobu

- dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzjúcu sa na území obce na účel podnikania

2. Povinnosti platenia poplatku zaniká:

a/ pre fyzickú osobu dňom odhlásenia z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v evidencii

obyvateľov obce

b/ pre fyzickú osobu,právnickú osobu a podnikateľa dňom zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosti

uvedené v ods. 1.

3. Poplatník je povinný písomne ohlásiť správcovi vznik alebo zánik povinnosti platenia poplatku

do 30 dní od vzniku alebo zániku povinnosti platenia poplatku.

4. V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet popatku, správca poplatku

vychádza z posledných údajov predložených poplatníkom.


§ 5

Platenie poplatku

1.Poplatok vyrubí správca poplatku každoročne platobným výmerom na príslušný kalendárny rok.

2.Poplatok sa platí na účet obce – správcu poplatku prevodným príkazom, poštovou poukážkou

alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Novej Bystrici.

3. Poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípadoch bezhotovostnej úhrady je platiteľ povinný uviesť aj identifikačné symboly podľa platobného výmeru.


§ 6

Odpustenie poplatku

1.Za osoby, ktoré sa v určenom období dlhodobo zdržiavajú alebo zdržiavali v zahraničí sa znižuje poplatok o 100%.

- uvedené zníženie poplatku sa poskytne na základe dokladu o štúdiu v zahraničí alebo pracovného povolenia alebo preukázateľného dokladu o pobyte v zahraničí.

2. Študenti ubytovaní v ubytovacom zariadení – zníženie o 50%

- uvedené zníženie poplatku sa poskytne na základe potvrdenia z ubytovacieho zariadenia alebo potvrdenia o návšteve škol.

3. Občania pracujúci mimo trvalého bydliska a sú ubytovaní v ubytovacom zariadení alebo majú prenajatý byt - zníženie o 50%./aj pracujúci na týždňovkách v Českej republike/

- uvedené zníženie poplatku sa poskytne na základe potvrdenia z ubytovacieho zariadenia, v prípade ak má prenajatý byt tak nájomnú zmluvu alebo potvrdenie od zamestnávateľa

4. Osoby, ktoré majú trvalý pobyt v našej obci, ale z obce sú odsťahované – zníženie o 100%

- potvrdenie o zaplatení vyrubeného poplatku v mieste, kde sa zdržiava a býva

5. Osoby, ktoré vlastnia nehnuteľnosť v obci, ale nemajú trvalý pobyt v obci – týka sa to rodinných domov, ktoré sú schátrané a neobývateľné – zníženie o 100%.

- uvedené zníženie poplatku sa poskytne na základe čestného prehlásenia, že rodinný dom je schátraný a neobývateľný.


§ 7

Prechodné a záverečné ustanovenia

1.Ruší sa všeobecne záväzné nariadenie č.4/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2.Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici dňa 14.12.2011.

3. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli 15 dní pred zasadaním OZ.


Ing. Jozef Balačin

Starosta obce


Vyvesené: 15.12.2011

Zvesené: 31.12.2011

zskmojekysucekysucke muzeum