Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

v y d á v a

V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e o b c e N o v á B y s t r i c a

o miestnych daniach č. 6/2011

 

Úvodné ustanovenia:

Toto Všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje druhy a sadzby miestnych daní, vznik a zánik povinnosti platenia miestnych daní, oznamovaciu povinnosť, splatnosť, oslobodenie, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie daní, ako aj ďalšie náležitosti vyberania daní na území Obce Nová Bystrica.Obec Nová Bystrica ukladá na svojom území tieto miestne dane:

a/ daň za psa
b/ daň za užívanie verejného priestranstva


Daň za psa
§ 1

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím..
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(3) Základom dane je počet psov.
(4) Sadzba dane je 4,00 € za každého psa a kalendárny rok
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
(6) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

(7) Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti:
a/ písomné oznámenie
(8) Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti:
a/ písomné oznámenie

(9) Daň za psa obec po prvýkrát vyrubí platobným výmerom.Takto vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatného platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
(10) Spôsoby vyberania dane:
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane

c/ bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu dane


Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 2

(1) Verejným priestranstvom podľa tohto zákona je najmä cesta, miestna komunikácia, námestie, chodník, trhovisko, parkovisko, a všetky verejnosti prístupné pozemky v obci a jej častiach, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.

(2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva v obci Nová Bystrica sú:

a/ parkovisko - pred Obecným úradom

b/ parkovisko - pred Domom služieb

c/ parkovisko pred kostolom

(3) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.Verejným priestranstom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala.
(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,
(5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
(7) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva je za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.

a//

- za umiestnenie stavebného zariadenia 0,50 €

- skládku tuhých palív 0,50 €

- skládka stavebného a iného materiálu 0,50 €

- za umiestnenie komunálneho odpadu 0,50 €

- za dlhodobé odstavenie – za parkovanie nákladných vozidiel

na verejných priestranstvách na dlhšiu dobu ako 1 deň 1,00 €


Za poskytovanie služieb alebo predaj tovaru je sadzba paušálna /aj začatý deň sa považuje ako celý deň/

b//

-osobné auto 10,00 € /celková hmotnosť do 3,50t/ - 1 DEŇ

- nákladné auto 15,00 € - 1 DEŇ

- osobné auto 30,00 € - 1 MESIAC

- nákladné auto 50,00 € - 1 MESIAC

- osobné auto 150,00 € - 1 POLROK

- nákladné 200,00 € - 1 POLROK

- osobné 250,00 € - 1 ROK

- nákladné 300,00 – 1 ROK


c//za užívanie verejného priestranstva z príležitosti hodov, jarmokov a iných kultúrnych a spoločenských podujatí je poplatok:


- za predajné stánky s medovníkmi, cukrovou vatou, pukancami, suvenírmi, balónmi, ovocím, zeleninou, umeleckými predmetmi, hračkami, knihami, remeselníckymi výrobkami za stánok 15 €/deň


- za predajné stánky s priemyselným tovarom – obuvou, textilom, koženou galantériou, elektronikou za stánok 15,00€/deň


- občerstvenie bez alkoholických nápojov za stánok 20 €/deň


- za predajné stánky s alkoholickými nápojmi 50,00 € za stánok/deň


- za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia cirkusu, lunparku, kolotoča a iných atrakcií:

- - za malý kolotoč 35 €/nedeľa

- za malý kolotoč 5,00 €/ostatné dni

- za veľký kolotoč 70,00 €/nedeľa

- za veľký kolotoč 10,00 €/ostatné dni


(8) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obci Nová Bystrica - a to v deň vzniku daňovej povinnosti.
Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámil.

Daňovník je povinný oznámiť Obci Nová Bystrica skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
(9) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

Spôsoby vyberania dane:

a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane

c/ bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu dane


Oslobodenie od dane

Daň sa neplatí za užívanie verejného priestranstva na účely:

a/ za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného

b/ akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejno-prospešné účely

c/ remeselníci, ktorí predvádzajú svoje výrobky počas konania hodov

d/ za umiestnenie skládky tuhých palív kratšom ako 24 hodín


Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Bystrica sa na tomto VZN uznieslo 14.12.2011.

Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Obce Nová Bystrica 3/2010 z 11..11.2010.Návrh VZN bol zverejnený 15 dní pred zasadaním OZ na úradnej tabuli.


Ing. Jozef B a l a č i n

Starosta obce


Vyvesené: 15.12.2011

Zvesené: 31.12.2011

zskmojekysucekysucke muzeum