Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Poplatky na území obce Nová Bystrica

Obec Nová Bystrica vyrubuje okrem poplatkov uvedených v zákone č. 582/2004 Z.z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aj tieto poplatky:

1. poplatok za odber vody

2. poplatok za prenájom Kultúrneho domu

3. poplatok za obecný rozhlas

4. poplatok za odber podzemnej vody

 


Poplatok za odber vody

Za vodovody, ktoré sú v správe Obce Nová Bystrica sú stanovené nasledovné sadzby:

- spotrebitelia s nainštalovaným vodomerom 0,56 € za m3

spotrebitelia bez vodomerov 20,00 € osoba/rok


Odpustenie poplatku:

1.Za osoby, ktoré sa v určenom období dlhodobo zdržiavajú alebo zdržiavali v zahraničí sa znižuje poplatok o 100%. /doklad o štúdiu v zahraničí alebo pracovného povolenia alebo preukázateľného dokladu o pobyte v zahraničí/
2.Študenti ubytovaní v ubytovacom zariadení – zníženie o 50% /potvrdenie z ubytovacieho zariadenia alebo potvrdenia o návšteve školy/
3.Občania pracujúci mimo trvalého bydliska a sú ubytovaní v ubytovacom zariadení alebo majú prenajatý byt – zníženie o 50% /potvrdenie z ubytovacieho zariadenia, v prípade ak má prenajatý byt tak nájomnú zmluvu alebo potvrdenie od zamestnávateľa/
4.Osoby, ktoré majú trvalý pobyt v našej obci, ale z obce sú odsťahované – zníženie o 100% - potvrdenie o zaplatení poplatku z miesta, kde sa zdržiava.
5.Osoby, ktoré vlastnia nehnuteľnosť v obci, ale nemajú trvalý pobyt v obci – týka sa to rodinných domov, ktoré sú schátrané a neobývateľné – zníženie o 100%.


1. Poplatok za prenájom Kultúrneho domu Nová Bystrica


Poplatok sa platí za prenajatie sály v kultúrnom dom a to:

a/ poplatok za prenájom sály /svadba,jubileá, kary/ 50 €

b/ poplatok za prenájom kuchynky 20 €

c/ poplatok za prenájom kysuckej izby 20 €

d/ poplatok za prenájom riadu /samostatne/ 10 €

e/ poplatok za prenájom sály pri predajných akciách 15 €/1 hodina

f/poplatok za prenájom sály pre občanov z obce /schôdze, / 10 €/1hodiny


3. Poplatok za obecný rozhlas

a/ hlásenie pre podnikateľov 5,- €

b/ hlásenie pre všetkých jubilantov 0,-€

c/ hlásenie pre občanov z obce Nová Bystrica – podnikatelia - 0 €


4.Poplatok za odber podzemnej vody

a/ poplatok za odber podzemnej vody platia občania, ktorí majú vlastné studne 0,33 € na osobu a rok


5. Spoločné ustanovenia

a/ Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní od vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku.

b/ Poplatník platí poplatky správcovi poplatkov - Obci Nová Bystrica a to:

- v hotovosti do pokladne

- poštovou poukážkou

- prevodom na účet Obce Nová Bystrica č. 7700126001/5600

c/ Poplatky boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici dňa

14.12.2011.


Ing. Jozef Balačin

starosta obce

zskmojekysucekysucke muzeum