Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 - §83 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a


V Š E O B E C N É Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E č. 4/2010

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


   § 1
Predmet úpravy

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením Obec Nová Bystrica, ako správca dane v nadväznosti na    § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom polatku za komunálne odpady a    drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov  /ďalej len zákon/ ukladá  pre územie obce Nová Bystrica sadzby a ďalšie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len “poplatok”/.
2. Toto nariadenie vymedzuje aj práva a povinnosti fyzických osôb, právnických osôb, občanov, správcov nehnuteľností a ostatných pôvodcov komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vo vzťahu k poplatku.

§ 2
Správa poplatku

1.Správcom poplatku je obec Nová Bystrica a správu poplatku vykonáva Obecný úrad v Novej Bystrici /ďalej “obec” alebo “správca”/                                            


§ 3
 Sadzba poplatku a určenie poplatku

    
1.Obec pre poplatníka – fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý, alebo prechodný 
pobyt, alebo ktorá na území obce je oprávnená užívať alebo užíva byt
 nebytový priestor, pozemnú stavbu, objekt alebo pozemok /okrem lesného
pozemku a pozemok vodná plocha/ na iný účel ako na podnikanie  určuje sadzbu
poplatku 0,0182 € na osobu a kalendárny deň.
2 .Výška poplatku sa určí ako súčin sadzby, počtu osôb a počtu kalendárnych dní,                             
za ktoré sa určuje poplatok
3.Obec pre poplatníka – a/  právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo
  užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území  obce na iný účel ako na podnikanie
                                             
  b/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa  na území obce na účel podnikania  určuje sadzbu poplatku 0,0182 €
4.  Výška poplatku sa určí ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní za predchádzajúci kalendárny rok a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
5.Ukazovateľ dennej produkcie je súčet  a/ priemerného počtu zamestnancov
 za predchádzajúci rok  neznížený o počet osôb, ktoré majú 
 v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1
                                                                              b/ miest určených na poskytovanie
  služby za predchádzajúci rok, ak ide  o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti   
 nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby

§ 4
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku

1. Povinnosť platenia poplatku vzniká pre:
a/ fyzickú osobu
- dňom jej prihlásenia v obci do evidencie obyvateľov na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
- dňom vzniku oprávnenia užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
  alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny
 porast
b/ právnickú osobu
- dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzjúcu sa na území obce na účel podnikania
2. Povinnosti platenia poplatku zaniká:
a/ pre fyzickú osobu dňom odhlásenia z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v evidencii
 obyvateľov obce
b/ pre fyzickú osobu,právnickú osobu a podnikateľa dňom zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosti
  uvedené v ods. 1.
3. Poplatník je povinný písomne ohlásiť správcovi vznik alebo zánik povinnosti platenia poplatku
  do 30 dní od vzniku alebo zániku povinnosti platenia poplatku.
4. V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet popatku, správca poplatku
  vychádza z posledných údajov predložených poplatníkom.

§ 5
Platenie poplatku


1.Poplatok vyrubí správca poplatku každoročne platobným výmerom na príslušný kalendárny rok.
2.Poplatok sa platí na účet  obce – správcu poplatku prevodným príkazom, poštovou poukážkou
alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Novej Bystrici.
3. Poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípadoch bezhotovostnej úhrady je platiteľ povinný uviesť aj identifikačné symboly podľa platobného výmeru.

§ 6
Odpustenie poplatku


1.Za osoby, ktoré sa v určenom období dlhodobo zdržiavajú alebo zdržiavali v zahraničí sa znižuje poplatok o 100%.
- uvedené zníženie poplatku sa poskytne na základe dokladu o štúdiu v zahraničí alebo pracovného povolenia alebo preukázateľného dokladu o pobyte v zahraničí.
2. Študenti ubytovaní v ubytovacom zariadení – zníženie o 50%
- uvedené zníženie poplatku sa poskytne na základe potvrdenia z ubytovacieho zariadenia alebo potvrdenia o návšteve škol.
3. Občania pracujúci mimo trvalého bydliska a sú ubytovaní v ubytovacom zariadení alebo majú prenajatý byt  - zníženie o 50%.
- uvedené zníženie poplatku sa poskytne na základe potvrdenia z ubytovacieho zariadenia, v prípade ak má prenajatý byt tak nájomnú zmluvu alebo potvrdenie od zamestnávateľa
4. Osoby, ktoré majú trvalý pobyt v našej obci, ale z obce sú odsťahované – zníženie o 100%
- potvrdenie o zaplatení vyrubeného poplatku v mieste, kde sa zdržiava a býva
5. Osoby, ktoré vlastnia nehnuteľnosť v obci, ale nemajú trvalý pobyt v obci – týka sa to rodinných domov, ktoré sú schátrané a neobývateľné – zníženie o 100%.
- uvedené zníženie poplatku sa poskytne na základe čestného prehlásenia, že rodinný dom je schátraný a neobývateľný.

§ 7
Prechodné a záverečné ustanovenia


1.Ruší sa všeobecne záväzné nariadenie č.3/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2.Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici dňa  11.11.2010.
3. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli 15 dní pred zasadaním OZ.


                                                                                                           Milan   K o t v a s
                                                                                                             Starosta obce

zskmojekysucekysucke muzeum