Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Poplatky na území obce Nová Bystrica


Obec Nová Bystrica vyrubuje okrem poplatkov uvedených v zákone č. 582/2004  Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  aj tieto poplatky:


1. poplatok za odber vody
2. poplatok za prenájom  Kultúrneho domu
3. poplatok za obecný rozhlas
4.   poplatok za odber podzemnej vody


1. Poplatok za odber vody

Za vodovody, ktoré sú v správe  Obce Nová Bystrica sú stanovené nasledovné sadzby:

- spotrebitelia s nainštalovaným vodomerom                    0,56 € za m3       

spotrebitelia bez vodomerov 15,00 € osoba/rok 

Odpustenie poplatku:

1. Za osoby,ktoré sa v určenom období dlhodobo zdržiavajú alebo zdržiavali v zahraničí sa znižuje poplatok o 100%. /doklad o štúdiu v zahraničí alebo pracovného povolenia alebo preukázateľného dokladu o pobyte v zahraničí/
2. Študenti ubytovaní v ubytovacom zariadení – zníženie o 50% /potvrdenie z ubytovacieho zariadenia alebo potvrdenia o návšteve školy/
3. Občania pracujúci mimo trvalého bydliska a sú ubytovaní v ubytovacom zariadení alebo majú prenajatý byt – zníženie o 50% /potvrdenie z ubytovacieho zariadenia, v prípade ak má prenajatý byt tak nájomnú zmluvu alebo potvrdenie od zamestnávateľa/
4. Osoby, ktoré majú trvalý pobyt v našej obci, ale z obce sú odsťahované – zníženie o 100% .
5. Osoby, ktoré vlastnia nehnuteľnosť v obci, ale nemajú trvalý pobyt v obci – týka sa to rodinných domov, ktoré sú schátrané a neobývateľné – zníženie o 100%.

1. Poplatok za prenájom Kultúrneho domu Nová Bystrica

Poplatok sa platí za prenajatie sály v kultúrnom dom a to:

a/  poplatok za prenájom sály                          50 €
b/ poplatok za prenájom kuchynky                  20 €
c/ poplatok za prenájom kysuckej izby            20 €
d/ poplatok za prenájom riadu  /samostatne/    10 €
e/ poplatok za prenájom sály pri
    predajných akciách                                       15  €/1 hodina
f/poplatok za prenájom sály pre občanov z obce /schôdze, /  10 €/1hodiny

3. Poplatok za obecný rozhlas

a/ hlásenie pre podnikateľov                      5,- € 
b/ hlásenie pre všetkých jubilantov             0,-€ 

                                                  


4.Poplatok za odber podzemnej vody

a/ poplatok za odber podzemnej vody platia občania, ktorí majú vlastné studne 0,33 € na osobu a rok

5. Spoločné ustanovenia

a/ Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní od vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku.

b/ Poplatník platí poplatky správcovi poplatkov - Obci Nová Bystrica a to:
- v hotovosti do pokladne
- poštovou poukážkou
- prevodom na účet Obce Nová Bystrica č. 7700126001/5600
c/ Poplatky boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici dňa
11.11.2010.


                                                                                                                               Milan Kotvas
                                                                                                                                 starosta obce

zskmojekysucekysucke muzeum