Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušnými  ustanoveniami zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

v y d á v a


V š e o b e c n e  z á v ä z n é  n a r i a d e n i e  o b c e  N o v á B y s t r i c a
 o miestnych daniach č. 3/2010


Úvodné ustanovenia:

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje druhy a sadzby miestnych daní, vznik a zánik povinnosti platenia miestnych daní, oznamovaciu povinnosť, splatnosť, oslobodenie, spôsob, formu a miesto pre zaplatenie daní, ako aj ďalšie náležitosti vyberania daní na území Obce Nová Bystrica.
2. Obec Nová Bystrica ukladá na svojom území tieto miestne dane:

a/ daň za psa
b/ daň za užívanie verejného priestranstva


Daň za psa
§ 1

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím..
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(3) Základom dane je počet psov.
(4) Sadzba dane je 2,00 € za každého psa a kalendárny rok
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane, a  zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
(6) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

(7) Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti:
a/ písomné oznámenie
(8) Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti:
a/ písomné oznámenie

(9) Daň za psa obec po prvýkrát vyrubí platobným výmerom.Takto vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatného platobného výmeru.
 V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného  zdaňovacieho obdobia.
(10) Spôsoby vyberania dane:
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane
c/ bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu dane

Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 2

(1) Verejným priestranstvom podľa tohto zákona je najmä cesta, miestna komunikácia, námestie, chodník, trhovisko, parkovisko, a všetky verejnosti prístupné pozemky v obci a jej častiach, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia.   
(2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva v obci Nová Bystrica sú:
a/ parkovisko - pred Obecným úradom
b/ parkovisko - pred Domom služieb
(3) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.Verejným priestranstom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala.
(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
 umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,  umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky,  trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,
(5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
(7) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva je 0,50 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň. /za umiestnenie stavebného zariadenia, skládku tuhých palív, stavebného materiálu a iného materiálu a odpadu, za dlhodobo odstavenie – parkovanie vozidiel na verejných priestranstách na dlhšiu dobu ako 1 deň/.
Za poskytovanie služieb alebo predaj tovaru  je sadzba paušálna /aj začatý deň sa považuje ako celý deň/
-osobné auto 3,50 € /celková hmotnosť do 3,50t/
 - nákladné auto 7,00 €.
(8) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obci Nová Bystrica - a to v deň vzniku daňovej povinnosti.
Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámil.
Daňovník je povinný oznámiť Obci Nová Bystrica skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
(9) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Spôsoby vyberania dane:
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane
c/ bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu dane
Oslobodenie od dane

Daň sa neplatí za užívanie verejného priestranstva na účely:
a/ za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného
b/ akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejno-prospešné účely
c/ remeselníci, ktorí predvádzajú svoje výrobky počas konania hodov
d/ za umiestnenie skládky tuhých palív kratšom ako 24 hodín


Záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Bystrica sa na tomto VZN uznieslo 11.11.2010.

2. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Obce Nová Bystrica 2/2009 z 110.12.2009.
3. Návrh VZN bol zverejnený 15 dní pred zasadaním OZ na úradnej tabuli.

 

 


                                                                                                                          Milan   K o t v a s
                                                                                                                              Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 - §83 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a


V Š E O B E C N É Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E č. 4/2010

Miestny poplatok za komunálne odpady

                                            a drobné stavebné odpady


                                                                              § 1
Predmet úpravy

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením Obec Nová Bystrica, ako správca dane v nadväznosti na    § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom polatku za komunálne odpady a    drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov  /ďalej len zákon/ ukladá  pre územie obce Nová Bystrica sadzby a ďalšie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len “poplatok”/.
2. Toto nariadenie vymedzuje aj práva a povinnosti fyzických osôb, právnických osôb, občanov, správcov nehnuteľností a ostatných pôvodcov komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vo vzťahu k poplatku.

§ 2
Správa poplatku

1.Správcom poplatku je obec Nová Bystrica a správu poplatku vykonáva Obecný úrad v Novej Bystrici /ďalej “obec” alebo “správca”/                                            


§ 3
 Sadzba poplatku a určenie poplatku

    
1.Obec pre poplatníka – fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý, alebo prechodný 
pobyt, alebo ktorá na území obce je oprávnená užívať alebo užíva byt
 nebytový priestor, pozemnú stavbu, objekt alebo pozemok /okrem lesného
pozemku a pozemok vodná plocha/ na iný účel ako na podnikanie  určuje sadzbu
poplatku 0,0182 € na osobu a kalendárny deň.
2 .Výška poplatku sa určí ako súčin sadzby, počtu osôb a počtu kalendárnych dní,                             
za ktoré sa určuje poplatok
3.Obec pre poplatníka – a/  právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo
  užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území  obce na iný účel ako na podnikanie
                                             
  b/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa  na území obce na účel podnikania  určuje sadzbu poplatku 0,0182 €
4.  Výška poplatku sa určí ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní za predchádzajúci kalendárny rok a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
5.Ukazovateľ dennej produkcie je súčet  a/ priemerného počtu zamestnancov
 za predchádzajúci rok  neznížený o počet osôb, ktoré majú 
 v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1
                                                                              b/ miest určených na poskytovanie
  služby za predchádzajúci rok, ak ide  o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti   
 nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby.
§ 4
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku
1. Povinnosť platenia poplatku vzniká pre:
a/ fyzickú osobu
- dňom jej prihlásenia v obci do evidencie obyvateľov na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
- dňom vzniku oprávnenia užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
  alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny
 porast
b/ právnickú osobu
- dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzjúcu sa na území obce na účel podnikania
2. Povinnosti platenia poplatku zaniká:
a/ pre fyzickú osobu dňom odhlásenia z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v evidencii
 obyvateľov obce
b/ pre fyzickú osobu,právnickú osobu a podnikateľa dňom zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosti
  uvedené v ods. 1.
3. Poplatník je povinný písomne ohlásiť správcovi vznik alebo zánik povinnosti platenia poplatku
  do 30 dní od vzniku alebo zániku povinnosti platenia poplatku.
4. V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet popatku, správca poplatku
  vychádza z posledných údajov predložených poplatníkom.

§ 5
Platenie poplatku
1.Poplatok vyrubí správca poplatku každoročne platobným výmerom na príslušný kalendárny rok.
2.Poplatok sa platí na účet  obce – správcu poplatku prevodným príkazom, poštovou poukážkou
alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Novej Bystrici.
3. Poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípadoch bezhotovostnej úhrady je platiteľ povinný uviesť aj identifikačné symboly podľa platobného výmeru.

§ 6
Odpustenie poplatku
1.Za osoby, ktoré sa v určenom období dlhodobo zdržiavajú alebo zdržiavali v zahraničí sa znižuje poplatok o 100%.
- uvedené zníženie poplatku sa poskytne na základe dokladu o štúdiu v zahraničí alebo pracovného povolenia alebo preukázateľného dokladu o pobyte v zahraničí.
2. Študenti ubytovaní v ubytovacom zariadení – zníženie o 50%
- uvedené zníženie poplatku sa poskytne na základe potvrdenia z ubytovacieho zariadenia alebo potvrdenia o návšteve škol.
3. Občania pracujúci mimo trvalého bydliska a sú ubytovaní v ubytovacom zariadení alebo majú prenajatý byt  - zníženie o 50%.
- uvedené zníženie poplatku sa poskytne na základe potvrdenia z ubytovacieho zariadenia, v prípade ak má prenajatý byt tak nájomnú zmluvu alebo potvrdenie od zamestnávateľa
4. Osoby, ktoré majú trvalý pobyt v našej obci, ale z obce sú odsťahované – zníženie o 100%
- potvrdenie o zaplatení vyrubeného poplatku v mieste, kde sa zdržiava a býva
5. Osoby, ktoré vlastnia nehnuteľnosť v obci, ale nemajú trvalý pobyt v obci – týka sa to rodinných domov, ktoré sú schátrané a neobývateľné – zníženie o 100%.
- uvedené zníženie poplatku sa poskytne na základe čestného prehlásenia, že rodinný dom je schátraný a neobývateľný.

§ 7
Prechodné a záverečné ustanovenia
1.Ruší sa všeobecne záväzné nariadenie č.3/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2.Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici dňa  11.11.2010.
3. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli 15 dní pred zasadaním OZ.


                                                                                                           Milan   K o t v a s
                                                                                                             Starosta obce

Vyvesené: 12.11.2010
Zvesené:28.11.2010

zskmojekysucekysucke muzeum