Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v y d á v a


V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E
O   D A N I   Z   N E H N U T E L N O S T Í  na kalendárny rok 2011
č. 2/2010
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce
Nová Bystrica

  Ú V O D N É   U S T A N O V E N I E
§ 1

 1. Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici podľa § 11 ods.4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   r o z h o d l o ,   že v nadväznosti na §  98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   z a v á d z a
d a ň   z    n e h n u t e ľ n o s t í.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Nová Bystrica.

Čl. I
D A Ň   Z   P O Z E M K O V
§ 2
Základ dane


Správca dane ustanovuje na území obce Nová Bystrica hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemkov v m2 za

katastrálne územie Nová Bystrica:

číslo katastrálneho územia: 841633
orná pôda: 0,1045 €/m2
TTP:          0,0192 €/m2

Katastrálne územie Riečnica, Harvelka, Nová Bystrica
stavebné pozemky:  18,58 €/m2
záhrada: 1,85 €/m2
zastavané plochy a nádvoria: 1,85 €/m2
ostatné plochy: 1,85 €/m2
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy  0,054 €/m2

katastrálne územie Harvelka:

číslo katastrálneho územia: 815802

orná pôda: 0,0647 €/m2
TTP:          0,0199 €/m2


katastrálne územie Riečnica:

číslo katastrálneho územia:852325

orná pôda:  0,0647 €/m2
TTP:           0,0205 €/m2

 

§ 3
Sadzba dane

(1) Správca dane určuje  pre pozemky na území obce Nová Bystrica  ročnú sadzbu dane z pozemkov  :
a/ orná pôda, chmeľnice,vinice,ovocné sady - 0,25 % zo základu dane
b/ trvalé trávne porasty - 0,25 % zo základu dane
c/ záhrady - 0,25 % zo základu dane
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy - 1,00 % zo základu dane
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hosp.využívané vodné plochy - 0,25 % zo zákl.dane
f/ zastavané plochy a nádvoria - 0,25 % zo základu dane
g/ stavebné pozemky - 0,25 % zo základu dane
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov - 0,25% zo základu dane
 

 

Čl. II
D A Ň   Z O   S T A V I E B
§ 4
Sadzba dane

/1 Správca dane určuje pre stavby na území obce Nová Bystrica ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:

a) 0,050 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) 0,050 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej  produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 c/   0,500 € za stavby  rekreačných a záhradkárskych  chát a domčekov na individuálnu 
              rekreáciu
 d/     0,200 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a
         stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
e/      0,300 € za priemyselné stavby , stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
               stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb
               na vlastnú administratívu 
f/    0,700 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
             a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
 g/    0,100 € za ostatné stavy

       (3) Pri  viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,024 €
za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Čl. III
D A Ň   Z   B Y T O V
§ 5


Sadzba dane
1/ Správca dane určuje za byty v bytových domov v obci Nová Bystrica  ročnú sadzbu
     dane z bytov vo výške 0,050 €.
2/  Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území obce Nová Bystrica
     je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho
     sa v bytovom dome:
     
a/ 0,050 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť
b/ 0,700 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú     
    činnosť
c/ 0,200 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž


Čl. IV
§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane


 (1) Správca dane od pozemkov oslobodzuje:
- pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
- pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
- pozemky užívané školami a školskými zariadeniami

  (2)Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje:
-    stavby slúžiace školám, školským zariadeniam, knižnice, divadlá, kiná, osvetové zariadenia

                                                                     
 Čl. V
§ 7
 Platenie dane

1. Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.                                               
2. Ak ročná daň vyrubená v predchádzajúcom fyzickej osobe presahuje 166 € a právnickej osobe 1660 € je splatná v dvoch splátkach: l. splátka  - do 15-tich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, 2. splátka – do 30. septembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.
3. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v odseku 2.

  Čl. VI
§ 8
Záverečné ustanovenia


(1) Obecné zastupiteľstvo obce Nová Bystrica sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností  uznieslo dňa 9.12.2010.
/2/ Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Obce Nová Bystrica  č.1/2009 o dani
            z nehnuteľností zo dňa 10.12.2009..
 /4/  Návrh VZN bol zverejnený 15 dní pred zasadaním OZ na úradnej tabuli.

 


                                                                                                             Milan   K o t v a s
            starosta obce

zskmojekysucekysucke muzeum