Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obec Nová Bystrica vyrubuje okrem poplatkov uvedených v zákone č. 582/2004  Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  aj tieto poplatky:


1. poplatok za odber vody
2. poplatok za prenájom  Kultúrneho domu
3. poplatok za obecný rozhlas
4.   poplatok za odber podzemnej vody

1. Poplatok za odber vody

Za vodovody, ktoré sú v správe  Obce Nová Bystrica sú stanovené nasledovné sadzby:

- spotrebitelia s nainštalovaným vodomerom /pohostinstvá, krčmy predajne a ostatná podnikateľská činnosť/                   0,56 € za m3       

- spotrebitelia bez vodomerov 10,00 € osoba/rok  /Kohútovia, Strapáčovia, Pastvečkovia, Mackovia, Šumskovia, Peťkovia, Chalupkovia, Pod dolinou/
- 3,31 € na osobu do 30.4.2010 /od osady Cádrikovia po osadu Holienkovia/,
od 1.5.2010 na základe odpisu z vodomerov – 0,56 €/m3

 

2. Poplatok za prenájom Kultúrneho domu Nová Bystrica

Poplatok sa platí za prenajatie sály v kultúrnom dom a to:

a/  poplatok za prenájom sály                           40 €
b/ poplatok za prenájom kuchynky                   17 €
c/ poplatok za prenájom kysuckej izby              17 €
d/ poplatok za prenájom riadu  /samostatne/      7 €
e/ poplatok za prenájom sály pri
    predajných akciách, prezentáciách, schôdzach   10 €/1 hodina

3. Poplatok za obecný rozhlas

a/ hlásenie pre podnikateľov                    3,50 € 
b/ hlásenie jubilantom                               1,50 € 
c/ hlásenie jubilantom nad 70 rokov          0 €      

                                                  

4.Poplatok za odber podzemnej vody

a/ poplatok za odber podzemnej vody platia občania, ktorí majú vlastné studne 0,33 € na osobu a rok

 5. Spoločné ustanovenia

a/ Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní od vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku.

b/ Poplatník platí poplatky správcovi poplatkov - Obci Nová Bystrica a to:
- v hotovosti do pokladne
- poštovou poukážkou
- prevodom na účet Obce Nová Bystrica č. 7700126001/5600
c/ Poplatky boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici dňa 10.12.2009.

Milan Kotvas
starosta obce

zskmojekysucekysucke muzeum