Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

  Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v y d á v a


V Š E O B E C N É   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E
O   D A N I   Z   N E H N U T E L N O S T Í  na kalendárny rok 2010
č. 1/2009
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce
Nová Bystrica

Ú V O D N É   U S T A N O V E N I E
§ 1

 1. Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici podľa § 11 ods.4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   r o z h o d l o ,   že v nadväznosti na §  98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   z a v á d z a
d a ň   z n e h n u t e ľ n o s t í.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Nová Bystrica.

 


Čl. I
D A Ň   Z   P O Z E M K O V
§ 2
Základ dane


Správca dane ustanovuje na území obce Nová Bystrica hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemkov v m2 za

katastrálne územie Nová Bystrica:

číslo katastrálneho územia: 841633
orná pôda: 0,1045 €/m2
TTP:          0,0192 €/m2

Katastrálne územie Riečnica, Harvelka, Nová Bystrica
stavebné pozemky:  18,58 €/m2
záhrada: 1,85 €/m2
zastavané plochy a nádvoria: 1,85 €/m2
ostatné plochy: 1,85 €/m2
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy  0,1852 €/m2

katastrálne územie Harvelka:

číslo katastrálneho územia: 815802

orná pôda: 0,0647 €/m2
TTP:          0,0199 €/m2


katastrálne územie Riečnica:

číslo katastrálneho územia:852325

orná pôda:  0,0647 €/m2
TTP:           0,0205 €/m2

 

§ 3
Sadzba dane

(1) Správca dane určuje  pre pozemky na území obce Nová Bystrica  ročnú sadzbu dane z pozemkov  :
a/ orná pôda, chmeľnice,vinice,ovocné sady - 0,25 % zo základu dane
b/ trvalé trávne porasty - 0,25 % zo základu dane
c/ záhrady - 0,25 % zo základu dane
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy - 1,00 % zo základu dane
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hosp.využívané vodné plochy - 0,25 % zo zákl.dane
f/ zastavané plochy a nádvoria - 0,25 % zo základu dane
g/ stavebné pozemky - 0,25 % zo základu dane
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov - 0,25% zo základu dane
 

 

Čl. II
D A Ň   Z O   S T A V I E B
§ 4
Sadzba dane

/1/ Ročná sadzba dane zo stavieb na území obce Nová Bystrica je pre všetky druhy stavieb 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby.
/2/ Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa v celej obci zvyšuje ( § 12. ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) takto:


a) 0,400  € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
b) 0,700 € za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu.
c/   0,050 € stavby na bývanie a  drobné stavby ,  ktoré majú doplnkovú funkciu pre
              hlavnú stavbu 
d/   0,050 € stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané
              na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo
              okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a                                
        stavieb na administratívu
 e/    0,200 € samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby                       
              určené  alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
f/    0,240 € priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike,   stavby   slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu
g/   0,10 € ostatné stavby


       (3) Pri  viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,024 €
za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Čl. III
D A Ň   Z   B Y T O V
§ 5
Sadzba dane

/1/  Ročnú sadzbu dane z bytov na území obce Nová Bystrica za každý aj začatý m2 podlahovej plochy a nebytového priestoru v bytovom dome Obec Nová Bystrica určuje:

a/  0,050 € za byty
b/ 0,050 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť
c/ 0, 700 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú   činnosť


Čl. IV
§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane


     (1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov ( § 17 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na:

- pozemky, na ktorých sú cintoríny
- pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
- pozemky užívané školami a školskými zariadeniami

  (2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie od dane z bytov ( § 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na:


-    stavby slúžiace školám, školským zariadeniam, knižnice, divadlá, kiná, osvetové zariaden

Čl. V
§ 7
Vyrubovanie dane

1. Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.                                               
2. Ak ročná daň vyrubená v predchádzajúcom fyzickej osobe presahuje 166 € a právnickej osobe 1660 € je splatná v dvoch splátkach: l. splátka  - do 15-tich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, 2. splátka – do 30. septembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.
3. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v odseku 2.

 


Čl. VI
§ 8
Záverečné ustanovenia


(1) Obecné zastupiteľstvo obce Nová Bystrica sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností  uznieslo dňa 10.12.2009.
      /2/ Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Obce Nová Bystrica  č.1/2008 o dani z nehnuteľností.
     /4/  Návrh VZN bol zverejnený 15 dní pred zasadaním OZ na úradnej tabuli

Milan Kotvas
starosta obce

zskmojekysucekysucke muzeum