Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obec Nová Bystrica vyrubuje okrem poplatkov uvedených v zákone č. 582/2004  Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  aj tieto poplatky:

Poplatky na území obce Nová Bystrica:
1. prenájom nebytových priestorov
2. poplatok za odber vody
3. poplatok za prenájom sály v Kultúrnom dome
4. poplatok za obecný rozhlas

1. Prenájom nebytových priestorov

a/ Poplatok za prenájom nebytových priestorov na podnikateľské alebo iné účely platí nájomca prenajatých priestorov.

b/ Sadzba poplatku je 19,91 € ročne za každý m2 podlahovej plochy takto prenajímaného priestoru a každý neúplný m2. /dom služieb, zdravotné stredisko, kultúrny dom, obecný úrad/

c/ Spôsob platby bude uvedený v nájomnej zmluve.

 

2. Poplatok za odber vody

Za vodovody, ktoré sú v správe  Obce Nová Bystrica sú stanovené nasledovné sadzby:
- spotrebitelia s nainštalovaným vodomerom /pohostinstvá, krčmy predajne a ostatná podnikateľská činnosť/  0,56 € za m3
- spotrebitelia bez vodomerov 9,95 € osoba/rok
- spotrebitelia napojení na novú vodovodnú sieť alebo s možnosťou napojenia  4,97€ /Cádrikovia až Holienkovia/

 

3. Poplatok za prenájom Kultúrneho domu Nová Bystrica

Poplatok sa platí za prenajatie sály v kultúrnom dom a to:

a/  poplatok za prenájom sály                         39,83 €
b/ poplatok za prenájom kuchynky                 16,59 €
c/ poplatok za prenájom kysuckej izby           16,59 €
d/ poplatok za prenájom riadu  /samostatne/     6,63 €
e/ poplatok za prenájom sály pri
    predajných akciách, prezentáciách, schôdzach   9,95 €/1 hodina

 

4. Poplatok za obecný rozhlas

a/ hlásenie pre podnikateľov                    3,31 € 
b/ hlásenie jubilantom                               1,65 € 
c/ hlásenie jubilantom nad 70 rokov          0 €      


5. Spoločné ustanovenia

a/ Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti do 7 dní od vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku.
b/ Ak nebudú poplatky zaplatené včas alebo v správnej výške, Obec Nová Bystrica zvyšuje poplatky o 50%.
c/ Poplatník platí poplatky správcovi poplatkov - Obci Nová Bystrica a to:
- v hotovosti do pokladne
- poštovou poukážkou
- prevodom na účet Obce Nová Bystrica č. 7700126001/5600
d/ Poplatky boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici dňa 11.12.2008 a vyrubujú sa na obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009.

V Novej Bystrici 21.11.2008

Milan Kotvas
 starosta obce

zskmojekysucekysucke muzeum