Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 - §83 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a


V Š E O B E C N É Z Á V A Z N É  N A R I A D E N I E  O B C E č. 3/2008

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

      § 1
Predmet úpravy

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením Obec Nová Bystrica, ako správca dane v nadväznosti na    § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom polatku za komunálne odpady a    drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov  /ďalej len zákon/ ukladá od 1. januára 2009 pre územie obce Nová Bystrica sadzby a ďalšie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len “poplatok”/.
2. Toto nariadenie vymedzuje aj práva a povinnosti fyzických osôb, právnických osôb, občanov, správcov nehnuteľností a ostatných pôvodcov komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vo vzťahu k poplatku.


§ 2
Správa poplatku

1. Správcom poplatku je obec Nová Bystrica a správu poplatku vykonáva Obecný úrad v Novej Bystrici /ďalej “obec” alebo “správca”/                                            
2. Obec  ustanovila, že spoplatňovaným obdobím je kalendárny rok.


§ 3
 Sadzba poplatku a určenie poplatku

1. Obec pre poplatníka – fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá na území obce je oprávnená užívať alebo užíva byt nebytový priestor, pozemnú stavbu, objekt alebo pozemok /okrem lesného pozemku a pozemok vodná plocha/ na iný účel ako na podnikanie  určuje sadzbu poplatku 0,0164 € na osobu a kalendárny deň.
2 .Výška poplatku sa určí ako súčin sadzby, počtu osôb a počtu kalendárnych dní,za ktoré sa určuje poplatok.
3. Obec pre poplatníka –
a/  právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území  obce na iný účel ako na podnikanie.
 b/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa  na území obce na účel podnikania určuje sadzbu poplatku 0,0164 €
4.  Výška poplatku sa určí ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní za predchádzajúci kalendárny rok a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov.
5.Ukazovateľ dennej produkcie je súčet :
a/ priemerného počtu zamestnancov za predchádzajúci rok  neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1.
b/ miest určených na poskytovanie služby za predchádzajúci rok, ak ide  o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby.§ 4
Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku

1. Povinnosť platenia poplatku vzniká pre:
a/ fyzickú osobu
- dňom jej prihlásenia v obci do evidencie obyvateľov na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
- dňom vzniku oprávnenia užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
  alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny
 porast
b/ právnickú osobu
- dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzjúcu sa na území obce na účel podnikania
2. Povinnosti platenia poplatku zaniká:
a/ pre fyzickú osobu dňom odhlásenia z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v evidencii
 obyvateľov obce
b/ pre fyzickú osobu,právnickú osobu a podnikateľa dňom zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosti
  uvedené v ods. 1.
3. Poplatník je povinný písomne ohlásiť správcovi vznik alebo zánik povinnosti platenia poplatku
  do 30 dní od vzniku alebo zániku povinnosti platenia poplatku.
4. V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet popatku, správca poplatku
  vychádza z posledných údajov predložených poplatníkom.


§ 5
Platenie poplatku


1. Poplatok vyrubí správca poplatku každoročne platobným výmerom na príslušný kalendárny rok.
2. Poplatok sa platí na účet  obce – správcu poplatku prevodným príkazom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Novej Bystrici.
3.  Poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípadoch bezhotovostnej úhrady je platiteľ povinný uviesť aj identifikačné symboly podľa platobného výmeru.


§ 6
Odpustenie poplatku

1. Správca poplatku v zmysle § 82 ods. 1 zákona zníži  poplatok o 50 %  za obdobie v bežnom spoplatňovanom období, v ktorom poplatník preukáže:
a. že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničíDokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť sú: pracovná zmluva, potvrdenie od zamestnávateľa alebo odberateľa služby alebo práce alebo s potvrdením agentúry, potvrdenie o návšteve školy v zahraničí, potvrdenie oprávneného orgánu, že poplatník dlhodobo a nepretržite pôsobí v zahraničí.
b. svojá neprítomnosť z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby.Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť je potvrdenie z vojenskej správy, vojenská knižka.
 ďalej poplatníkovi,:
c. ktorý študuje a zároveň je ubytovaný mimo miesta trvalého pobytu.Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie o ubytovaní poplatníka v internáte alebo nájomná zmluva o ubytovaní poplatníka.
d. ktorý je z dôvodu výkonu zamestnania mimo miesta trvalého pobytu.
Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je potvrdenie zamestnávateľa, že poskytuje poplatníkovi ubytovanie alebo potvrdenie o prechodnom pobyte, nájomná zmluva.


§ 7
Prechodné a záverečné ustanovenia

1.Ruší sa všeobecne záväzné nariadenie č.6/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2.Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici dňa  11.12.2008 a nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
3. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli 15 dní pred zasadaním OZ.

V Novej Bystrici 21.11.2008

Milan   K o t v a s
 Starosta obce

zskmojekysucekysucke muzeum