Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 - §83 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a


V Š E O B E C N É Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E č. 6/2007
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

§ 1

(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok") sa platí za komunálne odpady a
(2)  drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu /to neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber/.

(4)  Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a/ vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platiteľ"). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

(5)  Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.

(6) Sadzba poplatku je

a/ 0,466 Sk /najmenej 0,20 Sk a najviac 3,30 Sk/ za osobu a kalendárny deň
b/ 170,-- Sk na rok a jednu rekreačnú chalupu / pre chatárov, chalupárov, ktorí v našej obci užívajú rodinný dom, rekreačnú chatu, chalupu a v obci nemajú trvalý ani prechodný pobyt a využívajú ju na rekreačné účely/

 Určenie poplatku:
Poplatok sa vypočíta podľa § 79 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 Obec Nová Bystrica ako správca poplatku určuje pre výpočet ukazovateľa produkcie  koeficient 1.

(7) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach,
c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak je zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
(8) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
(9) Poplatok
vyrubí obec platobným výmerom
(10) Splatnosť poplatku  - do  15 dní odo dňa doručenia plat. výmeru
(11) Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov:
a/ potvrdenie od zamestnávateľa /ak pracuje dlhodobo mimo obce, pracuje na týždňovky,dvojtýždňovka ap./
b/ potvrdenie zo školy / je ubytovaný v internáte/

c/ potvrdenie ,že sa  dlhodobo zdržiava  v zahraničí, z dôvodu výkonu  vojenskej služby .
d/ potvrdenie /pracovná zmluva/, že dlhodobo pracuje v zahraničí
(12) Poplatok sa určuje na obdobie 1 roka.
(13) O odpustenie poplatku možno žiadať v týchto prípadoch:
a/ ak sa dlhodobo zdržiava v zahraničí
b/ ak vykonáva vojenskú službu
c/ ak pracuje mimo obce na týždňovkách, dvojtýždňovkách ap.
d/ štutent - ak je ubytovaný v internáte

a to v lehote do jedného mesiaca po vzniku poplatkovej povinnosti .§ 2
Spoločné ustanovenia

(1) Správu miestneho poplatku vykonáva obec Nová Bystrica.§ 3
Záverečné ustanovenia

(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov a zák. SNR 582/2004 Z.b. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Nová Bystrica sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici a to dňa 13.12.2007.
/3/ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Bystrica č. 2/2006.

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  1.1.2007.
/5/  Návrh VZN bol zverejnený 15 dní pred zasadaním OZ na úradnej tabuli.

V Novej Bystrici dňa 13.12.2007

Milan   K o t v a s
starosta obce


Vyvesené: 13.12.2007
Zvesené:   31.12.2007

zskmojekysucekysucke muzeum