Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 22 - §76
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v y d á v a

V š e o b e c n é   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e   o b c e   N o v á B y s t r i c a
o podmienkach určovania a vyberania miestnych poplatkov č.5/2007 z 13.12.2007


Obec Nová Bystrica ustanovuje tieto miestne poplatky:
a/ daň za psa
b/ daň za užívanie verejného priestranstva
c/ daň za ubytovanie
d/ daň za nevýherné hracie prístroje

 

Daň za psa
§ 1

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom,ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím..
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(3) Základom dane je počet psov.
(4) Sadzba dane je 50,-- Sk za každého psa a kalendárny rok
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane, a  zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
(6) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti .
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

(7) Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti:
a/ písomné oznámenie
(8) Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti:
a/ písomné oznámenie
(9) Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom.Takto vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatného platobného výmeru.
 V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného  zdaňovacieho obdobia.
(10) Spôsoby vyberania dane:
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ šekom

 

Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 8

(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Nová Bystrica, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a/ hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,
b/ vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce,
c/ všetky neknihované parcely v intraviláne obce,
d/ trhovisko,


(2) Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla v obci Nová Bystrica sú:

a/ parkovisko - pred Obecným úradom
b/ parkovisko - pred Domom služieb

(3) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala.
(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
c/ umiestnenie skládky,
d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,

(5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(6) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
(7) Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva je 10 ,- Sk za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
Za poskytovanie služieb alebo predaj tovaru  je sadzba:  na deň
-  - osobné auto 500,- Sk /celková hmotnosť do 350/
 - nákladné auto 600,-- Sk.
(8) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obci Nová Bystrica - a to v deň vzniku daňovej povinnosti.
Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámil.
 Daňovník je povinný oznámiť Obci Nová Bystrica skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
(9) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Spôsoby platenia:
a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinností na Obecnom úrade v Novej Bystrici ,
c/ pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní, a to splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu miestnej dane na Obecnom úrade v Novej Bystrici pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.

 

Daň za ubytovanie
§ 9

(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Základom dane je počet prenocovaní.
(4) Sadzba dane je 1,-- Sk na osobu a prenocovanie.
(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v "knihe ubytovaných". Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia, v hotovosti a v slovenských korunách.
O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami.
(6) Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu nasledovným spôsobom :
a/ prevodným príkazom,
b/ do pokladne,
a to v týchto lehotách

do 30.6.
do 31.12.

 


Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 10

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje").
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:

a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
(5) Sadzba dane je 1 000,-- ,-Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
(7) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
8/Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platovného výmeru.
9/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
 
10/Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
11/Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Novej Bystrici. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje - identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania.
12/ Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :
a/ prevodným príkazom
b/ do pokladne
13/ Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne:
a/ výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja
b/ počet nevýherných hracích prístrojov

 

§ 16
Záverečné ustanovenia

(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Nová Bystrica sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici a to dňa 13.12.2007.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Bystrica č.4/2006  o miestnych poplatkoch zo 26.10.2006.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2007.
/6/ Návrh VZN bol zverejnený 15 dní pred zasadaním OZ na úradnej tabuli.


V Novej Bystrici dňa 13.12.2007

Milan Kotvas
starosta obce

Vyvesené: 13.12.2007
Zvesené:    31.12.2007

zskmojekysucekysucke muzeum