Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

  Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v y d á v a


V Š E O B E C N É   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E
O   D A N I   Z   N E H N U T E L N O S T Í  na kalendárny rok 2008
č. 7/2007
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce
Nová Bystrica

Ú V O D N É   U S T A N O V E N I E
§ 1

    Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Nová Bystrica v zdaňovacom období roku 2008.Čl. I
D A Ň   Z   P O Z E M K O V
§ 2
Základ dane

 
Správca dane ustanovuje na území obce Nová Bystrica hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemkov v m2 za

katastrálne územie Nová Bystrica:

číslo katastrálneho územia: 841633
orná pôda: 3,15 Sk/m2
TTP:          0,58 Sk/m2
stavebné pozemky: 560 Sk/m2
záhrada: 56 Sk/m2
zastavané plochy a nádvoria: 56 Sk/m2
ostatné plochy: 56 Sk/m2
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy  5,58 Sk/m2


katastrálne územie Harvelka:

číslo katastrálneho územia: 815802

orná pôda: 1,95 Sk/m2
TTP:          0,60 Sk/m2


katastrálne územie Riečnica:

číslo katastrálneho územia:852325

orná pôda: 1,95 Sk/m2
TTP:           0,62 Sk/m2§ 3
Sadzba dane

(1) Správca dane pre všetky pozemky na území obce Nová Bystrica určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov  :
a/ orná pôda, chmeľnice,vinice,ovocné sady - 0,25 % zo základu dane
b/ trvalé trávne porasty - 0,25 % zo základu dane
c/ záhrady - 0,25 % zo základu dane
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy - 1,00 % zo základu dane
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hosp.využívané vodné plochy - 0,25 % zo zákl.dane
f/ zastavané plochy a nádvoria - 0,25 % zo základu dane
g/ stavebné pozemky - 0,25 % zo základu dane
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov - 0,25% zo základu dane
 Čl. II
D A Ň   Z O   S T A V I E B
§ 4
Sadzba dane

/1/ Ročná sadzba dane zo stavieb na území obce Nová Bystrica je pre všetky druhy stavieb 1 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby.
/2/ Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa v celej obci zvyšuje ( § 12. ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) takto:

a/    6,30 Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
b/    21,-- Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu.
c/   1,4 Sk stavby na bývanie a  drobné stavby ,  ktoré majú doplnkovú funkciu pre
              hlavnú stavbu
d/  1,4 Sk stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie
      vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb
      na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a  stavieb na administratívu
e/  5,60 Sk samostatne stojacie garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby                        
              určené  alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
f/    7,-- Sk priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike,   stavby   slúžiace                            stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu
g/    3,-- Sk ostatné stavby


/3/ Pri  viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,75 Sk
za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.Čl. III
D A Ň   Z   B Y T O V
§ 5
Sadzba dane

/1/  Ročná sadzba dane z bytov je 1 Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru

/2/ Ročná sadzba dane z bytov uvedená v § 5 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci zvyšuje na 1,4 Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru ( § 16 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Čl. IV
§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane


     (1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov ( § 17 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na:

- pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na                    podnikanie
-    pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
-    pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
-    pozemky užívané školami a školskými zariadeniami


     (2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie od dane z bytov ( § 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na:

-   stavby užívané na účely sociálnej pomoci,knižnice, divadlá, kiná, výstavné siene, osvetové zariadenia
-    stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie
 Čl. V
§ 7
Vyrubovanie dane

1.    Správca dane na rok 2007 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná  v dvoch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. mája,  30. septembra a  bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.
2.    Ak ročná daň vyrubená v predchádzajúcom fyzickej osobe nepresahuje 5000,-- Sk, a právnickej osobe 50000,-- Sk je splatná naraz do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.
3.    Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v odseku 2.
Čl. VI
§ 8
Záverečné ustanovenia


/1/    Obecné zastupiteľstvo obce Nová Bystrica sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2008 uznieslo dňa 13.12.2007.

/2/    Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2008.
/3/  Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Obce Nová Bystrica  č. 3/2006 o dani z nehnuteľností.
/4/  Návrh VZN bol zverejnený 15 dní pred zasadaním OZ na úradnej tabuli.V Novej Bystrici dňa 13.12.2007
Milan   K o t v a s
starosta obce
Vyvesené: 13.12.2007
Zvesené:    31.12.2007    

zskmojekysucekysucke muzeum