Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Poplatky na území obce Nová Bystrica


Obec Nová Bystrica vyrubuje okrem poplatkov uvedených v zákone č. 582/2004  Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  aj tieto poplatky:

 

1.    prenájom nebytových priestorov
2.    poplatok za odber vody
3.    poplatok za prenájom sály v Kultúrnom dome
4.    poplatok za obecný rozhlas


1.    Prenájom nebytových priestorov

a/ Poplatok za prenájom nebytových priestorov na podnikateľské,
     alebo iné účely platí nájomca prenajatých priestorov.
b/ Sadzba poplatku je 600,-- Sk ročne za každý m2 podlahovej plochy takto prenajímaného priestoru
      a každý neúplný m2. /dom služieb, zdravotné stredisko, kultúrny dom, obecný úrad/
c/ Spôsob platby bude uvedený v nájomnej zmluve.


2.    Poplatok za odber vody

Za vodovody, ktoré sú v správe  Obce Nová Bystrica sú stanovené nasledovné sadzby:
  - spotrebitelia s nainštalovaným vodomerom /pohostinstvá, krčmy predajne a ostatná podnikateľská činnosť/ 24,-- Sk
    - spotrebitelia bez vodomerov 300,-Sk osoba/rok


3.    Poplatok za prenájom Kultúrneho domu Nová Bystrica

Poplatok sa platí za prenajatie sály v kultúrnom dom a to:

a/ poplatok za prenájom sály                         1200,- Sk
b/ poplatok za prenájom kuchynky                   500,- SK
c/ poplatok za prenájom kysuckej izby             500,- Sk
d/ poplatok za prenájom riadu                           200,- Sk
e/ poplatok za prenájom sály pri predajných akciách       300,-Sk/1 hodina


4.    Poplatok za obecný rozhlas

a/ hlásenie pre podnikateľov                     150,- Sk
b/ hlásenie jubilantom                                 50,- Sk
c/ hlásenie jubilantom nad 70 rokov              0,- Sk


5.    Spoločné ustanovenia

a/ Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej
     povinnosti do 7 dní od vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku.
b/ Ak nebudú poplatky zaplatené včas alebo v správnej výške,
     Obec Nová Bystrica zvyšuje poplatky o 50%.
c/ Poplatník platí poplatky správcovi poplatkov - Obci Nová Bystrica a to:
-    v hotovosti do pokladne
-    poštovou poukážkou
-    prevodom na účet Obce Nová Bystrica č. 7700126001/5600
d/ Poplatky boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici dňa 13.12.2007 a vyrubujú sa na obdobie od 1.1.2008 do 31.12.2008.

V Novej Bystrici 13.12.2007

Milan Kotvas
starosta obce

zskmojekysucekysucke muzeum