Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007
Obce Nová Bystrica
poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Obec Nová Bystrica na základe § 6 odst. 5 zákona NR SR č. 401/1998 Zb.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a zmien vydáva pre územie Obce Nová Bystrica

Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce: 26. 09. 2007
Schválené OZ: 11. 10. 2007
Platnosť: 11. 10. 2007
Účinnosť: 26. 10. 2007

§ 1
P o j m y


1/ Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sú technologické celky obsahujúce stacionárne
zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným tepelným výkonom do 0,3 MW, ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie.

2/ Štátnu správu vo veciach ochrany ovzdušia podľa zákona o ovdzuší vykonávajú:
    a/ Ministerstvo životného prostredia SR
    b/ Slovenská inšpekcia životného prostredia
    c/ Krajské a obvodné úrady
    d/ obce

3/ Zóny s obmedzenou prevádzkou zdrojov znečisťovania sú  miesta, ktoré slúžia oddychu, na rekreáciu obyvateľstva, centrá sídelných útvarov a iné.


§ 2
Povinnosti prevádzkovateľov malých zrojov znečisťovania


1. Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania sú povinní:
   a/ V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené výrobcom
       zariadení, prípadne uvedené v súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-
       organizačných opatrení na zabezpečovanie prevádzky zdrojov znečisťovania /§ 7  odst. 2
       alebo uvedené v súhlase orgánu ochrany ovzdušia podľa §-u 11 odst. l./

   b/ Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom znečisťovania ovzdušia, alebo
       pri modernizácii jestvujúcich zariadení sa musia voliť najlepšie dostupné technológie
       s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich odstránenie a prevádzku.

   c/ Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s podmienkami
        na prevádzku týchto zariadení určenými výrobcami a v súlade s podmienkami určenými
        orgánmi ochrany ovzdušia /§ 11/.
    
    d/ Umožniť pracovníkom orgánov ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným
        osobám prístup ku zdrojom znečisťovania za účelom zistenia množstva znečisťujúcich
        látok a kontroly zdroja znečisťovania a jeho prevádzky a predkladať im na to potrebné
        podklady.

    e/ Vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia /§ 12 odst. l/.

    f/ Viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a poskytovať príslušným
        orgánom ochrany ovzdušia údaje, ktorých rozsah ustanoví ministerstvo všeobecne
        záväzným predpisom.

    g/ Neprekorčiť určený stupeň znečisťovania ovzdušia /tmavosť dymu/.

    h/ Oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia
        spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné
        na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za
        uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte
        prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania  a o druhu a účinnosti odlučovacích
        zariadení.

2/  Povinnosti podľa odseku l písm. b/, d/ a h/ sa vzťahujú na právnické osoby a fyzické
     osoby oprávnené podnikať.


§ 3
Oprávnenia a povinnosti obce


a/ Dáva súhlas podľa §-u 11 odst. l písm f/ zákona o ovzduší na povoľovanie malých zdrojov
    znečisťovania .

b/ Kontroluje dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania.

c/ Ukladá podľa § 12 odst. l zákona o ovzduší prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťova-
    nia, ktorí neplnia povinnosti uložené  im zákonom o ovzduší a ďalšími všeobecne platnými
    predpismi opatrenia na nápravu.

d/ Ukladá podľa § 18 zákona o ovzduší prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania za
    porušenia právnych povinností uložených im zákonom o ovzšuší a týmto zákonom pokuty.

e/ Môže nariadiť odstavenie malého zdroja znečisťovania alebo obmedzenie jeho prevádzky
    pri splnení podmienok ustanovených v § 18 odst. 10 zákona o ovzduší.

f/ Určuje podľa § 8 ods. l písm. a/ zákona o ovzduší podmienky pre prevádzku malých
    zdrojov znečisťovania.

g/ Môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky
    mobilných zdrojov znečisťovania.

h/ Dáva súhlas podľa § 11 odst. l písm. b/ zákona o ovzduší na činnosti nepodliehajúce
    stavebnému konaniu, ktoré znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie a sú uvedené
    v zozname, ktorý sa uverejňuje vo vestníku ministerstva.

i/ Dáva súhlas podľa § 11 ods. l písm. g/ zákona o ovzduší na zmeny používaných palív
   a surovín a na zmeny využívania technologických zariadení malých zdrojov znečisťovania.

j/ Prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania, ktorý neplní povinnosti ustanovené
   týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi povin-
   nosti pri ochrane ovzdušia, orgán ochrany ovzdušia uloží opatrenia na nápravu.


§ 4
Poplatková povinnosť

1. Energetické zariadenia s výkonom pod 200 KW
---------------------------------------------------------------
1/ Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania na spaľovanie palív s výkonom nižším ako 0,2 MW je 100,-- Sk, ak v ňom za obdobie uplynulého roka spálil
a/ do  0,75 t  hnedého uhlia, čiernouhoľného prachu a kalu

b/ do 1,25 t čierneho uhlia a koksu a ťažkého vykurovacieho oleja
    
c/ do 2,0 t ľahkého vykurovacieho oleja
 
d/ do 5,0 t nafty

e/ od 25000 m3 do 40000 m3 zemného plynu

f/ do 2 t dreva

g/ do 5000 t bioplynu
   
2/ Pri vyššej spotrebe paliva je výška poplatku násobok 100,-- Sk  a podielu skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v odseku l/, najviac však do výšky 20.000,-- Sk..


2. Skládky odpadov a iné plochy, pri ktorých dochádza k znečisťovaniu ovzdušia
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
    100,-- Sk za 10 m2 plochy

3.  Iné činnosti, pri ktorých dochádza k znečisťovaniu ovzdušia
     ------------------------------------------------------------------------------
     /napr. poľnohospodárske práce, udiarne, pekárne, sušiarne obilia/
     Poplatok bude stanovený individuálne podľa  škodlivosti a množstva vyprodukovaných
     látok.


4. Drevovýroby pri spracovaní dreva
    ---------------------------------------------
Výška poplatku sa stanovuje:
a/ prevádzkovateľom skládky palív, surovín, produktov, ktoré spôsobujú znečistenie podľa
    výkazu ročného manipulačného množstva, a to 500,--  za každých začatých l000 t,
    najviac však do výšky 20.000,-- Sk.

b/ spracovateľom mechanicky spracovávajúcim kusové drevo s projektovaným množstvom
    spracovaného dreva menej než 50 m3/deň, a to 1000,-- za rok
c/ spracovateľom mechanicky  spracovávajúcim dezintegrovanú drevnú hmotu /piliny, stru-
    žliny, tiresky, štiepky/ s projektovaným množstvom spracovania menej než 100 m3/deň,  
    a to 1000,-- Sk za rok.
   

5. Lakovacie práce
    ----------------------

    /lakovne s ročnou spotrebou menej ako 1000 kg/
    5,-- Sk za l kg použitej náterovej hmoty

6. Výkrmne hospodárkych zvierat
    -----------------------------------------

    /s kapacitou  menej ako 100 ks hovädzieho dobytka, alebo menej ako 500 ks ošípaných,
    alebo menej ako 1000 ks hydiny, alebo menej ako 2000 ks oviec/
    
    100,-- Sk za 10 ks hovädzieho dobytka
    100,-- Sk za 100 ks hydiny
    100,-- Sk za 50 ks ošípaných
    110,-- Sk za 100 ks oviec


§ 5

Zóny s obmedzenou prevádzkou mobilných zdrojov Obec neurčuje žiadne.

§ 6

Vymedzenie zdrojov, ktorým nebude poplatok vyrúbený:
Poplatok v obci nebude vyrubovaný: budovy Obecného úradu Nová Bystrica.
                                                            a Farského úradu Nová Bystrica
                                                                       § 7
Pokuty právnickým a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie

a/ Pokutu vo výške od 1000,-- do 100 000,-- Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť
    prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ak v spaľovacom zariadení spaľuje
    iné palivo než je určené výrobcom zariadenia, neprevádzkuje zariadenie v súlade
    s podmienkami týchto zariadení určenými výrobcami a v súlade s podmienkami obce,
    nevykoná opatrenia na nápravu, alebo prekročí stanovený stupeň tmavosti dymu, alebo
    vykonáva činnosti, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu a sú uvedené vo vestníku
    MŽP SR bez súhlasu obce alebo ak vykonáva činnosti § 11 odst. l písm. b/ bez súhlasu
    orgánu ochrany ovzdušia.

b/ Pokutu vo výške od 500,-- Sk do 10 000,-- Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť pre-
    vádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania, ak neumožní pracovníkom obce prístup
    k zdroju, alebo nevedie evidenciu v rozsahu danom ministerstvom.

c/ Ak v lehote do uplynutia jedného roka od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
    o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktoré bola pokuta uložená
    a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené  orgánom ochrany ovzdu-
    šia podľa tohto zákona, orgán ochrany ovzdušia uloží pokutu do výšky dvojnásobku súm    
    predchádzajúcich pokút  a môže nariadiť odstavenie zdroja znečisťovania alebo obmedze-
    nie prevádzky.

d/ Pokutu možno uložiť do jedného roka od dňa, keď orgán ochrany ovzdušia zistil porušenie
    povinnosti, najneskôr však do troch rokov od dňa, keď k prekročeniu emisného limitu
    alebo povinnosti došlo. Pri určení výšky pokuty prihliada orgán ochrany ovzdušia na
    množstvo a obsah emitovného znečisťovania ovzdušia a závažnosť porušenia povinností.

e/ Ak do 15. 2. kalendárneho roka prevádzkovateľ  malého zdroja znečisťovania  neoznámi
    obci údaje pre určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia, alebo nesplní podmienky
    dané v rozhodnutí obce o poplatku za znečisťovanie ovzdušia, môže obec uložiť prevádz-  
    kovateľovi malého zdroja pokutu do 20 000,-- Sk.

f/ Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa, keď sa obec o porušení dozvedela, najneskôr do
    3 rokov od porušenia tejto povinnosti.

§ 8
Spôsob platenia poplatku

1. Obec Nová Bystrica preskúma údaje uvedené v oznámení o malom zdroji znečisťovania
    a na jeho základe vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok, ktorý sa zaokruhľuje
    na celých 100,-- Sk smerom dole.
2. Splatnosť poplatku je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti vydaného rozhodnutia.
3. Poplatok sa platí jednorazovo.
4. Poplatok je príjmom obce.

§ 9
Účinnosť nariadenia

1. Zmeny a doplnky tohto VZN možno vykonať iba uznesením obecného zastupiteľstva.
2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Novej Bystrici dňa 11. 10. 2007
    uznesením č. 10/2007 a  nadobúda účinnosť dňom 26. 10. 2007, t. j. 15-tým dňom po
    vyvesení na úradnej tabuli obce.
3. Toto VZN nahrádza VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  zo dňa 16. 12. 1999.
Milan  K o t v a s
starosta obcezskmojekysucekysucke muzeum