Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007
o zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou počas mimoriadnych udalostí
a o spôsobe zneškodňovania obsahu žúmp podľa podmienok
 

Vyvesené na úradnej tabuli obce: 26. 09. 2007
Schválené OZ: 11. 10. 2007
Platnosť: 11. 10. 2007
Účinnosť: 26. 10. 2007
Článok I.

     V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 36 ods. 9 a vyhlášky č. 259/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní  vodou na obdobie krízovej situácie Obec Nová Bystrica vydáva VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou podľa miestnych podmienok.

     Vzhľadom na podmienky Obce Nová Bystrica a možné mimoriadne udalosti /ohrozenie
kvality pitnej vody zo SKV Nová Bystrica - Čadca - Žilina chemickými alebo infekčnými
látkami, v prípade dlhšej havarijenej poruchy na výtlačnom alebo zásobovacom potrubí/
zabezpečuje v súčasnej dobe zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z nasledovných vodných zdrojov:

Gravitačné zdroje:

1. Miestny vodovod - Pleškovia
2. Miestny vodovod - Vychylovka
3. Miestny vodovod - Pri rezerváre
4. Miestny vodovod - Šabranové šopy


Článok II.

     V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
§ 36 odst. 9 Obec Nová Bystrica vydáva Všeobecne záväzné nariadenie o vývoze a zneškodňovaní obsahu žúmp.

     Obec Nová Bystrica na požiadanie občanov a právnických osôb zabezpečí odvoz a likvidáciu obsahu žúmp, pričom náklady spojené s odvozom a likvidáciou uhadí žiadateľ
na vlastné náklady.  Telefón číslo: 4397221.

     Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici uznesením č. 10/2007 dňa 11. 10. 2007

     VZN nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť 15-tým
dňom po vyvesení na úradnej tabuli Obce, t. j. 26. 10. 2007.

 

Milan  K o t v a s
starosta obce

 

zskmojekysucekysucke muzeum