Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Všeobecné záväzné nariadenie
o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou č. 3/2007
na území Obce Nová Bystrica 

 Obec Nová Bystrica na základe zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v súlade s § 36 ods 9, zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách s použitím § 4 ods. 3 písm. f/ a g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre celé územie Obce Nová Bystrica toto všeobecne  záväzné  nariadenie o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou na území obce

Vyvesené 15 dní pred rokovaním OZ:  26. 09. 2007
Schválené OZ: 11. 10. 2007
Platnosť:11. 10. 2007
Účinnosť: 26. 10. 2007

§ 1
Úvodné ustanovenia


l. Toto nariadenie upravuje povinnosti a zodpovednosť právnických a fyzických osôb za
    hospodárne  využívanie pitnej vody a tiež sankcie za nedodržanie ustanovení platných
    právnych predpisov.

2. Každý je povinný nakladať s pitnou vodou hospodárne a úsporne.

3. Každý je povinný dbať o ochranu povrchových i podzemných vôd, najmä vôd určených pre zásobovanie pitnou vodou.


§ 2
Povinnosti fyzických a právnických osôb


l. Vlastníci, správcovia, užívatelia bytov, bytových domov, domov, obchodných spoločností,  družstiev a iných inštitúcií v obci a občania /fyzické osoby/, ktoré užívajú pitnú vodu z  verejného vodovodu na území Obce Nová Bystrica, sú povinní:
a/ šetriť s pitnou vodou

b/ hlásiť ihneď prípady porúch na verejných vodovodoch

c/ poruchy na vnútorných rozvodoch v dome hlásiť správcovi domu

d/ zabezpečiť urýchlené opravy vodoinštalácií v spravovaných a užívaných jednotkách
    a poruchy na vodovodných sieťach

e/ znížiť na najnižšiu možnú mieru spotrebu vody na technologické účely a využívať
    vlastné vodné zdroje s výnimkou vody pre strojnotechnologické a účelové zariadenia
    v potravinárskych prevádzkach a priemysle.

2/ Zakazuje sa užívať pitnú vodu z verejného vodovodu na:
 - umývanie vozidiel
 - stavebné účely
 - polievanie záhrad
 - umývanie a čistenie rôznych objektov v Obci Nová Bystrica
 - umývanie chodníkov


§ 4
Spoločné a záverečné ustanovenie


l. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici.

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Novej 
    Bystrici dňa 11. 10. 2007 uznesením č. 10/2007.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť  dňom schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť 15-tým dňom po vyvesení na úradnej tabuli obce, t. j.
dňom 26. 10. 2007.

4. Toto VZN nahrádza Všeobecne záväzné nariadenie  o hospodárnom nakladaní s pitnou
vodou na území obce zo dňa 7. 5. 1997.

Milan Kotvas
starosta obce

 

zskmojekysucekysucke muzeum