Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Všeobecne záväzné nariadenie  č.4/2007
Obce Nová Bystrica
o niektorých podmienkach držania psov na území obce.

    Obec Nová Bystrica podľa zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a   podľa § 6 odsek 1 zákona o Obecnom zriadení č. 369/1990 Z.b. v znení noviel vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov na území Obce Nová Bystrica.
 

Vyvesené: 9.11.2007  
Zvesené:    26.11.2007


čl. 1

Základné ustanovenia


1. Účelom tohto nariadenia je stanoviť niektoré podmienky držania psov na území Obce Nová Bystrica, evidencie a vodenia psov, vymedziť miesta na území obce, kde je voľný pohyb psa zakázaný, kde je zákaz vstupu so psom, riešiť problematiku znečisťovania verejných priestranstiev, stanoviť podmienky kontroly a sankcií za porušenie tohoto nariadenia.
2. Nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa, okrem držiteľov služobných psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z.


čl. 2

Vymedzenie pojmov

1. Zvláštnym psom je pes:
   a/ používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona
   b/ používaný horskou službou
   c/ používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej   ochrany
   d/ poľovný
   e/ ovčiarsky
   f/ vodiaci
   g/ používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku

2. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi.
3. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo mimo zariadenia na chov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
4. Verejným priestranstvom na účely tohoto nariadenia je najmä cesta, miestna komunikácia, chodník, parkovisko, zelené plochy a pod.


čl. 3

Evidencia psov

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mesta podlieha evidencii.
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvom odstavci, ak sa pes v danom roku prevažne
nachádza na území obce Nová Bystrica.
3. Evidenciu vedie Referát dane a poplatky.
4. Do evidencie sa zapisujú údaje uvedené v zákone 282/2002 Z.z. ods.3.
5. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočností  oznámiť na Referát dane a poplatky.
6. Referát dane a poplatky vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný.
7. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť na Referát dane a poplatky. Referát dane a poplatky je povinný držiteľovi psa za úhradu 100,-- Sk vydať náhradnú známku.


čl. 4

Vodenie psa


1. Vodiť psa mimo chovného priestoru a mimo zariadenia na chov môže len osoba fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
2. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.
3. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí byť každý nebezpečný pes vždy na vôdzke a musí mať nasadený náhubok.
4. Na území obce Nová Bystrica je voľný pohyb psa bez dozoru držiteľa psa alebo osoby, ktorá psa vedie zakázaný, povolený je len na vodítku.
5. Ten, kto psa vedie je povinný:
- oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol
- oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska
držiteľa psa
- bezprostredne po incidente na žiadosť ošetrujúceho lekára zabezpečiť veterinárne vyšetrenie psa, ktorý pohrýzol človeka a výsledok vyšetrenia oznámiť poškodenému
- v lehote do 5 dní oznámiť Referátu dane a poplatky skutočnosť, že pes pohrýzol
človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
6. Psa nemožno:
   - vodiť na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, okrem služobného psa a vodiaceho psa
   - nechať voľne sa pohybovať na verejnom priestranstve a na miestach, kde je voľný pohyb psov zakázaný
   - ponechať samého na verejnom priestranstve
   - vodiť na detské ihriská, pieskoviská


čl. 5

Vymedzenie miest pre voľný pohyb psov


1. Voľný pohyb psa je povolený v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby bolo zabránené jeho úniku
2. Voľný pohyb psa je zakázaný bez prítomnosti jeho držiteľa, resp. ním poverenej osoby, ktorá psa vedie
3. Voľný pohyb psov v prípade mimoriadneho veterinárneho nariadenia je zakázaný na celom území obce


čl. 6

Vymedzenie miest zákazu vstupu so psom


1. vstup so psom je zakázaný do objektov samosprávy, školských, zdravotníckych, športových a kultúrnych zariadení, prevádzok obchodov a služieb,, priestoru detských ihrísk a pieskovísk, pietne miesta/cintorín, dom smútku/, verejné zhromaždenia a na miesta označené tabuľami "Zákaz vstupu so psom". Toto označenie zabezpečí vlastník, správca alebo užívateľ budovy alebo zariadenia.
2. Verejné miesta, kde je vstup so psom zakázaný, je každý vlastník nehnuteľností povinný viditeľne označiť zákazom vstupu so psom.
3. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na služobného psa počas zákroku a vodiaceho psa.


čl. 7

Znečisťovanie verejných priestranstiev


1. Ten, kto psa vedie, je povinný vodiť ho tak, aby zamedzil znečisťovaniu verejných priestranstiev, spoločných priestranstiev, verejnej zelene, spevnených plôch...
2. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.


čl. 8

Priestupky

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
    a/ neprihlási psa do evidencie
    b/ umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v čl. 4
        ods. 1 a 3 tohto nariadenia
    c/ neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
        vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi
    d/ neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie ak:
    a/ neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu        
        trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
    b/ nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá
    c/ neohlási Referátu dane a poplatky, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol  
        sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi
    d/ evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa
    e/ nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
3. Za priestupok podľa:
    -  odseku 2 d,e obec uloží pokutu do 500,-Sk,
    -  odseku 1 a odseku 2 a až c uloží pokutu do 5000,.Sk.
4. Obec Nová Bystrica môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení      povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
5. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
6. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
7. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
8. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.
 

čl. 9

Prechodné a záverečné ustanovenia


1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici
     č.11/B/14/2007 zo dňa8.11.2007
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 26.11.2007.
3. Zrušuje sa VZN č. 1/2004 zo dňa 27. 03. 2003, ktorým sa upravujú niektoré podmienky    držania psov.
4. Návrh VZN bol zverejnený 15 dní  pred zasadaním OZ na úradnej tabuli.
Milan   K o t v a s
starosta obce

 

zskmojekysucekysucke muzeum